Datafält

Innehållet i den här dialogrutan är olika för datafält i området Data och för fälten i områdena Rad och Kolumn i dialogrutan Pivottabell.

Delresultat

Ange delresultaten som du vill beräkna.

Inga

Beräknar inte delresultat.

Automatiskt

Beräknar delresultat automatiskt.

Användardefinierade

Markera det här alternativet och klicka sedan på den typ av delresultat i listan som du vill beräkna.

Funktion

Click the type of subtotal that you want to calculate. This option is only available if the User-defined option is selected.

Show items without data

Includes empty columns and rows in the results table.

Namn:

Listar namnet på det markerade datafältet.

Mer

Utvidgar eller krymper dialogrutan. Knappen Mer visas bara för datafält.

Alternativ

Opens the Data Field Options dialog. The Options button is visible for filters and column or row fields only.

Om dialogrutan utvidgas med knappen Mer finns följande element i dialogrutan:

Visat värde

För varje datafält kan du välja visningstyp. För vissa typer kan du välja mer information för ett basfält och ett basobjekt.

Type

Select the type of calculating of the displayed value for the data field.

Type

Visat värde

Normal

Resultat visas oförändrade

Skillnad från

Från varje resultat subtraheras referensvärdet (se nedan) och differensen visas. Summor utanför basfältet visas som tomma resultat.

Namngivet objekt

Om basobjektet anges är referensvärdet för en kombination av fältobjekt detsamma som resultatet där objektet i basfältet ersätts med det angivna basobjektet.

Föregående objekt eller Nästa objekt

Om "föregående objekt" eller "nästa objekt" anges som basobjekt, är referensvärdet resultatet för nästa synliga medlem av basfältet, i basfältets sorteringsordning.

% av

Varje resultat divideras med referensvärdet. Referensvärdet fastställs på samma sätt som för Skillnad från. Summor utanför basfältet visas som tomma resultat.

% Skillnad från

Från varje resultat subtraheras referensvärdet och differensen divideras med referensvärdet. Referensvärdet fastställs på samma sätt som för Skillnad från. Summor utanför basfältet visas som tomma resultat.

Resultat i

Varje resultat adderas till summan av resultatet för föregående objekt i basfältet, i basfältets sorteringsordning, och totalsumman visas.

Resultat summeras alltid, även om en annan summeringsfunktion har använts för att få resultatet.

% av rad

Varje resultat divideras med det totala resultatet för respektive rad i pivottabellen. Om det finns flera datafält används summan för resultatdatafältet. Om det finns delsummor med manuellt valda summeringsfunktioner, används summan med fältets sammanfattningsfunktion i alla fall.

% av kolumn

Samma som % av rad, men summan för resultatkolumnen används.

% av summan

Samma som % av rad, men totalsumman för resultatdatafältet används.

Index

Rad- och kolumnsummorna och totalsumman, som följer samma regler som ovan, används för att beräkna följande uttryck:

( ursprungligt resultat * totalsumma) / ( radsumma * kolumnsumma)


Basfält

Select the field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Basobjekt

Select the item of the base field from which the respective value is taken as base for the calculation.

Stötta oss!