Grupp och disposition

Du kan skapa en disposition för dina data och gruppera rader och kolumner tillsammans så att grupperna visas och döljs när du klickar.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - Group and Outline.


Dölj detalj

Döljer detaljinformationen om den rad- eller kolumngrupp där markören står. Du kan dölja alla grupperade rader eller kolumner genom att markera den grupperade tabellen och välja det här kommandot.

Visa detalj

Visar information om den grupperade rad eller kolumn som innehåller markören. Du kan visa information om alla grupperade rader och kolumner om du markerar tabelldispositionen och sedan väljer det här kommandot.

Gruppering...

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Upphäv gruppering

Upphäver grupperingen i markeringen. I en sammanflätad grupp tas de rader eller kolumner som lades till senast bort från gruppen.

AutoDisposition

Om det markerade cellområdet innehåller formler eller referenser skapar LibreOffice automatiskt en kantlinje i markeringen.

Ta bort

Tar bort grupperingar från det markerade cellområdet.

Stötta oss!