Options

Visar ytterligare alternativ.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Data - More Filters - Standard Filter... - Options label.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... - Options label.


Alternativ

Versalkänslig

Skiljer mellan små och stora bokstäver när data filtreras.

Område innehåller kolumnetiketter

Tar med kolumnetiketterna i ett cellområdes första rad.

Resultat vid

Markera kryssrutan och markera sedan det cellområde där filtreringsresultaten ska visas. Du kan också markera ett namngivet område i listan.

Förminska / Expandera

Klicka på Förminska-ikonen för att reducera storleken på dialogrutan till inmatningsfältets storlek. Det blir enklare att markera de referenser som behövs i bladet. Ikonen byts till Expandera-ikonen. Klicka på den för att återställa dialogrutan till den ursprungliga storleken.

Dialogrutan förminskas automatiskt om du klickar med musknappen i tabellen och skapar ett område. Så snart du släpper upp musknappen återgår dialogrutan till full storlek och den områdesreferens som definierats med musen markeras med en blå ram i dokumentet.

Fäll ihop-ikon

Förminska

Fäll ut-ikon

Expandera

Reguljärt uttryck

Gör att du kan använda jokertecken i filterdefinitionen. Om du vill visa en lista över de reguljära uttryck som LibreOffice stöder klickar du här.

Om kryssrutan Reguljärt uttryck är markerad och listrutan Villkor har värdet '=' LIKA eller '<>' INTE LIKA kan du använda reguljära uttryck i fältet Värde. Det gäller också för respektive celler som du anger som referens för ett avancerat filter.

Unika

Utesluter dubblettrader i listan med filtrerade data.

Behåll filterkriterier

Markera kryssrutan Skriv resultat till och ange det område där filterresultatet ska visas. Om den här rutan är markerad fortsätter målområdet att vara länkat till källområdet. Du måste ha definierat källområdet under Data - Definiera område som ett databasområde. I fortsättningen kan du när som helst återanvända det definierade filtret så här: klicka i källområdet och välj sedan Data - Uppdatera område.

Dataområde

Visar det cellområde eller namnet på det cellområde som du vill filtrera.

Alternativ

Klicka på Alternativ-etiketten för att visa fler alternativ i dialogrutan. Klicka på den igen för att reducera dialogrutans innehåll.

Stötta oss!