Statistikfunktioner del ett

COUNTIFS

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

B

Returnerar sannolikheten för ett stickprov med binomial fördelning.

Syntax

B(Trials; SP; T1 [; T2])

försök anger antalet försök.

sannolikhet är sannolikheten för ett lyckat försök.

F1 anger den nedre gränsen för antal försök.

F2 (valfritt) anger den övre gränsen för antal försök.

Example

Hur stor är sannolikheten att man vid 10 kast med en tärning får upp sexan exakt två gånger? Sannolikheten för sexan (och även det övriga antalet prickar) är 1/6. Det ger följande formel:

=B(10;1/6;2) returnerar en sannolikhet på 29 %.

BETAF√ĖRD

Returnerar betafunktionen.

Syntax

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

tal är det värde mellan start och slut vid vilket funktionen ska utvärderas.

alfa är en fördelningsparameter.

beta är en fördelningsparameter.

start (valfritt) är nedre gräns för tal.

slut (valfritt) är övre gräns för tal.

kumulativ (valfritt) kan vara 0 eller Falskt för att beräkna fördelningsfunktionen. Det kan vara ett valfritt annat värde eller Sant eller saknas för att beräkna den kumulativa fördelningsfunktionen.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Example

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BETAF√ĖRD

Returnerar betafunktionen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

tal är det värde mellan start och slut vid vilket funktionen ska utvärderas.

alfa är en fördelningsparameter.

beta är en fördelningsparameter.

kumulativ (valfritt) kan vara 0 eller Falskt för att beräkna fördelningsfunktionen. Det kan vara ett valfritt annat värde eller Sant eller saknas för att beräkna den kumulativa fördelningsfunktionen.

start (valfritt) är nedre gräns för tal.

slut (valfritt) är övre gräns för tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Example

=BETAF√ĖRD(0,75;3;4) returnerar v√§rdet 0,96.

=BETAF√ĖRD(0,75;3;4) returnerar v√§rdet 0,96.

BETAINV

Returnerar inversen till den kumulativa betafördelningsfunktionen.

Syntax

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

tal är det värde mellan start och slut vid vilket funktionen ska utvärderas.

alfa är en fördelningsparameter.

beta är en fördelningsparameter.

start (valfritt) är nedre gräns för tal.

slut (valfritt) är övre gräns för tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Example

=BETAINV(0,5;5;10) returnerar värdet 0,33.

BETAINV

Returnerar inversen till den kumulativa betafördelningsfunktionen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

tal är det värde mellan start och slut vid vilket funktionen ska utvärderas.

alfa är en fördelningsparameter.

beta är en fördelningsparameter.

start (valfritt) är nedre gräns för tal.

slut (valfritt) är övre gräns för tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelämnas när inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, där de två sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelämna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelämna enbart parameter 3.

Example

=BETAINV(0,5;5;10) returnerar värdet 0,33.

BINOM.INV

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är större än eller lika med ett kriterium.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BINOM.INV(Trials; SP; Alpha)

försök är det totala antalet försök.

sannolikhet är sannolikheten för ett lyckat försök.

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

Example

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returns 7, the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

BINOMF√ĖRD

Returnerar den individuella binomialfördelningen.

Syntax

BINOMF√ĖRD(X; F√∂rs√∂k; Sannolikhet; C)

x är antalet lyckade försök i försöksserie.

försök anger antalet försök.

sannolikhet är sannolikheten för ett lyckat försök.

kumulativ = 0 beräknar sannolikheten för en enstaka händelse, och kumulativ = 1 den kumulativa sannolikheten.

Example

=BINOMF√ĖRD(A1;12;0,5;0) visar sannolikheten (om v√§rdena 0 till 12 matas in i A1) f√∂r att krona ska komma upp exakt det antal g√•nger som anges i A1 om myntet singlas 12 g√•nger.

=BINOMF√ĖRD(A1;12;0,5;1) visar den kumulativa sannolikheten f√∂r samma serie. Om A1 = 4 √§r det den kumulativa sannolikheten f√∂r serien 0, 1, 2, 3 eller 4 g√•nger krona (inklusivt ELLER).

BINOMF√ĖRD

Returnerar den individuella binomialfördelningen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BINOMF√ĖRD(X; F√∂rs√∂k; Sannolikhet; C)

x är antalet lyckade försök i försöksserie.

försök anger antalet försök.

sannolikhet är sannolikheten för ett lyckat försök.

kumulativ = 0 beräknar sannolikheten för en enstaka händelse, och kumulativ = 1 den kumulativa sannolikheten.

Example

=BINOMF√ĖRD(A1;12;0,5;0) visar sannolikheten (om v√§rdena 0 till 12 matas in i A1) f√∂r att krona ska komma upp exakt det antal g√•nger som anges i A1 om myntet singlas 12 g√•nger.

=BINOMF√ĖRD(A1;12;0,5;1) visar den kumulativa sannolikheten f√∂r samma serie. Om A1 = 4 √§r det den kumulativa sannolikheten f√∂r serien 0, 1, 2, 3 eller 4 g√•nger krona (inklusivt ELLER).

CHI2.INV

Returnerar inversen av den vänstersvansade sannolikheten av chi2-fördelningen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHISQ.INV(Probability; DegreesFreedom)

sannolikhet är sannolikhetsvärdet för vilket den inversa chi2-fördelningen ska beräknas.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader för chi2-funktionen.

Example

=CHIINV(0,05;5) returnerar 11,07.

CHI2.INV.RT

Returnerar inversen av den enkelsvansade sannolikheten av chi2-fördelningen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHI2.INV.RT(Tal; Frihetsgrader)

tal är signifikansnivåns värde.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader i experimentet.

Example

En tärning kastas 1020 gånger. Antalet prickar, från 1 till 6, förekommer 195, 151, 148, 189, 183 respektive 154 gånger (observationsvärden). Det ska provas om tärningen är omanipulerad.

Stickprovets chi2-fördelning beräknas med ovanstående formel. Eftersom väntevärdet för ett visst antal prickar vid n tärningskast är n gånger 1/6, dvs. 1020/6 = 170, ger formeln ett chi2-värde på 13,27.

Om den (observerade) chi-kvadraten är större än eller lika med den (teoretiska) chi-kvadraten CH2INV, förkastas hypotesen, eftersom avvikelsen mellan teori och experiment är för stor. Om den observerade chi-kvadraten är mindre än CHI2INV godtas hypotesen med den angivna signifikansnivån.

=CHIINV(0,05;5) returnerar 11,07.

=CHIINV(0,02;5) returnerar 13,39.

Med en signifikansnivå på 5 % är tärningen inte omanipulerad, med en signifikansnivå på 2 % finns det ingen orsak att betvivla att den skulle vara omanipulerad.

CHI2.TEST

Returnerar sannolikheten för en avvikelse från en slumpmässig fördelning av två testserier baserat på chi2-oberoendetestet. CHI2.TEST returnerar chi2-fördelningen av data.

Den sannolikhet som r√§knats fram med CHI2TEST kan Du ocks√• best√§mma med CHI2F√ĖRD. Ist√§llet f√∂r datakolumnerna ska stickprovets chi-kvadrat √∂verl√§mnas som parameter.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHI2.TEST (DataB; DataE)

DataB är matrisen för observationerna.

DataE är intervallet av förväntade värden.

Example

A (observerad)

B (förväntad)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) är lika med 0,02. Detta är den sannolikhet som stämmer överens med observerade data i den teoretiska chi2-fördelningen.

CHI2F√ĖRD

Returnerar sannolikhetsv√§rdet fr√•n angiven chi2 att en hypotes √§r bekr√§ftad. CHI2F√ĖRD j√§mf√∂r Chi2-v√§rdet som ska anv√§ndas f√∂r ett slumpm√§ssigt stickprov som ber√§knas fr√•n summan av (observerat v√§rde-f√∂rv√§ntat v√§rde)^2/f√∂rv√§ntat v√§rde f√∂r alla v√§rden med den teoretiska Chi2-f√∂rdelningen, och fastst√§ller fr√•n detta sannolikheten f√∂r att hypotesen som testas ska vara fel.

Den sannolikhet som r√§knats fram med CHI2F√ĖRD kan ocks√• best√§mmas med CHI2TEST. Ist√§llet f√∂r stickprovets chi-kvadrat ska observerade och f√∂rv√§ntade data √∂verl√§mnas som parametrar.

Syntax

CHI2F√ĖRD(Tal; Frihetsgrader)

tal är chi2-värdet för det stickprov som används för att fastställa signifikansnivån.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader i experimentet.

Example

+=CHIF√ĖRD(13,27; 5) √§r lika med 0,02.

Om stickprovets chi2-värde uppgår till 13,27 och om experimentet har 5 frihetsgrader är hypotesen säkerställd med en signifikansnivå på 2 %.

CHI2F√ĖRD

Returnerar täthetsfunktionen eller den kumulativa fördelningsfunktionen för chi2-fördelningen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHI2F√ĖRD(Tal; Frihetsgrader; Kumulativ)

tal är chi2-värdet för det stickprov som används för att fastställa signifikansnivån.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader i experimentet.

kumulativ (valfritt) kan vara 0 eller Falskt för att beräkna fördelningsfunktionen. Det kan vara ett valfritt annat värde eller Sant eller saknas för att beräkna den kumulativa fördelningsfunktionen.

Example

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

CHI2F√ĖRD

Returnerar sannolikhetsv√§rdet fr√•n angiven chi2 att en hypotes √§r bekr√§ftad. CHI2.F√ĖRD j√§mf√∂r chi2-v√§rdet som ska anv√§ndas f√∂r ett slumpm√§ssigt stickprov som ber√§knas fr√•n summan av (observerat v√§rde-f√∂rv√§ntat v√§rde)^2/f√∂rv√§ntat v√§rde f√∂r alla v√§rden med den teoretiska chi2-f√∂rdelningen, och fastst√§ller fr√•n detta sannolikheten f√∂r att hypotesen som testas ska vara fel.

Den sannolikhet som r√§knats fram med CHI2F√ĖRD kan ocks√• best√§mmas med CHI2TEST. Ist√§llet f√∂r stickprovets chi-kvadrat ska observerade och f√∂rv√§ntade data √∂verl√§mnas som parametrar.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHI2F√ĖRD(Tal; Frihetsgrader)

tal är chi2-värdet för det stickprov som används för att fastställa signifikansnivån.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader i experimentet.

Example

+=CHIF√ĖRD(13,27; 5) √§r lika med 0,02.

Om stickprovets chi2-värde uppgår till 13,27 och om experimentet har 5 frihetsgrader är hypotesen säkerställd med en signifikansnivå på 2 %.

CHI2F√ĖRD

Returnerar värdet för betafördelningsfunktionen eller den kumulativa fördelningsfunktionen för chi2-fördelningen.

Syntax

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

tal är det värde för vilket funktionen ska beräknas.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader för chi2-funktionen.

Kumulativ (valfritt): 0 eller Falskt beräknar fördelningsfunktionen. Andra värden eller Sant eller saknat värde beräknar den kumulativa fördelningsfunktionen.

CHI2INV

Returnerar inversen till CHI2F√ĖRD.

Syntax

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

sannolikhet är sannolikhetsvärdet för vilket den inversa chi2-fördelningen ska beräknas.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader för chi2-funktionen.

CHI2INV

Returnerar inversen av chi2-fördelningen.

Syntax

CHI2INV(Tal; Frihetsgrader)

tal är signifikansnivåns värde.

Frihetsgrader är antalet frihetsgrader i experimentet.

Example

En tärning kastas 1020 gånger. Antalet prickar, från 1 till 6, förekommer 195, 151, 148, 189, 183 respektive 154 gånger (observationsvärden). Det ska provas om tärningen är omanipulerad.

Stickprovets chi2-fördelning beräknas med ovanstående formel. Eftersom väntevärdet för ett visst antal prickar vid n tärningskast är n gånger 1/6, dvs. 1020/6 = 170, ger formeln ett chi2-värde på 13,27.

Om den (observerade) chi-kvadraten är större än eller lika med den (teoretiska) chi-kvadraten CH2INV, förkastas hypotesen, eftersom avvikelsen mellan teori och experiment är för stor. Om den observerade chi-kvadraten är mindre än CHI2INV godtas hypotesen med den angivna signifikansnivån.

=CHIINV(0,05;5) returnerar 11,07.

=CHIINV(0,02;5) returnerar 13,39.

Med en signifikansnivå på 5 % är tärningen inte omanipulerad, med en signifikansnivå på 2 % finns det ingen orsak att betvivla att den skulle vara omanipulerad.

CHI2TEST

Returnerar sannolikheten för en avvikelse från en slumpmässig fördelning av två testserier baserat på chi2-oberoendetestet. CHI2TEST returnerar chi2-fördelningen av data.

Den sannolikhet som r√§knats fram med CHI2TEST kan Du ocks√• best√§mma med CHI2F√ĖRD. Ist√§llet f√∂r datakolumnerna ska stickprovets chi-kvadrat √∂verl√§mnas som parameter.

Syntax

CHI2TEST (DataB; DataE)

DataB är matrisen för observationerna.

DataE är intervallet av förväntade värden.

Example

A (observerad)

B (förväntad)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) är lika med 0,02. Detta är den sannolikhet som stämmer överens med observerade data i den teoretiska chi2-fördelningen.

COUNT

Räknar hur många tal som finns i argumentlistan. Textposter ignoreras.

Syntax

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Posterna 2, 4, 6 och 8 i fälten Värde 1-4 ska räknas.

=ANTAL(2;4;6;"åtta") = 3. Antalet tal är alltså 3.

COUNTA

Räknar hur många värden som finns i argumentlistan. Textposterna räknas också, även om de innehåller en tom sträng med längden 0. Om ett argument är en matris eller en referens, ignoreras de tomma cellerna i matrisen eller referensen.

Syntax

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

Posterna 2, 4, 6 och 8 i fälten Värde 1-4 ska räknas.

=ANTALV(2;4;6;"åtta") = 4. Antalet värden är alltså 4.

COUNTBLANK

Returnerar antalet tomma celler.

Syntax

ANTAL.TOMMA (område)

Returnerar antalet tomma celler i cellområdet Område.

Example

=ANTAL.TOMMA(A1:B2) returnerar 4 om cellerna A1, A2, B1 och B2 alla är tomma.

COUNTIF

Returnerar det antal celler som uppfyller vissa kriterier i ett cellområde.

Syntax

COUNTIF(Range; Criterion)

område är det område som kriterierna ska tillämpas på.

Criterion: A criterion is a single cell Reference, Number or Text. It is used in comparisons with cell contents.

A reference to an empty cell is interpreted as the numeric value 0.

A matching expression can be:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

A1:A10 är ett cellområde som innehåller talen 2000 till 2009. Cell B1 innehåller talet 2006. Ange en formel i cell B2:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

Så här räknar du endast negativa tal: =ANTAL.OM(A1:A10;"<0")

EXPONF√ĖRD

Returnerar den exponentiella fördelningen.

Syntax

EXPONF√ĖRD(Tal; Lambda; C)

tal är funktionens värde.

lambda är parameterns värde.

kumulativ är ett logiskt värde som bestämmer funktionens form. kumulativ = 0 returnerar täthetsfunktionen, kumulativ = 1 returnerar fördelningen.

Example

=EXPONF√ĖRD(3;0,5;1) returnerar 0,78.

EXPONF√ĖRD

Returnerar den exponentiella fördelningen.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

EXPONF√ĖRD(Tal; Lambda; C)

tal är funktionens värde.

lambda är parameterns värde.

kumulativ är ett logiskt värde som bestämmer funktionens form. kumulativ = 0 returnerar täthetsfunktionen, kumulativ = 1 returnerar fördelningen.

Example

=EXPONF√ĖRD(3;0,5;1) returnerar 0,78.

RKV

Returnerar kvadratroten av Pearsons korrelationskoefficient baserat på givna värden. RKV (kallas också för bestämningskoefficient) är ett mått på precisionen för en justering och kan användas vid regressionsanalys.

Syntax

RKV(DataY; DataX)

DataY är en matris eller ett intervall med datapunkter.

DataX är en matris eller ett intervall med datapunkter.

Example

=RKV(A1:A20;B1:B20) beräknar bestämningskoefficienten för båda datamängderna i kolumnerna A och B.

SK√ĄRNINGSPUNKT

Beräknar vid vilken punkt en linje kommer att skära y-värdena genom att använda kända x-värden och y-värden.

Syntax

SK√ĄRNINGSPUNKT (DataY; DataX)

DataY är den beroende uppsättningen observationer eller data.

DataX är den oberoende uppsättningen observationer eller data.

Du måste använda namn, matriser eller referenser som innehåller tal. Tal kan även anges direkt.

Example

För beräkning av skärningen används cellerna D3:D9 ur exempeltabellen som y-värden och cellerna C3:C9 ur exempeltabellen som x-värden. De inmatade värdena ser alltså ut på följande sätt:

=SK√ĄRNINGSPUNKT(D3:D9;C3:C9) = 2,15.

Please support us!