Kalkylbladsfunktioner

Det hÀr avsnittet innehÄller beskrivningar av funktioner för kalkylblad tillsammans med exempel.

SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

Infoga - Funktion - Kategori Kalkylblad


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

ADRESS

Returnerar en celladress (referens) som text, enligt angivet rad- och kolumnnummer. Om du vill kan du bestÀmma om adressen ska tolkas som en absolut adress (till exempel $A$1), som en relativ adress (som A1) eller i blandad form (A$1 eller $A1). Du kan ocksÄ ange tabellens namn.

För interoperabilitet stöder ADRESS- och INDIREKT-funktionerna en optimal parameter för att specificera om R1C1-adressnotationen istÀllet för den valiga A1-notation bör anvÀndas.

I ADRESS infogas parametern som den fjÀrde parametern och den valfria parametern flyttas till femte position.

I INDIREKT lÀggs parametern till som den andra parametern.

I bÄda funktionerna, om argumentet anges med vÀrdet 0, anvÀnds R1C1-notationen. Om argumentet inte ges eller har ett annat vÀrde Àn 0 anvÀnds A1-notationen.

Vid R1C1-notation returnerar ADRESS adresstrÀngar som anvÀnder utropstecken '!' som avgrÀnsare för tabellnamn, och INDIREKT berÀknar att utropstecknet ska vara avgrÀnsare för tabellnamn. BÄda funktionerna anvÀnder fortfarande '.' som avgrÀnsare för tabellnamn med A1-notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Om ADRESS-funktionerna har en fjÀrde parameter kommer denna att tas bort nÀr ett dokument sparas i ODF 1.0/1.1-format.

note

Spara inte en tabell i det gamla ODF 1.0/1.1-formatet om ADRESS-funktionens nya fjÀrde parameter har anvÀnts med ett vÀrde pÄ 0.


note

INDIREKT-funktionen sparas utan konvertering till ODF 1.0/1.1-format. Om den andra parametern var nÀrvarande kommer en Àldre version av Calc returnera ett fel för den funktionen.


Syntax

ADDRESS(Row; Column [; Abs [; A1 [; "Sheet"]]])

Rad representerar radnumret för cellreferensen

Kolumn representerar kolumnnumret för cellreferensen (talet, inte bokstaven)

Abs anger referensens typ:

1: absolut ($A$1)

2: Rad absolut, kolumn relativ (A$1)

3: Rad relativ, kolumn absolut ($A1)

4: Relativ (A1)

A1 (valfritt) - om du anger 0 anvÀnds R1C1-notation. Om den hÀr parametern saknas eller har ett annat vÀrde Àn 0 sÄ anvÀnds A1-notation.

Blad representerar bladets namn. Det mÄste sÀttas inom dubbla citattecken.

Exempel

=ADRESS(1;1;2;"Blad2") returnerar följande: Blad2.A$1

If the formula above is in cell B2 of current sheet, and the cell A1 in sheet 2 contains the value -6, you can refer indirectly to the referenced cell using a function in B2 by entering =ABS(INDIRECT(B2)). The result is the absolute value of the cell reference specified in B2, which in this case is 6.

DDE

Returnerar resultatet av en DDE-baserad lÀnk. Om innehÄllet i det lÀnkade omrÄdet eller avsnittet Àndras sÄ Àndras ocksÄ det returnerade vÀrdet. Om du vill visa de uppdaterade lÀnkarna mÄste du ladda om tabellen eller vÀlja Redigera - LÀnkar. LÀnkar mellan olika plattformar, till exempel frÄn en LibreOffice-installation pÄ en Windows-dator till ett dokument som Àr skapat pÄ en Linux-dator, Àr inte tillÄtna.

Syntax

DDE("Server"; "File"; "Range" [; Mode])

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

fil Àr namnet pÄ filen, inklusive dess fullstÀndiga sökvÀg.

omrÄde Àr ett omrÄde ur vilket data ska lÀsas.

LÀge Àr en valfri parameter som styr hur data omvandlas till tal av DDE-servern.

LĂ€ge

Effekt

0 eller saknas

Talformat ur "standard"-cellformatmallen

1

Data tolkas alltid med standardformatet för engelska (US)

2

Data övertas som text, ingen omvandling till tal


Example

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

FELTYP

Returnerar talet som motsvarar ett felvÀrde som uppstÄr i en annan cell. Med hjÀlp av det hÀr talet kan du skapa en meddelandetext.

Om ett fel intrÀffar returnerar funktionen ett logiskt eller numeriskt vÀrde.

note

Statuslisten visar en fördefinierad felkod frÄn LibreOffice nÀr du klickar i den cell som innehÄller felet.


Syntax

FELTYP(referens)

referens Àr en referens till en cell i vilken ett fel har rapporterats.

Example

Om cell A1 visar Err:518, returnerar funktionen =FELTYP(A1) nummer 518.

FORMAT

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

Syntax

STYLE("Style" [; Time [; "Style2"]])

Format Àr namnet pÄ en cellformatmall som tilldelas cellen. Mallarnas namn ska omges av citattecken.

tid Àr ett valfritt tidsintervall i sekunder. Om den hÀr parametern saknas byts formatmallen inte ut efter en viss tid.

Format2 Àr det valfria namnet pÄ en cellformatmall som tilldelas cellen efter en viss tid. Om den hÀr parametern saknas anvÀnds "Standard".

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelÀmnas nÀr inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, dÀr de tvÄ sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelÀmna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelÀmna enbart parameter 3.

Example

=FORMAT("Osynlig";60;"Standard") formaterar cellen i transparent format under 60 sekunder efter att dokumentet rÀknats om eller lÀsts in. Sedan anvÀnds standardformatet. BÄda cellformaten mÄste definieras i förvÀg.

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(FORMAT("MittFormat"))

Det finns ett ytterligare exempel i AKTUELL().

FÖRSKJUTA

Returnerar vÀrdet i en cell med en förskjutning pÄ ett visst antal rader och kolumner frÄn en given referenspunkt.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

OFFSET(Reference; Rows; Columns [; Height [; Width]])

Referens Àr den referens frÄn vilken funktionen eftersöker den nya referensen.

Rader Àr det antal rader som referensen flyttades uppÄt (negativt vÀrde) eller nedÄt.

Rader Àr det antal rader som referensen flyttades uppÄt (negativt vÀrde) eller nedÄt.

Höjd (valfritt) Àr den vertikala höjden för ett omrÄde som startar vid den nya referenspositionen.

Bredd (valfritt) Àr den horisontella bredden för ett omrÄde som startar vid den nya referenspositionen.

Argumenten Rader och Kolumner behöver inte innebÀra noll eller negativ startrad eller kolumn.

Argumenten Höjd och Bredd behöver inte innebÀra noll eller negativ berÀkning av rader eller kolumner.

I LibreOffice Calc-funktioner kan de parametrar som markeras som "valfria" bara utelÀmnas nÀr inga efterföljande parametrar finns. I till exempel en funktion med fyra parametrar, dÀr de tvÄ sista parametrarna markeras som "valfria", kan du utelÀmna parameter 4 eller parametrarna 3 och 4, men inte utelÀmna enbart parameter 3.

Example

=FÖRSKJUTA(A1;2;2) returnerar vĂ€rdet i cell C3 (A1 flyttades ner tvĂ„ rader och tvĂ„ kolumner). Om C3 innehĂ„ller vĂ€rdet 100 returnerar den hĂ€r funktionen vĂ€rdet 100.

=FÖRSKJUTA(B2:C3;1;1) returnerar en referens till B2:C3 som har flyttats ner 1 rad och 1 kolumn till höger (C3:D4).

=FÖRSKJUTA(B2:C3;-1;-1) returnerar en referens till B2:C3 som flyttats upp av 1-rad och en kolumn till vĂ€nster (A1:B2).

=FÖRSKJUTA(B2:C3;0;0;3;4) returnerar en referens till B2:C3 med Ă€ndrad storlek till 3 rader och 4 kolumner (B2:E4).

=FÖRSKJUTA(B2:C3;1;0;3;4) returnerar en referens till B2:C3 som har flyttats ner en rad och Ă€ndrat storlek till 3 rader och 4 kolumner (B2:E4).

=SUMMA(FÖRSKJUTA(A1;2;2;5;6)) anger summan av det omrĂ„de som startar i cell C3, Ă€r 5 rader högt och 6 kolumner brett (omrĂ„de=C3:H7).

note

If Width or Height are given, the OFFSET function returns a cell range reference. If Reference is a single cell reference and both Width and Height are omitted, a single cell reference is returned.


GETPIVOTDATA

Funktionen GETPIVOTDATA returnerar ett resultatvÀrde frÄn en pivottabell. VÀrdet specificeras med hjÀlp av fÀlt- och objektnamn, och förblir dÀrför giltigt Àven om layouten för pivottabellen Àndras.

Syntax

TvÄ olika syntaxdefinitioner fÄr anvÀndas:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table[; Field 1; Item 1][; ... [Field 126; Item 126]])

or

GETPIVOTDATA(pivottabell; villkor)

Den andra syntaxen anvÀnds om tvÄ parametrar anges, varav den första parametern Àr en referens till en cell eller ett cellomrÄde. Den första syntaxen anvÀnds i alla övriga fall. Funktionsguiden visar den första syntaxen.

First Syntax

MÄlfÀlt Àr en strÀng som vÀljer ett av pivottabellens datafÀlt. StrÀngen kan vara namnet pÄ kÀllkolumnen, eller det datafÀltsnamn som visas i tabellen (t.ex. "Summa - FörsÀljning").

pivottabell Àr en referens till en cell eller ett cellomrÄde som Àr placerat i en pivottabell eller som innehÄller en pivottabell. Om cellomrÄdet innehÄller flera pivottabeller sÄ anvÀnds den tabell som skapades senast.

Om inga par med FÀltnamn / Objektnamn anges returneras totalsumman. Annars utgör varje par ett ytterligare villkor som resultatet mÄste uppfylla. FÀltnamn Àr namnet pÄ ett fÀlt i pivottabellen. Objektnamn Àr namnet pÄ ett objekt frÄn det fÀltet.

Om pivottabellen endast innehÄller ett enda resultatvÀrde, som uppfyller alla villkor, eller ett resultat för delsumma som summerar alla matchande vÀrden, returneras det resultatet. Om det inte finns nÄgot matchande resultat, eller flera stycken utan delsumma, returneras ett fel. De hÀr villkoren gÀller för resultat som ingÄr i pivottabellen.

Om dina kÀlldata innehÄller poster som Àr dolda med instÀllningar för pivottabellen ignoreras posterna. Ordningsföljden för FÀlt/Objekt-paren saknar betydelse. FÀlt- och objektnamnen Àr inte skiftlÀgeskÀnsliga.

If no constraint for a filter is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a filter is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Filters are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Filters" area of the pivot table layout dialog. From each filter, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

VÀrden för delsumma frÄn pivottabellen anvÀnds endast om du anvÀnder funktionen "auto" (utom nÀr de anges i villkoret, se Andra syntax nedan).

Second Syntax

pivottabell har samma innebörd som i den första syntaxen.

Villkor Àr en blankstegsavgrÀnsad lista. Posterna kan omges med citattecken (enkla citattecken). Hela strÀngen mÄste omges av citattecken (dubbla citattecken), sÄvida du inte refererar till strÀngen frÄn en annan cell.

En av posterna kan vara datafÀltets namn. DatafÀltets namn kan endast utelÀmnas pÄ villkor att pivottabellen endast innehÄller ett datafÀlt.

Var och en av de andra posterna anger ett villkor med utseendet FÀlt[Objekt] (med literala tecken [ och ]), eller endast Objekt om objektnamnet endast förekommer en gÄng i pivottabellen.

Ett funktionsnamn kan lÀggas till i formeln FÀlt[Objekt;Funktion], vilket gör att villkoret endast matchar delsummor som anvÀnder den funktionen. Möjliga funktionsnamn Àr Summa, Antal, Genomsnitt, Max, Min, Produkt, Antal (endast tal) Stdav (exempel), StdAvP (population), Varians (exempel) och VariansP (population). De Àr inte skriftlÀgeskÀnsliga.

INDEX

INDEX returnerar ett underordnat omrÄde, som definieras av rad och kolumnnummer eller ett valfritt omrÄdesindex. INDEX returnerar en referens eller ett innehÄll beroende pÄ sammanhanget.

Syntax

INDEX(Reference [; Row [; Column [; Range]]])

Referens Àr en referens som antingen anges direkt eller genom att ett omrÄdesnamn anges. Om referensen bestÄr av flera omrÄden mÄste du sÀtta referensen eller omrÄdesnamnet inom parentes.

Rad (valfritt) representerar referensomrÄdets radindex dit ett vÀrde returneras. Om det Àr noll (ingen specifik rad) returneras alla refererade rader.

Kolumn (valfritt) representerar referensomrÄdets kolumnindex dit ett vÀrde ska returneras. Om det Àr noll (ingen specifik kolumn) returneras alla refererade kolumner.

OmrÄde (valfritt) representerar index för underomrÄdet om referensen gÀller ett större omrÄde.

Example

=INDEX(Priser;4;1) returnerar vÀrdet frÄn rad 4 och kolumn 1 i det databasomrÄde som Àr definierat i Data - Definiera som Priser.

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) returnerar en referens till den första raden i A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) returnerar en referens till den första kolumnen i A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1) anger vÀrdet i omrÄdet högst upp till vÀnster i A1:B6.

=INDEX((multi);0;0;2) returnerar en referens till det andra omrÄdet i det större omrÄdet.

INDIREKT

Returnerar den referens som anges med en textstrÀng. Den hÀr funktionen kan ocksÄ anvÀndas om du vill returnera omrÄdet för en motsvarande strÀng.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

För interoperabilitet stöder ADRESS- och INDIREKT-funktionerna en optimal parameter för att specificera om R1C1-adressnotationen istÀllet för den valiga A1-notation bör anvÀndas.

I ADRESS infogas parametern som den fjÀrde parametern och den valfria parametern flyttas till femte position.

I INDIREKT lÀggs parametern till som den andra parametern.

I bÄda funktionerna, om argumentet anges med vÀrdet 0, anvÀnds R1C1-notationen. Om argumentet inte ges eller har ett annat vÀrde Àn 0 anvÀnds A1-notationen.

Vid R1C1-notation returnerar ADRESS adresstrÀngar som anvÀnder utropstecken '!' som avgrÀnsare för tabellnamn, och INDIREKT berÀknar att utropstecknet ska vara avgrÀnsare för tabellnamn. BÄda funktionerna anvÀnder fortfarande '.' som avgrÀnsare för tabellnamn med A1-notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Om ADRESS-funktionerna har en fjÀrde parameter kommer denna att tas bort nÀr ett dokument sparas i ODF 1.0/1.1-format.

note

Spara inte en tabell i det gamla ODF 1.0/1.1-formatet om ADRESS-funktionens nya fjÀrde parameter har anvÀnts med ett vÀrde pÄ 0.


note

INDIREKT-funktionen sparas utan konvertering till ODF 1.0/1.1-format. Om den andra parametern var nÀrvarande kommer en Àldre version av Calc returnera ett fel för den funktionen.


Syntax

INDIRECT(Ref [; A1])

Ref representerar en referens till en cell eller ett omrÄde (i textformat) dit innehÄll ska returneras.

A1 (valfritt) - om du anger 0 anvÀnds R1C1-notation. Om den hÀr parametern saknas eller har ett annat vÀrde Àn 0 sÄ anvÀnds A1-notation.

note

If you open an Excel spreadsheet that uses indirect addresses calculated from string functions, the sheet addresses will not be translated automatically. For example, the Excel address in INDIRECT("[filename]sheetname!"&B1) is not converted into the Calc address in INDIRECT("filename#sheetname."&B1).


Example

=INDIREKT(A1) Àr lika med 100 om A1 innehÄller C108 som en referens och cell C108 innehÄller vÀrdet 100.

=SUMMA(INDIREKT("a1:" & ADRESS(1;3))) rÀknar samman cellerna i A1-omrÄdet upp till den cell vars adress definieras av rad 1 och kolumn 3. Detta innebÀr att omrÄdet A1:C1 rÀknas samman.

KOLUMN

Returnerar kolumnnummer för en cellreferens. Om referensen gÀller en cell returneras cellens kolumnnummer. Om parametern Àr ett cellomrÄde returneras motsvarande kolumnnummer i en enradig matris, om formeln anges som en matrisformel. Om funktionen KOLUMN med en omrÄdesreferens som parameter inte anvÀnds i en matrisformel, sÄ bestÀms bara kolumnnumret för den första cellen i omrÄdet.

Syntax

COLUMN([Reference])

referens Àr referensen till en cell eller ett cellomrÄde vars första kolumnnummer ska hittas.

Om Du inte anger nÄgon referens, sÄ faststÀlls kolumnnumret för den cell i vilken formeln matas in. LibreOffice Calc sÀtter automatiskt referensen till den aktuella cellen.

Example

=KOLUMN(A1) Àr lika med 1. Kolumn A Àr den första kolumnen i tabellen.

=KOLUMN(C3:E3) Àr lika med 3. Kolumn C Àr den tredje kolumnen i tabellen.

=KOLUMN(D3:G10) returnerar 4 eftersom kolumn D Àr den fjÀrde kolumnen i tabellen och KOLUMN-funktionen inte anvÀnds som en matrisformel. (I sÄdana fall anvÀnds alltid det första vÀrdet i matrisen som resultat.)

{=KOLUMN(B2:B7)} och =KOLUMN(B2:B7) returnerar bÄda 2 eftersom referensen endast innehÄller kolumn B som den andra kolumnen i tabellen. Eftersom enradiga omrÄden endast har ett kolumnnummer Àr det ovÀsentligt om formeln anvÀnds som en matrisformel.

=KOLUMN() returnerar 3 om formeln har angetts i kolumn C.

{=KOLUMN(Kanin)} returnerar den enradiga matrisen (3, 4) om "Kanin" Àr det namngivna omrÄdet (C1:D3).

KOLUMNER

Returnerar antalet kolumner i en given referens.

Syntax

KOLUMNER(Matris)

Matris Àr referensen till ett cellomrÄde vars totala kolumnantal ska rÀknas fram. Argumentet kan ocksÄ vara en enda cell.

Example

=KOLUMNER(B5) returnerar 1 eftersom en cell endast innehÄller en kolumn.

=KOLUMNER(A1:C5) Àr lika med 3. Referensen utgör tre kolumner.

=KOLUMNER(Kanin) returnerar 2 om Kanin Àr det namngivna omrÄdet (C1:D3).

LETAKOLUMN

Söker efter ett vÀrde och en referens till cellerna under det markerade omrÄdet. Den hÀr funktionen kontrollerar om den första raden i en matris innehÄller ett visst vÀrde. Funktionen returnerar sedan vÀrdet i en rad i matrisen, som namnges i index i samma kolumn.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

HLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

For an explanation on the parameters, see: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Hantering av tomma celler

Example

Suppose we have built a small database table occupying the cell range A1:DO4 and containing basic information about 118 chemical elements. The first column contains the row headings “Element”, “Symbol”, “Atomic Number”, and “Relative Atomic Mass”. Subsequent columns contain the relevant information for each of the elements, ordered left to right by atomic number. For example, cells B1:B4 contain “Hydrogen”, “H”, “1” and “1.008”, while cells DO1:DO4 contain “Oganesson”, “Og”, “118”, and “294”.

A

B

C

D

...

DO

1

Element

Hydrogen

Helium

Lithium

...

Oganesson

2

Symbol

H

He

Li

...

Og

3

Atomic Number

1

2

3

...

118

4

Relative Atomic Mass

1.008

4.0026

6.94

...

294


=HLOOKUP("Lead"; $A$1:$DO$4; 2; 0) returns “Pb”, the symbol for lead.

=HLOOKUP("Gold"; $A$1:$DO$4; 3; 0) returns 79, the atomic number for gold.

=HLOOKUP("Carbon"; $A$1:$DO$4; 4; 0) returns 12.011, the relative atomic mass of carbon.

LETARAD

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact Lookup is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

=VLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

Lookup is the value of any type looked for in the first column of the array.

Array is the reference, which is to comprise at least as many columns as the number passed in Index argument.

Index Àr numret pÄ den kolumn i matrisen som innehÄller vÀrdet som ska returneras. Den första kolumnen har nummer 1.

SortedRangeLookup is an optional parameter that indicates whether the first column in the array contains range boundaries instead of plain values. In this mode, the lookup returns the value in the row with first column having value equal to or less than Lookup. E.g., it could contain dates when some tax value had been changed, and so the values represent starting dates of a period when a specific tax value was effective. Thus, searching for a date that is absent in the first array column, but falls between some existing boundary dates, would give the lower of them, allowing to find out the data being effective to the searched date. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not a range boundary list. When this parameter is TRUE or not given, the first column in the array must be sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is greater than the lowest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return #N/A with message: Error: Value Not Available.

Hantering av tomma celler

Example

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

Infoga följande formel i B1:

=LETARAD(A1;D1:E100;2)

SÄ snart du skriver in ett nummer i A1 visas i B1 den motsvarande texten som stÄr i den andra kolumnen till referensen D1:E100. Om du skriver in ett icke-existerande nummer visas texten med det nÀrmast lÀgre numret. Om du vill förhindra det infogar du FALSK som sista parameter i formeln. DÄ visas ett felmeddelande om ett icke-existerande nummer skrivs in.

LETAUPP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

note

Om sökkriteriet inte kan hittas med hjÀlp av LETAUPP matchas det största vÀrdet i sökvektorn som Àr mindre Àn eller lika med sökkriteriet.


The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

LOOKUP(Lookup; SearchVector [; ResultVector])

Lookup is the value of any type to be looked for; entered either directly or as a reference.

Sökvektor Àr ett omrÄde med en rad eller en kolumn som ska genomsökas.

Resultatvektor Àr ett annat omrÄde med en rad eller en kolumn dÀr funktionens resultat hÀmtas. Resultatet Àr resultatvektorscellen som har samma index som den instans som hittades i sökvektorn.

Hantering av tomma celler

Example

=LETAUPP(A1;D1:D100;F1:F100) söker efter motsvarande cell i omrÄdet D1:D100 för det tal du har angett i A1. Index bestÀms för den instans som hittades, t.ex. den tolfte cellen i det hÀr omrÄdet. InnehÄllet i den tolfte cellen returneras sedan som funktionens vÀrde (i resultatvektorn).

LÄNK

NĂ€r du klickar i en cell som innehĂ„ller funktionen LÄNK öppnas hyperlĂ€nken.

Om du anvÀnder den valfria parametern Celltext söker formeln efter URL-adressen och visar sedan texten eller talet.

tip

Om du vill öppna en lĂ€nkad cell med hjĂ€lp av tangentbordet, markerar du cellen, trycker pĂ„ F2 för att aktivera redigeringslĂ€get, placerar markören framför lĂ€nken, trycker pĂ„ Skift+F10 och vĂ€ljer sedan Öppna lĂ€nk.


Syntax

HYPERLINK("URL" [; "CellText"])

URL anger lÀnkdestinationen. Den valfria parametern Celltext Àr den text eller det tal som visas i cellen och som returneras som resultat. Om parametern Celltext inte anges visas URL i celltexten och returneras som resultat.

Talet 0 returneras för tomma celler och matriselement.

Example

=HYPERLINK("http://www.example.org") displays the text "http://www.example.org" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") displays the text "Click here" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK($B4) where cell B4 contains http://www.example.org. The function adds http://www.example.org to the URL of the hyperlink cell and returns the same text which is used as formula result.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" displays the text Click example.org in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

=HYPERLINK("file:///C:/Documents/";"Open Documents folder") displays the text "Open Documents folder" and shows the folder contents using the standard file manager in your operating system.

OMRÅDEN

Returnerar antalet omrÄden som tillhör ett större omrÄde. Ett omrÄde kan bestÄ av flera sammanhÀngande celler eller av en enda cell.

Funktionen krÀver ett enskilt argument. Om du anger flera omrÄden mÄste de omslutas av ytterligare parenteser. Flera omrÄden kan anges med semikolon (;) som avgrÀnsare, men dessa konverteras automatiskt till tildetecken (~). Tildetecken anvÀnds för att sammanfoga omrÄden.

Syntax

OMRÅDEN(referens)

referens Àr en referens till en cell eller ett cellomrÄde.

Example

=OMRÅDEN((A1:B3;F2;G1)) returnerar 3, eftersom referensen gĂ€ller tre celler och/eller omrĂ„den. Efter inmatning konverteras detta till =OMRÅDEN((A1:B3~F2~G1)).

=OMRÅDEN(Alla) returnerar 1 om du angett ett omrĂ„de som kallas Alla under Data - Definiera omrĂ„de.

PASSA

Returnerar relativ position för ett objekt i en matris som matchar ett angivet vÀrde. Funktionen returnerar det pÄtrÀffade vÀrdets position i sökmatrisen i form av ett tal.

Syntax

MATCH(Search; LookupArray [; Type])

Search is the value which is to be searched for in the single-row or single-column array.

Letaeftermatris Àr den referens som eftersöks. En letaeftermatris kan vara en enskild rad eller kolumn, eller en del av en enskild rad eller kolumn.

Typ kan ha vÀrdena 1, 0 eller -1. Om typ = 1 eller om den hÀr valfria parametern saknas, sÄ antas att den första kolumnen i sökmatrisen Àr sorterad i stigande ordning. Om typ = -1 sÄ antas att kolumnen Àr sorterad i fallande ordning. Det hÀr motsvarar samma funktion i Microsoft Excel.

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Om Typ = 1 eller om den tredje parametern saknas returneras index för det sista vÀrdet som Àr mindre eller lika litet som sökkriteriet. Detta gÀller Àven om sökmatrisen inte sorterats. För Typ = 1 returneras det första vÀrdet som Àr större eller lika stort.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

=PASSA(200;D1:D100) söker igenom omrÄdet D1:D100, vilket sorteras efter kolumn D, efter vÀrdet 200. SÄ snart vÀrdet hittas returneras numret för den rad dÀr det hittades. Om ett högre vÀrde hittas under genomsökningen av kolumnen returneras numret för föregÄende rad.

RADER

Returnerar antalet rader i en referens eller matris.

Syntax

RADER(Matris)

Matris Àr den referens eller det namngivna omrÄde vars totala antal radar ska faststÀllas.

Example

=Rader(B5) returnerar 1 eftersom en cell endast innehÄller en rad.

=RADER(A10;B12) returnerar 3.

=RADER(Kanin) returnerar 3 om "Kanin" Àr det namngivna omrÄdet (C1:D3).

ROW

Returnerar radnummer för en cellreferens. Om referensen Àr en enskild cell returneras cellens radnummer. Om referensen Àr ett cellomrÄde returneras motsvarande radnummer i en enkolumns matris om formeln skrivs in som en matrisformel. Om funktionen RAD med en omrÄdesreferens inte anvÀnds i en matrisformel, sÄ returneras endast radnumret för omrÄdets första cell.

Syntax

ROW([Reference])

referens Àr en cell, ett omrÄde eller namnet pÄ ett omrÄde.

Ifall Du inte anger nÄgon referens, sÄ faststÀlls radnumret för den cell i vilken formeln matas in. LibreOffice Calc sÀtter automatiskt referensen till den aktuella cellen.

Example

=RAD(B3) returnerar 3 eftersom referensen hÀnvisar till den tredje raden i tabellen.

{=RAD(D5:D8)} returnerar den enskilda kolumnmatrisen (5, 6, 7, 8) eftersom referensen som angetts innehÄller raderna 5 till 8.

=RAD(D5:D8) returnerar 5 eftersom RAD-funktionen inte anvÀnds som matrisformel, och endast numret i referensens första rad returneras.

{=RAD(A1:E1)} och =RAD(A1:E1) returnerar bÄda 1 eftersom referensen endast innehÄller rad 1 som den första raden i tabellen. (Eftersom enradiga omrÄden endast har ett radnummer Àr det ovÀsentligt om formeln anvÀnds som en matrisformel.)

=RAD() returnerar 3 om formeln anges i rad 3.

{=RAD(Kanin)} returnerar matrisen med en rad (1, 2, 3) om "Kanin" Àr det namngivna omrÄdet (C1:D3).

SHEET

Returns the sheet number of either a reference or a string representing a sheet name. If you do not enter any parameters, the result is the sheet number of the spreadsheet containing the formula.

Syntax

SHEET([Reference])

Referens Àr valfritt och hÀnvisar till en cells, ett omrÄdes eller ett bladnamns teckenstrÀng.

Example

=SHEET(Sheet2.A1) returns 2 if Sheet2 is the second sheet in the spreadsheet document.

=SHEET("Sheet3") returns 3 if Sheet3 is the third sheet in the spreadsheet document.

TABELLER

BestÀmmer antalet tabeller i en referens. Om du inte anger nÄgra parametrar returneras antalet tabeller i det aktuella dokumentet.

Syntax

SHEETS([Reference])

referens Àr referensen till ett blad eller ett omrÄde. Den hÀr parametern Àr valfri.

Example

=BLAD(Blad1.A1:Blad3.G12) returnerar 3 om Blad1, Blad2 och Blad3 finns i den angivna sekvensen.

VÄLJ

AnvÀnder ett index för att returnera ett vÀrde frÄn en lista pÄ högst 30 vÀrden.

Syntax

CHOOSE(Index; Value 1 [; Value 2 [; ... [; Value 30]]])

index som referens eller tal mellan 1 och 30. Anger vilket vÀrde som ska tas ur listan.

Value 1, Value 2, ..., Value 30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Example

=VÄLJ(A1;B1;B2;B3;"Idag";"IgĂ„r";"Imorgon") returnerar t.ex. innehĂ„llet i cell B2 för A1 = 2, och för A1 = 4 returneras texten "Idag".

Please support us!