UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

GetDefaultContext Function

Returnerar standardsammanhanget för fabrik för processtjänst, om sådant finns. Annars returneras en Null-referens.

GetProcessServiceManager Function

Returnerar ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoDialog Function

Skapar ett Basic Uno-objekt som representerar en Uno-dialogkontroll under Basic runtime.

CreateUnoListener Function

Skapar en lyssnarinstans.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Function

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

CreateUnoStruct Function

Skapar en instans av en Uno-strukturtyp.

CreateUnoValue Function

Returnerar ett objekt som representerar ett strikt skrivet värde som refererar till typsystemet Uno.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

HasUnoInterfaces Function

Testar om ett Basic Uno-objekt stöder vissa Uno-gränssnitt.

IsUnoStruct Function

Returnerar True om det objekt som avses är en Uno-struct.

CreateObject Function

Skapar ett UNO-objekt. I Windows går det även att skapa OLE-objekt.

Den här metoden skapar instanser av den typ som skickas som parameter.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Stötta oss!