Join Function

Returnerar en sträng från ett antal understrängar i en strängmatris.

Syntax:


Join (Text As String Array, avgränsningstecken)

Returnerat värde:

String

Parametrar:

Text: En strängmatris.

avgränsningstecken (valfritt): Ett strängtecken som används för att avgränsa understrängar i resultatsträngen. Som standardavgränsare används blanksteg. Om avgränsningstecknet är en sträng med längden noll "", så sammanfogas understrängarna utan avgränsare.

Exempel:


Dim a(3)
Sub main()
  a(0) = "ABCDE"
  a(1) = 42
  a(2) = "MN"
  a(3) = "X Y Z"
  JStr = Join1()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join2()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join3()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
 
Function Join1()
  Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
 
Function Join2()
  Join2 = Join(a(), ",")
End Function
 
Function Join3()
  Join3 = Join(a())
End Function
 
Function Split1(aStr)
  Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
 
Sub Show(JoinStr, TheArray)
  l = LBound(TheArray)
  u = UBound(TheArray)
  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
  For i = l To u
    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
  Next i
  MsgBox total$
End Sub

Stötta oss!