Mid Function, Mid Statement

Returnerar den angivna delen av ett stränguttryck (Mid-funktion), eller ersätter den delen av stränguttrycket med en annan sträng (Mid-sats).

Syntax:


Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) eller Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

Returnerat värde:

String (bara med funktion)

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som du vill ändra.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Om Length-parametern i Mid-funktionen utelämnas så returneras alla tecken i stränguttrycket från startpositionen till slutet av strängen.

Om Length-parametern i Mid-satsen är mindre än längden hos den text du vill ersätta så reduceras texten till den angivna längden.

Text: Den sträng som ska ersätta stränguttrycket (Mid-sats).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Mata in ett datum i det internationella formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Stötta oss!