Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Syntax:


Format(expression [, format As String]) As String

Parametrar:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Returnerat värde:

Text string.

Formatbeskrivningar

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Decimalplatshållaren bestämmer antalet decimaler till vänster och höger om decimaltecknet.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Om exponenten är negativ visas ett minustecken direkt före en exponent med E-, E+, e-, e+. Om exponenten är positiv visas bara ett plustecken före exponenten med E+ eller e+.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Om punkt används som decimaltecken och tusentalsavgränsare beror på de nationella inställningarna. När du anger ett tal direkt i Basic-källkoden måste du däremot använda en punkt som decimalavgränsare. Vilket tecken som visas som decimaltecken beror på talformatet i systeminställningarna.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Om du vill visa andra tecken än de som listas här måste de föregås av ett omvänt snedstreck (\) eller inneslutas av citattecken (" ").

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

De tecken som bara visas om de föregås av ett omvänt snedstreck i formatbeskrivningen är tecken för datum- och tidsformat (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), tecken för numeriska format (#, 0, %, E, e, komma, punkt) och tecken för strängformat (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Om du använder fördefinierade format måste du ange namnet inom citattecken.

Fördefinierade format

General Number: Talen visas så som de har matats in.

Currency: Infogar ett dollartecken framför talet och sätter negativa tal inom parentes.

Fixed: Visar minst en siffra framför decimaltecknet.

Standard: Visar tal med tusentalsavgränsare.

Percent: Multiplicerar talet med 100 och lägger till ett procenttecken efter talet.

Vetenskap: Visar tal i potensformat (till exempel 1,00E+03 motsvarande 1000).

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

You can set the locale used for controlling the formatting numbers, dates and currencies in LibreOffice Basic in - Languages and Locales - General. In Basic format codes, the decimal point (.) is always used as placeholder for the decimal separator defined in your locale and will be replaced by the corresponding character.

Detta gäller även språkinställningar för datum-, tids- och valutaformat. Basic-formatet kommer att tolkas och visas på det sätt som definierats i språkinställningarna.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' använd alltid en punkt som decimalavgränsare när du skriver tal i Basic-källkod.
    ' visar till exempel 6,328.20 i engelska språkvarianter och 6 328,20 i svenska språkvarianter.
End Sub

Stötta oss!