FindPropertyObject Function

Gör att du kan anropa ett objekt som en strängparameter vid runtime genom att använda objektnamnet.

T.ex. det här kommandot:


MyObj.Prop1.Command = 5

motsvarar kommandoblocket:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Detta gör att namn kan skapas dymaniskt vid runtime. Till exempel:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

Se även: FindObject

Syntax:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametrar:

ObjVar: Objektvariabel som du vill definiera dynamiskt vid runtime.

PropName: Sträng som anger namnet på den egenskap som du vill anropa vid runtime.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

12 Odefinierad variabel

14 Ogiltig parameter

52 Ogiltigt filnamn eller filnummer

57 Enhets-I/O-fel

Stötta oss!