LBound Function

Returnerar den nedre gränsen för en matris.

Syntax:


LBound (ArrayName [, Dimension])

Returnerat värde:

Long

Parametrar:

ArrayName: Namnet på den matris för vars dimensioner du vill returnera den övre (Ubound) eller nedre (LBound) gränsen.

[Dimension]: Heltal som anger för vilken dimension den övre (Ubound) eller nedre (LBound) gränsen ska returneras. Om inget värde anges väljs automatiskt den första dimensionen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

9 Index utanför angivet spann

Exempel:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Stötta oss!