DefLng Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

Syntax:


Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefLng: Long

Exempel:


' Prefixdefinitioner för variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefLng
    lCount=123456789 ' lCount är en implicit heltalsvariabel av typen Long
End Sub

Please support us!