Variabler

Följande uttryck och funktioner anvÀnds i samband med variabler. Du kan anvÀnda dessa funktioner för att deklarera eller definiera variabler, för att konvertera variabler frÄn en typ till en annan eller för att faststÀlla en variabels typ.

CCur Function

Konverterar ett strÀnguttryck eller numeriskt uttryck till ett valutauttryck. SprÄkvarianten styr för decimalavgrÀnsningar och valutasymboler.

CBool Function

Konverterar en strÀngjÀmförelse eller en numerisk jÀmförelse till ett logiskt vÀrde, eller konverterar ett numeriskt uttryck till ett logiskt vÀrde.

CDate Function

Konverterar en strÀng eller ett numeriskt uttryck till ett datumvÀrde.

CDec Function

Konverterar ett strÀnguttryck eller numeriskt uttryck till ett decimaluttryck.

CDbl Function

Konverterar ett numeriskt uttryck eller strÀnguttryck till ett vÀrde av typen Double.

CInt Function

Konverterar en strÀng eller ett numeriskt uttryck till ett heltal.

CLng Function

Konverterar en strÀng eller ett numeriskt uttryck till ett heltal av typen Long.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

Konverterar ett strÀnguttryck eller ett numeriskt uttryck till datatypen Single.

CStr Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en strÀng.

CVar Function

Konverterar ett strÀnguttryck eller numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant.

CVErr Function

Konverterar ett strÀnguttryck eller ett numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant av undertypen Error.

DefBool Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger instruktionen DefBool standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefCur Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefCur standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefDate Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger instruktionen DefDate standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefDbl Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefErr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefErr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefInt Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefLng Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefObj Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefSng Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefSng standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefStr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefStr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefVar Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

Kontrollerar om en variabel Àr ett datafÀlt i en matris.

IsDate Function

Kontrollerar om ett strÀnguttryck eller ett numeriskt uttryck kan konverteras till en variabel av typen Date.

IsEmpty Function

Kontrollerar om en Variant-variabel innehÄller vÀrdet Empty. VÀrdet Empty anger att variabeln inte Àr initierad.

IsError Function

Testar om en variabel innehÄller ett felvÀrde.

IsNull Function

Kontrollera om en variabel av typen Variant har vÀrdet Null, vilket innebÀr att variabeln inte innehÄller data.

IsNumeric Function

Undersöker om ett uttryck Àr ett tal. Om uttrycket Àr ett tal returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

Returnerar den nedre grÀnsen för en matris.

UBound Function

Returnerar en matris övre grÀns.

Let Statement

Tilldelar en variabel ett vÀrde.

Array Function

Returnerar typen Variant med ett datafÀlt.

DimArray Function

Returnerar en Variant-matris.

Erase Statement

Raderar innehÄllet i matriselement eller matriser med fast storlek, och frigör minnet som anvÀnds av matriserna med variabel storlek.

Option Base Statement

Definierar den nedre begrÀnsningen för matriser som 0 eller 1.

Option Explicit Statement

Anger att alla variabler i programmet mÄste deklareras explicit med ett Dim-uttryck.

Public Statement

Dimensionerar en variabel eller matris pÄ modulnivÄ (d.v.s. utanför en subrutin eller funktion) sÄ att variabeln kan anvÀndas i alla bibliotek och moduler.

Global keyword

Dimensionerar en variabel eller en matris pÄ global nivÄ (alltsÄ inte inom en subrutin eller funktion), sÄ att variabeln och matrisen Àr giltiga i alla bibliotek och moduler för det aktuella arbetspasset.

Static Statement

Deklarerar en variabel eller en matris pÄ procedurnivÄ i en subrutin eller en funktion, vilket innebÀr att variabelns eller matrisens vÀrde bevaras nÀr körningen fortsÀtter ut ur subrutinen eller funktionen. Dim-uttryckskonventioner Àr ocksÄ giltiga.

TypeName Function; VarType Function

Returnerar en strÀng (TypeName) eller numeriskt vÀrde (VarType) som innehÄller information om variabeln.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

Gör att du kan anropa ett objekt som en strÀngparameter vid runtime genom att anvÀnda objektnamnet.

FindPropertyObject Function

Gör att du kan anropa ett objekt som en strÀngparameter vid runtime genom att anvÀnda objektnamnet.

Optional (in Function Statement)

TillÄter dig att definiera parametrar som skickas till en funktion som valfria.

IsMissing Function

Testar om en funktion anropas med en valfri parameter.

HasUnoInterfaces Function

Testar om ett Basic Uno-objekt stöder vissa Uno-grÀnssnitt.

EqualUnoObjects Function

Returnerar True om de tvÄ Basic Uno-objekt som angetts representerar samma Uno-objektsinstans.

IsUnoStruct Function

Returnerar True om det objekt som avses Àr en Uno-struct.

Please support us!