Variabler

Följande uttryck och funktioner används i samband med variabler. Du kan använda dessa funktioner för att deklarera eller definiera variabler, för att konvertera variabler från en typ till en annan eller för att fastställa en variabels typ.

CCur Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett valutauttryck. Språkvarianten styr för decimalavgränsningar och valutasymboler.

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

Konverterar en sträng eller ett numeriskt uttryck till ett datumvärde.

CDec Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett decimaluttryck.

CDbl Function

Konverterar ett numeriskt uttryck eller stränguttryck till ett värde av typen Double.

CInt Function

Konverterar en sträng eller ett numeriskt uttryck till ett heltal.

CLng Function

Konverterar en sträng eller ett numeriskt uttryck till ett heltal av typen Long.

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

Konverterar ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck till datatypen Single.

CStr Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en sträng.

CVar Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant.

CVErr Function

Konverterar ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant av undertypen Error.

DefBool Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger instruktionen DefBool standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefCur Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefCur standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefDate Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger instruktionen DefDate standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefDbl Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefErr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefErr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefInt Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefLng Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefObj Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

DefSng Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefSng standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefStr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefStr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

DefVar Statement

Anger standardtyp för variabeln enligt ett bokstavsbyte om inget skriv-deklarationstecken eller nyckelord har angetts.

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

Kontrollerar om en variabel är ett datafält i en matris.

IsDate Function

Kontrollerar om ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck kan konverteras till en variabel av typen Date.

IsEmpty Function

Kontrollerar om en Variant-variabel innehåller värdet Empty. Värdet Empty anger att variabeln inte är initierad.

IsError Function

Testar om en variabel innehåller ett felvärde.

IsNull Function

Kontrollera om en variabel av typen Variant har värdet Null, vilket innebär att variabeln inte innehåller data.

IsNumeric Function

Undersöker om ett uttryck är ett tal. Om uttrycket är ett tal returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

Returnerar den nedre gränsen för en matris.

UBound Function

Returnerar en matris övre gräns.

Let Statement

Tilldelar en variabel ett värde.

Array Function

Returnerar typen Variant med ett datafält.

DimArray Function

Returnerar en Variant-matris.

Erase Statement

Raderar innehållet i matriselement eller matriser med fast storlek, och frigör minnet som används av matriserna med variabel storlek.

Option Base Statement

Definierar den nedre begränsningen för matriser som 0 eller 1.

Option Explicit Statement

Anger att alla variabler i programmet måste deklareras explicit med ett Dim-uttryck.

Public Statement

Dimensionerar en variabel eller matris på modulnivå (d.v.s. utanför en subrutin eller funktion) så att variabeln kan användas i alla bibliotek och moduler.

Global keyword

Dimensionerar en variabel eller en matris på global nivå (alltså inte inom en subrutin eller funktion), så att variabeln och matrisen är giltiga i alla bibliotek och moduler för det aktuella arbetspasset.

Static Statement

Deklarerar en variabel eller en matris på procedurnivå i en subrutin eller en funktion, vilket innebär att variabelns eller matrisens värde bevaras när körningen fortsätter ut ur subrutinen eller funktionen. Dim-uttryckskonventioner är också giltiga.

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

Gör att du kan anropa ett objekt som en strängparameter vid runtime genom att använda objektnamnet.

FindPropertyObject Function

Gör att du kan anropa ett objekt som en strängparameter vid runtime genom att använda objektnamnet.

Optional (in Function Statement)

Tillåter dig att definiera parametrar som skickas till en funktion som valfria.

IsMissing Function

Testar om en funktion anropas med en valfri parameter.

HasUnoInterfaces Function

Testar om ett Basic Uno-objekt stöder vissa Uno-gränssnitt.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

Returnerar True om det objekt som avses är en Uno-struct.

Stötta oss!