Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Syntax:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametrar:

Exit Do

Används inne i ett Do...Loop-uttryck för att avsluta loopen. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter Loop-uttrycket. Om det finns flera nivåer av Do...Loop-uttryck fortsätter körningen på nästa högre nivå.

Exit For

Används inne i ett For...Next-uttryck för att avsluta loopen. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter Next-uttrycket. Om det finns flera nivåer av For...Next-uttryck fortsätter körningen på nästa högre nivå.

Exit Function

Avslutar omedelbart en procedur av typen Function. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter funktionsanropet.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Avslutar omedelbart subrutinen. Programkörningen fortsätter med det uttryck som följer efter subrutinsanropet.

Symbolen Info

Instruktionen Exit definierar inte slutet av en sats och ska inte sammanblandas med instruktionen End.


Exempel:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For siStep = 0 to 10 ' Fyll matrisen med testdata
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Funktionen LinSearch söker igenom en TextArray:sList() efter en TextEntry:
' Returvärdet är elementets index eller 0 (Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit For ' Hittade sItem
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Stötta oss!