Declare Statement

Deklarerar och definierar en underrutin i en DLL-fil som du vill köra från LibreOffice Basic.

Se även: FreeLibrary

Syntax:


Declare {Sub | Function} Namn Lib "Biblioteksnamn" [Alias "Aliasnamn"] [Parameter] [As Type]

Parametrar:

Namn: Ett namn som skiljer sig från det som definierats i DLL:en, för att subrutinen ska kunna anropas från LibreOffice Basic.

Aliasnamn: Namnet på subrutinen som det definierats i DLL:en.

Biblioteksnamn: DLL:ens fil- eller systemnamn. Biblioteket laddas automatiskt när funktionen används för första gången.

Argumentlista: Lista på parametrar som representerar de argument som ges till proceduren när den anropas. Parametertyperna och antalet parametrar beror på vilken procedur som anropas.

F: Anger datatypen för det värde som proceduren returnerar. Du behöver inte ange den här parametern om du använder ett typdeklarationstecken efter namnet.

Varningssymbol

Du kan skicka värdet av en parameter till en subrutin (i stället för en referens till variabeln) genom att använda nyckelordet ByVal.


Exempel:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Stötta oss!