Ytterligare uttryck

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

Returnerar ett värde ur en argumentlista.

Declare Statement

Deklarerar och definierar en underrutin i en DLL-fil som du vill köra från LibreOffice Basic.

End Statement

Avslutar en procedur eller ett block.

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Function

Frigör en DLL som lästs in med instruktionen Declare. Om någon av funktionerna i DLL:en anropas efter att DLL:en frigjorts, kommer den att läsas in igen. Se även: Declare

Function Statement

Definierar en subrutin med ett returvärde.

Rem Statement

Anger att en rad i källkoden är en kommentarsrad.

Stop Statement

Avbryter körningen av Basic-programmet.

Sub Statement

Definierar en subrutin.

Switch Function

Evaluerar en argumentlista som består av ett uttryck följt av ett värde. Funktionen Switch returnerar ett värde som är associerat med det uttryck som skickades till funktionen.

With Statement

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Stötta oss!