GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Syntax:


GoSub label[:]

Parametrar:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
Varningssymbol

Om programmet påträffar ett Return-uttryck som inte föregås av GoSub, returnerar LibreOffice Basic ett felmeddelande. Använd Exit Sub eller Exit Function om du vill se till att programmet avslutar en subrutin eller funktion innan nästa Return-uttryck aktiveras.


Nedanstående exempel visar hur GoSub och Return används. Genom att köra ett programavsnitt två gånger beräknar programmet kvadratroten ur två tal som användaren anger.

Exempel:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Ange det första talet: ","Nummerinmatning"))
  iInputb = Int(InputBox("Ange det andra talet: ","Nummerinmatning"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratroten ur";iInputa;" är";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Kvadratroten ur";iInputb;" är";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Stötta oss!