Sin Function

Returnerar sinus för en vinkel. Vinkeln anges i radianer. Resultatet ligger mellan -1 och 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Syntax:


Sin (Number As Double) As Double

Returnerat värde:

Double

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som definierar den vinkel i radianer som du vill beräkna sinus för.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


' I det här exemplet är den här inmatningen möjlig för en högervinklad triangel:
' Sidan mittemot vinkeln och vinkeln (i grader) för att beräkna längden på hypotenusan:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 är en fördefinierad variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Ange längden på sida som befinner sig mittemot: ","Motsatt sida")
    dAlpha = InputBox("Ange vinkeln Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Hypotenusans längd är"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Stötta oss!