On Error GoTo ... Resume Statement

Aktiverar en felhanteringsrutin efter att ett fel inträffat eller återupptar programkörningen.

Syntax:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametrar:

GoTo Labelname: Om ett fel inträffar aktiveras felhanteringsrutinen som startar vid raden "Labelname".

Resume Next: Om ett fel inträffar fortsätter programkörningen med den sats som kommer efter satsen som felet inträffade i.

GoTo 0: Inaktiverar felhanteraren i den aktuella proceduren.

Lokal: "On error" har ett globalt definitionsområde (scope) och förblir aktivt tills det avbryts av en annan "On error"-sats. "On Local error" är lokalt för den rutin som anropar det. Lokal felhantering åsidosätter alla tidigare globala inställningar. När den anropande rutinen avslutas så avbryts den lokala felhanteringen automatiskt, och alla tidigare globala inställningar återställs.

Deklarationen On Error GoTo används för att hantera fel som inträffar i ett makro.

Exempel:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Det här är en textrad"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Stötta oss!