Erl Function

Returnerar det radnummer där ett fel uppstod under programkörningen.

Syntax:


Erl

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Symbolen Info

Funktionen Erl returnerar endast ett radnummer och inte en radetikett.


Exempel:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Ställ in felhanterare
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Felet orsakas av att filen saknas
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Fel " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "På rad : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Ett fel har inträffat"
End Sub

Stötta oss!