Second Function

Returnerar ett heltal som representerar sekunderna i ett seriellt tidstal som genereras av funktionen TimeSerial eller TimeValue.

Syntax:


Second (tal)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Tal: Heltalsuttryck som innehåller ett seriellt tidstal som används för att beräkna antalet sekunder.

Den här funktionen är motsatsen till funktionen TimeSerial. Den returnerar sekundtalet i det seriella tidsvärde som genereras med funktionen TimeSerial eller TimeValue . Exempelvis uttrycket:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

returnerar värdet 41.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Aktuellt sekundtal är "& Second(  Now )
End Sub

Stötta oss!