Day Function

Returnerar ett värde som representerar dagen i månaden baserat på ett seriellt datumtal genererat av DateSerial eller DateValue.

Syntax:


Day (tal)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som innehåller ett seriellt datumtal från vilket du kan bestämma dag i månaden.

Den här funktionen är i princip motsatsen till funktionen DateSerial, och returnerar dagen i månaden från ett seriellt datumtal genererat av funktionen DateSerial eller DateValue. Uttrycket


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

returnerar värdet 20.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleDay
    Print "Dag " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " i månaden"
End Sub

Stötta oss!