DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

Syntax:


DateSerial (år, månad, dag)

Returnerat värde:

Datum

Parametrar:

År: Heltalsuttryck som indikerar ett årtal. Alla värden mellan 0 och 99 tolkas som årtal mellan 1900 och 1999. Om det gäller årtal som ligger utanför detta intervall måste du ange alla fyra siffrorna.

Månad: Heltalsuttryck som indikerar en månad i det år som angetts. Det accepterade intervallet är 1-12.

Dag: heltalsuttryck som indikerar dagen i den månad som angetts. Värden mellan 1-31 accepteras. Inget fel returneras ifall du matar in en icke-existerande dag där månaden innehåller färre än 31 dagar.

Funktionen DateSerial returnerar antalet dagar mellan 30 december 1899 och det datum som angetts. Du kan använda den här funktionen om du vill beräkna avståndet mellan två datum.

Funktionen DateSerial returnerar datatypen Variant med VarType 7 (Date). Det här värdet lagras internt som ett Double-värde, vilket innebär att om det datum som angetts är 1900-01-01 returneras värdet 2. Negativa värden motsvarar datum före den 30 december 1899 (inte inberäknat).

Om ett datum ligger utanför det intervall som accepteras returnerar LibreOffice Basic ett felmeddelande.

Om du definierar funktionen DateValue som en sträng som innehåller ett datum, beräknar funktionen DateSerial varje parameter (år, månad, dag) som ett separat numeriskt uttryck.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDate ' returnerar 23476
   MsgBox sDate ' returnerar 1964-04-09
 End Sub

Stötta oss!