MkDir Statement

MkDir Statement diagram

Skapar en ny katalog i ett datamedium.

Syntax:


MkDir path

Parametrar:

path: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

Om sökvägen inte är bestämd så skapas katalogen i den aktuella katalogen.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

76 Det går inte att hitta sökvägen

Exempel:


Sub ExampleFileIO
' Exempel för funktioner i filorganisationen
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Kopierad.tmp"
Const sFile3 as String = "Byttnamn.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Existerar katalogen?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Skapa katalog"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuell katalog"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Skapat den"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Fillängd"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Filattribut"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Byt namn i samma katalog
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Radera alla attribut
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nya filattribut"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konverterar en systemsökväg till en URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' Kolon i DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Stötta oss!