Dir-funktion

Returnerar namnet på en fil, en katalog eller alla filer och kataloger på en enhet eller i en katalog som motsvarar den angivna sökvägen.

Syntax:


Dir [(Text As String [, Attrib As Integer])]

Returvärde:

String

Parametrar:

Text: Ett stränguttryck som anger sökväg, katalog eller fil. Det här argumentet kan bara anges första gången du anropar Dir-funktionen. Om du vill kan du ange sökvägen i URL-notation.

Attrib: Ett heltalsuttryck som anger filattribut bitvis. Funktionen Dir returnerar bara filer eller kataloger som motsvarar de angivna attributen. Du kan kombinera flera attribut genom att lägga till följande attributvärden:

0 : Normala filer.

16 : Returnerar endast namnet på katalogen.

Använd det här attributet för att kontrollera om en fil eller en katalog existerar, eller för att bestämma alla filer och mappar i en viss katalog.

Du kontrollerar om en fil existerar genom att ange filens fullständiga sökväg och namn. Om filen eller katalogen inte existerar returnerar funktionen Dir en sträng med längden noll ("").

Om du vill generera en lista över alla befintliga filer i en viss katalog gör du på följande sätt: Den första gången du anropar Dir-funktionen anger du fullständig sökväg till filerna, t.ex.: "D:\Filer\*.ods. Om sökvägen är korrekt och sökningen påträffar minst en fil, så returnerar Dir-funktionen namnet på den första fil som motsvarar sökvägen. Om du vill att ytterligare filnamn som motsvarar sökvägen ska returneras anropar du Dir igen, men utan argument.

Om du vill att bara kataloger returneras använder du attributparametern. Samma sak gäller om du vill bestämma namnet på en volym (t.ex. en hårddiskpartition).

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

53 Filen hittas inte

Exempel:


Sub ExampleDir
' Visar alla filer och kataloger
Dim sPath As String
Dim sDir As String, sValue As String
  sDir="Kataloger:"
  sPath = CurDir
  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)
  Do
    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then
      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then
        ' Hämta katalogerna
        sDir = sDir & chr(13) & sValue
      End If
    End If
    sValue = Dir$
  Loop Until sValue = ""
  MsgBox sDir,0,sPath
End Sub

Stötta oss!