Put# Statement

Skriver en post till en relativ fil eller en bytesekvens till en binär fil.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametrar:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

För binära filer (Binary-åtkomst): positionen hos den byte i filen där du vill börja skriva.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Observera för relativa filer: Om innehållet i den här variabeln inte motsvarar längden på den post som anges i bisatsen Len i Open-satsen, så fylls utrymmet mellan den nyss skrivna posten och nästa post ut med befintliga data från den fil du skriver till.

Observera för binära filer: Innehåller i variablerna skrivs till den angivna positionen, och filpekaren infogas direkt efter den sista byten. Inget utrymme lämnas mellan posterna.

Exempel:

Exempel:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Måste vara av typen variant
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Placera i början
  Put #iNumber,, "Det här är den första textraden" ' Fyll raden med text
  Put #iNumber, "Det här är den andra textraden"
  Put #iNumber, "Det här är den tredje textraden"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Det här är en ny text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Det här är texten i post nummer 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!