Öppna uttryck

Öppnar en datakanal.

Syntax:


Open FileName As String [For Mode] [Access IOMode] [Protected] As [#]FileNumber As Integer [Len = DatasetLength]i37502

Parametrar:

Filnamn: Namn och sökväg för den fil du vill öppna. Om du försöker läsa en fil som inte existerar (Access = Read) visas ett felmeddelande. Om du försöker skriva till en fil som inte finns (Access = Write) skapas en ny fil.

Läge: Nyckelord som anger filläge. Giltiga värden: Append (lägg till i sekventiell fil), Binary (data kan kommas åt med byte med Get och Put), Input (öppnar datakanal för att läsa), Output (öppnar datakanal för att skriva) och Random (redigerar relativa filer).

IOMode: Nyckelord som definierar typ av åtkomst. Giltiga värden: Read (bara läsning), Write (bara skriva), Read Write (båda).

Protected: Nyckelord som definierar säkerhetsstatus för en fil när den har öppnats. Valid values: Shared (filen kan öppnas av andra program), Lock Read (filen är lässkyddad), Lock Write (filen är skrivskyddad), Lock Read Write (nekar filåtkomst).

FileNumber: Ett heltalsuttryck från 0 till 511 som anger numret på en ledig datakanal. Du kan sedan överföra kommandon via datakanalen för att komma åt filen. Filnumret måste bestämmas av funktionen FreeFile omedelbart före Open-satsen.

DatasetLength: Ange posternas längd för filer med Random-åtkomst.

note

Du kan bara ändra innehållet i en fil som är öppnad med en Open-sats. Om du försöker öppna en fil som redan är öppen visas ett felmeddelande.


Exempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Det här är en textrad"
  Print #iNumber, "Det här är ytterligare en textrad"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!