Infoga kontroller

Öppnar verktygsraden Verktygslåda.

Icon Choose Controls

Infoga kontroller

Knapp

Icon Button

Lägger till en kommandoknapp. Du kan använda en kommandoknapp om du vill köra ett kommando för en definierad händelse, till exempel en musklickning.

Om du vill kan du lägga till text eller grafik på knappen.

Grafiskt kontrollfält

Icon Image Control

Lägger till en kontroll som visar grafik.

Kryssruta

Icon Check Box

Lägger till en kryssruta som du kan använda för att aktivera och inaktivera en funktion.

Alternativfält

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Etikettfält

Icon Label Field

Lägger till ett fält som visar textetiketter. De här etiketterna är bara till för att visa fördefinierad text och inte för inmatning av text.

Textfält

Icon Text Box

Lägger till en inmatningsruta där du kan skriva in och redigera text.

Listruta

Icon List Box

Lägger till en ruta där du kan klicka på en post i en lista.

Kombinationsfält

Icon Combo Box

Lägger till ett kombinationsfält. Ett kombinationsfält är en listruta med en rad som användaren kan klicka på och sedan välja en post i listan. Om du vill kan du skrivskydda posterna i kombinationsfältet.

Horisontell rullningslist

Icon Horizontal Scrollbar

Lägger till en horisontell rullningslist i dialogrutan.

Vertikal rullningslist

Icon Vertical Scrollbar

Lägger till en vertikal rullningslist i dialogrutan.

Grupperingsram

Icon Group Box

Lägger till en ram som du kan använda för att gruppera liknande kontroller visuellt, t.ex. alternativfält.

note

Se till att tabbindex för gruppramen finns mellan de två gruppernas tabbindex om du vill definiera två olika grupper med alternativfält.


Förloppsindikator

Icon Progress Bar

Lägger till en förloppsindikator i dialogrutan.

Horisontell linje

Icon Horizontal Line

Lägger till en horisontell linje i dialogrutan.

Vertikal linje

Icon Vertical Line

Lägger till en vertikal linje i dialogrutan.

Datumfält

Icon Date Field

Lägger till ett datumfält.

Om du tilldelar datumfältet egenskapen "öppningsbar" kan en användare öppna en kalender och markera ett datum.

Tidsfält

Icon Time Field

Lägger till ett tidsfält.

Numeriskt fält

Icon Numeric Field

Lägger till ett numeriskt fält.

Valutafält

Icon Currency Field

Lägger till ett valutafält.

Formaterat fält

Icon Formatted Field

Lägger till ett textfält där du kan definiera formateringen för text som matas in eller ut och eventuella begränsande värden.

Maskerat fält

Icon Pattern Field

Ett maskerat fält läggs till. Ett maskerat fält består av en inmatningsmask och en teckenmask. Inmatningsmasken bestämmer vilka användardata som kan matas in. Teckenmasken bestämmer det maskerade fältets tillstånd när formuläret laddas.

Filurval

Icon File Selection

Lägger till en knapp som öppnar en dialogruta för filval.

Markera

Icon Select

Aktiverar och inaktiverar markeringsläge. I det här läget kan du markera kontrollerna i en dialogruta så att de går att redigera.

Egenskaper

Icon Properties

Öppnar en dialogruta där du kan redigera egenskaperna för den markerade kontrollen.

Aktivera testläge

Icon Activate Test Mode

Startar testläget. Stäng dialogrutan om du vill avsluta testläget.

Hantera språk

Manage Language icon

Öppnar en dialogruta som aktiverar eller hanterar flera uppsättningar av resurser för dialogrutor för flera språk.

Trädkontroll

Icon Tree Control

Lägger till en trädkontroll som kan visa en hierarkisk lista. Du kan uppdatera listan med ditt program genom att använda API-anrop (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Stötta oss!