Allmänt

Definierar egenskaperna för den markerade dialogrutan eller kontrollen. Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilken typ av kontroll som markerats. Följande egenskaper är därför inte tillgängliga för alla typer av kontroller.

Aktiverad

Välj "Ja" om du vill aktivera kontrollen. Om kontrollen är inaktiverad är den nedtonad i dialogrutan.

Antal decimaler

Ange antalet decimaler som ska visas för en numerisk- eller valutakontroll.

Antal rader

Ange det antal rader som ska visas för en listkontroll. För kombinationsfält är den här inställningen bara aktiv om det öppningsbara alternativet är aktiverat.

Bakgrundsfärg

Ange bakgrundsfärg för den aktuella kontrollen.

Bara läsa

Välj "Ja" om du vill förhindra att användaren redigerar värdet för den aktuella kontrollen. Kontrollen är aktiverad och kan sättas i fokus men kan inte ändras.

Bredd

Ange bredden för den aktuella kontrollen eller dialogrutan.

Datum

Ange det standarddatum som ska visas i kontrollfältet för datum.

Datum max.

Ange övre gränsen för en datumkontroll.

Datumformat

Ange önskat format för datumkontrollen. En datumkontroll tolkar användarens inmatning utifrån den här formatinställningen.

Etikett

Anger etiketten för den aktuella kontrollen. Etiketten visas tillsammans med kontrollen.

Du kan skapa flerradsetiketter genom att infoga manuella radbrytningar i etiketten med Skift+Retur.

Flerradig

Välj "Ja" om du vill tillåta inmatningen av flera rader i kontrollen. Tryck på Retur om du vill infoga en manuell radbrytning i kontrollen .

Formatkontroll

Välj "Ja" om du bara vill tillåta att giltiga tecken matas in i en numerisk, valuta-, datum- eller tidskontroll.

Framstegsvärde

Ange framstegsvärde för en förloppsindikator.

Fyll automatiskt

Välj "Ja" om du vill aktivera funktionen Autofyll för den markerade kontrollen.

Fördröjning

Anger fördröjning i millisekunder mellan rullningslistens händelseutlösare. En händelseutlösare inträffar när du klickar på en rullningspil eller klickar på bakgrundsområdet i en rullningslist. Upprepade händeleutlösare inträffar om du håller ned musknappen när du klickar på en rullningspil eller bakgrundsområdet i en rullningslist. Om du vill, kan du infoga giltiga tidsenheter tillsammans med det värde du anger, till exempel 2 s eller 500 ms.

Grafik

Ange grafikkällan för en knapp eller ett grafiskt kontrollfält. Klicka på "..." om du vill markera en fil.

Hjälp-URL

Ange den hjälp-URL som ska anropas när du trycker på F1 då en viss kontroll är markerad. Använd till exempel formatet HID:1234 om du vill anropa hjälp-ID med numret 1234.

Ange miljövariabeln HELP_DEBUG till 1 om du vill visa Hjälp_ID som utökade hjälptips

Hjälptext

Skriv in en hjälptext som ska visas som tips (hjälpbubbla) när musen vilar över kontrollen.

Höjd

Ange höjden för den aktuella kontrollen eller dialogrutan.

Inmatningsmask

Ange inmatningsmasken för en maskerad kontroll. Detta är en teckenkod som definierar inmatningsformatet för kontrollen.

För varje inmatningstecken för inmatningsmasken måste du ange ett maskeringstecken som begränsar inmatningen av värdena som angetts i tabellen:

Tecken

Innebörd

L

En textkonstant. Det här tecknet kan inte ändras av användaren.

a

Tecknen a-ö kan matas in här. Om du matar in en stor bokstav konverteras den automatiskt till en liten bokstav.

A

Här kan tecknen A-Ö skrivas in. Om en liten bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en stor bokstav.

c

Här kan tecknen a-ö och 0-9 anges. Om en stor bokstav matas in omvandlas den automatiskt till en liten bokstav.

C

Tecknen a-ö och 0-9 kan matas in här. Om du matar in en liten bokstav konverteras den automatiskt till en stor bokstav.

N

Det går bara att mata in tecknen 0-9.

x

Alla utskrivbara tecken kan matas in.

X

Alla utskrivbara tecken kan matas in. Om du använder en liten bokstav konverteras den automatiskt till en stor bokstav.


Inramning

Ange inramningstyp för den aktuella kontrollen.

Intervall

Ange intervall för rotationsknappskontroller.

Justering

Ange justeringsalternativ för den markerade kontrollen.

Listposter

Ange posterna för en listkontroll. En rad tar upp en radpost. Tryck på Skift+Retur om du vill infoga en ny rad.

Liten ändring

Ange antalet enheter som ska rullas förbi när en användare klickar på en pil på rullningslisten.

Manuell radbrytning

Välj "Ja" om du vill tillåta manuella radbrytningar i flerradskontroller.

Markering

Ange sekvensen med markerade objekt, där "0" motsvarar det första objektet. Om du vill markera flera objekt måste Multimarkering vara valt.

Om du klickar på knappen ... öppnas dialogrutan Markering.

Klicka på objektet eller objekten som du vill markera. Om du vill markera flera objekt, måste alternativet Multimarkering vara valt.

Markeringstyp

Anger markeringsläge som är aktiverat för denna trädkontroll.

Max. framstegsvärde

Ange det största värdet för en förloppsindikator.

Max. rullningsvärde

Ange det största värdet för en rullningslistkontroll.

Max. textlängd

Ange det maximala antalet tecken som användaren kan mata in.

Max. värde

Ange max.värdet för den aktuella kontrollen.

Maximitid

Ange det största tidsvärdet för en tidskontroll.

Min. framstegsvärde

Ange det minsta värdet för en förloppsindikator.

Min. rullningsvärde

Ange det minsta värdet för en rullningslistkontroll.

Minimidatum

Ange nedre gränsen för en datumkontroll.

Minimitid

Ange det minsta tidsvärdet för en tidskontroll.

Minimivärde

Ange min.värdet för den aktuella kontrollen.

Multimarkering

Välj "Ja" om du vill tillåta att flera poster i kontrollen markeras.

Namn

Infoga ett namn för den aktuella kontrollen. Det här namnet används för att identifiera kontrollen.

Namn

Ange dialogrutans rubrik. Markera dialogrutan genom att klicka på dess kant.

Rubriker används bara för att etikettera en dialogruta och kan bara innehålla en rad. Observera att om du arbetar med makron, anropas bara kontroller via egenskapen Namn.

Ordningsföljd

Ange den ordning som kontrollerna får fokus i när Tab-tangenten används i dialogrutan. När dialogrutan öppnas ges fokus till kontrollen med det lägsta ordningstalet (0). Om du trycker på Tab-tangenten flyttas fokus successivt till de andra kontrollerna i den ordning som angetts.

Inledningsvis får kontrollerna nummer i den ordning som de läggs till i dialogrutan. Du kan ändra ordningsföljden för kontrollerna. I LibreOffice Basic uppdateras ordningstalen automatiskt för att undvika dubbletter. Kontroller som inte kan fokuseras tilldelas också ett värde men de här kontrollerna hoppar du över när du använder Tab-tangenten.

Orientering

Ange orientering för rullningslistens kontroll.

Placera symbol framför

Välj "Ja" om du vill visa valutasymbolsprefix i valutafält när ett tal matas in.

PositionX

Ange avståndet från den aktuella kontrollen till dialogrutans vänstra sida.

PositionY

Ange avståndet från den aktuella kontrollen till dialogrutans övre kant.

Radhöjd

Anger höjden i pixlar på varje rad i trädkontrollen.

Om det angivna värdet är lägre eller lika med noll, är radhöjden maxhöjden för alla rader.

Standardvärdet är 0.

Redigerbar

Anger om noderna i trädkontrollen är redigerbara.

Standardvärdet är FALSE.

Rot visas

Anger om rotnoden i trädkontrollen visas.

Om roten som visas anges som FALSE, är rotnoden för en modell inte längre giltig för trädkontrollen och kan inte användas med en metod från XTreeControl.

Standardvärdet är TRUE.

Rotationsknapp

Välj "Ja" om du vill lägga till rotationsknappar till en numerisk, valuta-, datum- eller tidskontroll och tillåta att inmatningsvärdet ökas eller minskas med hjälp av pilknapparna.

Rullningslist

Lägger till den typ av rullningslist som du anger till ett textfält.

Rullningslist

Lägger till den typ av rullningslist som du anger till ett textfält.

Rullningsvärde

Ange det inledande värdet för en rullningslistkontroll. Detta bestämmer positionen för rullningslistens reglage.

Sida (steg)

Ange numret på den dialogsida som den nuvarande kontrollen tilldelats eller sidnumret för den dialogruta som du vill redigera. Om en dialogruta bara har en sida anges värdet Sida (steg) till 0.

Markera Sida (steg) = 0 om du vill göra en kontroll synlig på varje dialogsida.

Om du vill växla mellan dialogsidor vid runtime måste du skapa ett makro som ändrar värdet för Sida (steg).

Skala

Skalar bilden efter kontrollfältets storlek.

Skriv ut

Välj "Ja" om du vill inkludera den aktuella kontrollen i dokumentutskriften.

Standardknapp

Välj "Ja" om du vill göra det aktuella knappkontrollfältet till standardmarkering. Om du trycker på Tillbaka i dialogrutan aktiveras standardknappen.

Startar redigering i stoppläge

Anger vad som händer när redigering avbryts genom att en annan nod väljs i trädet, en ändring i träddata eller på annat sätt.

Anger du denna egenskap till TRUE sparas ändringar automatiskt när redigering avbryts. FALSE innebär att redigeringen avbryts och ändringar försvinner.

Standardvärdet är FALSE.

Status

Markera markeringsstatus för den aktuella kontrollen.

Stor ändring

Ange antalet enheter som ska rullas när en användare klickar i området mellan reglaget och pilarna på en rullningslist.

Synlig storlek

Ange längden på reglaget för en rullningslistkontroll.

Tabbstopp

Markera vilket fokusbeteende den aktuella kontrollen ska ha när du använder Tab-tangenten.

Standard

Endast inmatningskontroller får fokus när tabb-tangenten används. Kontroller som inte tar emot inmatning som exempelvis etikettfält hoppas över.

Nej

När du använder fokusering med Tab-tangenten hoppas kontrollen över.

Ja

Kontrollfältet kan markeras med tabbtangenten.


Tecken för lösenord

Mata in ett tecken som ska visas i stället för de skrivna tecknen. Detta kan användas för inmatning av lösenord i textfält.

Teckenmask

Ange de inledande värdena som ska visas i en maskerad kontroll. Detta hjälper användaren att identifiera vilka värden som tillåts i en maskerad kontroll. Teckenmasken begränsas av formatet som anges av inmatningsmasken.

Teckenuppsättning

Markera teckensnittet som ska användas för att visa innehållet i den aktuella kontrollen.

Tidsformat

Markera formatet som du vill använda för tidskontroller.

Trefaldig status

Välj "Ja" om du vill tillåta att en kryssruta har tre tillstånd (markerad, avmarkerad och nedtonad) i stället för två (markerad och avmarkerad).

Tusentalsavgränsare

Välj "Ja" om du vill visa tusentalsavgränsartecken i numeriska kontroller och valutakontroller.

Typ av kommandoknapp

Markera en knapptyp. Knapptypen bestämmer vilken typ av åtgärd som ska initieras.

Upprepa

Upprepar händelseutlösare när du håller ned musknappen på en kontroll, till exempel en rotationsknapp.

Valutasymbol

Ange valutasymbolen som ska användas för valutakontroller.

Visa handtag

Anger om nodhantag ska visas.

Handtagen är prickade linjer som visualiserar hierarkin i trädkontrollen.

Standardvärdet är TRUE.

Visa rothandtag

Anger om nodhantag även ska visas på rootnivå.

Standardvärdet är TRUE.

Värde

Ange värdet för den aktuella kontrollfältet.

Öppningsbar

Välj "Ja" om du vill aktivera alternativet Öppningsbar för list- och kombinationsfältsymboler. Ett öppningsbart kontrollfält har en pilknapp som du kan klicka på för att öppna en lista med de befintliga formulärposterna.

Stötta oss!