Händelsedrivna makron

I detta avsnitt beskrivs hur du kan koppla Basic-program till programhändelser.

Du kan köra ett makro automatiskt när en viss händelse inträffar i programmet genom att koppla makrot till händelsen. I tabellen nedan finns en översikt över programhändelser och vid vilken tidpunkt ett kopplat makro körs.

Händelse

Associerat makro körs ...

Programstart

... efter att ett LibreOffice-program startats.

Programslut

... innan ett LibreOffice-program avslutas.

Skapa dokument

... efter att ett nytt dokument skapats med Arkiv - Nytt eller med ikonen Nytt.

Öppna dokument

... efter att ett dokument öppnats med Arkiv - Öppna eller med ikonen Öppna.

Spara dokument som

... innan dokumentet sparas med ett nytt namn (med Arkiv - Spara som, eller med Arkiv - Spara eller ikonen Spara om dokumentet är namnlöst).

Dokumentet har sparats som

... efter att dokumentet sparats med ett visst namn (med Arkiv - Spara som, eller med Arkiv - Spara eller ikonen Spara om dokumentet är namnlöst).

Spara dokument

... innan dokumentet sparats med Arkiv - Spara eller ikonen Spara, under förutsättning att dokumentet har ett namn.

Dokument har sparats

...när ett dokument har sparats med Arkiv - Spara eller med ikonen Spara, förutsatt att ett dokumentnamn redan har angetts.

Dokumentet stängs

...innan ett dokument stängs.

Dokumentet är stängt

...efter att ett dokument har stängts. Observera att händelsen "Spara dokument" också kan inträffa om dokumentet sparas innan det stängs.

Aktivera dokument

...efter att ett dokument har placerats i förgrunden.

Deaktivera dokument

... efter att ett annat dokument har placerats i förgrunden.

Skriv ut dokument

...efter att dialogrutan Skriv ut har stängts men innan utskriften startar.

Javascript runtime error

...när ett runtimefel inträffar i JavaScript.

Skriv ut kopplad utskrift

...efter att dialogrutan Skriv ut har stängts men innan utskriften startar. Den här händelsen inträffar för varje kopia som skrivs ut.

Ändring av sidantal

...när antalet sidor ändras.

Meddelande har kommit

...när ett meddelande har tagits emot.


Tilldela ett makro till en händelse

 1. Välj Verktyg - Anpassa och klicka på fliken Händelser.

 2. Välj om tilldelningen ska gälla globalt eller bara i det aktuella dokumentet i listrutan Spara i.

 3. Markera händelsen i listan Händelse.

 4. Klicka på Makro och välj det makro som ska tilldelas den markerade händelsen.

 5. Klicka på OK för att tilldela makrot.

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Ta bort tilldelning av ett makro till en händelse

 1. Välj Verktyg - Anpassa och klicka på fliken Händelser.

 2. Välj om du vill ta bort en global tilldelning eller en tilldelning som bara gäller i det aktuella dokumentet genom att markera alternativet i listrutan Spara i.

 3. Markera händelsen som innehåller den tilldelning som ska tas bort från listan Händelse.

 4. Klicka på Ta bort.

 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Please support us!