Opening a Dialog With Basic

I LibreOffice BASIC-fönstret för en dialogruta som du skapat avslutar du dialogredigeraren genom att klicka på namnfliken för modulen som dialogrutan har tilldelats. Namnfliken är längst ned i fönstret.

Ange följande kod för en subrutin som kallas Dialog1Show. I det här exemplet är namnet på den dialogruta som du skapar "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Så här kan du anropa koden utan att använda funktionen "LoadDialog":


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

När du kör den här koden öppnas "Dialog1". Om du vill stänga dialogrutan klickar du på avstängningsknappen (x) på titelraden.

Stötta oss!