Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Följande exempel gäller för en ny dialogruta som kallas "Dialog1". Använd verktygen på verktygsraden Verktygslåda i dialogredigeraren om du vill skapa dialogrutan och lägga till de här kontrollerna: en kryssruta som kallas "Kryssruta1", ett etikettfält som kallas "Etikettfält1", en knapp som kallas "Kommandoknapp1" och en listruta som kallas "Listruta1".

Varningssymbol

Var konsekvent med stora och små bokstäver när du bifogar en kontroll med objektvariabel.


Globala funktioner för laddning av dialogrutor


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Visa en dialogruta


REM globala definitioner av variabler
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Läsa och redigera egenskaper för kontroller i programmet


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM hämta dialogrutemodell
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM visa texten för Etikett1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM ange ny text för kontrollen Etikett1
  oEtikett1.Text = "Nya filer"
  REM visa modellegenskaper för kontrollen Kryssruta1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM ange nytt tillstånd för Kryssruta1 för kontrollmodell
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM visa modellegenskaper för kontrollen Kommandoknapp1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM visa egenskaper för kontrollen Kommandoknapp1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM öppna dialogrutan
  oDialog1.Execute()
End Sub

Lägga till en post i en listruta


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM lägger till en ny post i listrutan
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListruta.additem("Ny post" & iCount,0)
End Sub

Ta bort en post från en listruta


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM ta bort den första posten från listrutan
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Stötta oss!