Navigating and Selecting With the Keyboard

You can navigate through a document and make selections with the keyboard.

Tasti 1

Funksioni

+

Shigjetë e majtë dhe e djathtë

Moves the cursor one character to the left or to the right.

Moves the cursor one word to the left or to the right.

Shigjetë lartë dhe poshtë

Moves the cursor up or down one line.

() Moves the current paragraph up or down.

Shtëpia

Moves the cursor to the beginning of the current line.

Moves the cursor to the beginning of the document.

Shtëpia

Ndryshimet e tabelës

Moves the cursor to the beginning of the contents in the current cell.

Moves the cursor to the beginning of the contents of the current cell. Press again to move the cursor to the first cell in the table. Press again to move the cursor to the beginning of the document.

Fund

Moves the cursor to the end of the current line.

Moves the cursor to the end of the document

Fund

Ndryshimet e tabelës

Moves to the end of the contents in the current cell.

Moves the cursor to the end of the contents of the current cell. Press again to move the cursor to the last cell in the table. Press again to move the cursor to the end of the document.

PgUp

Pop-up menyja e shikimit paraprak të faqes

Vendos kursorin tek spiranca

PgDn

Pop-up menyja e shikimit paraprak të faqes

Vendos kursorin tek spiranca


Please support us!