Për të përdorur këtë funksion...

Më shumë informacione në krye tëkësaj faqeje.

Note Icon

Në funksionet Calc LibreOffice, parametrat e shënuar "opsional" mund të mos plotësohen kur nuk ndiqen nga ndonjë parametër. Për shembull, në një funksion me katër parametra, ku dy të fundit janë shënuar si "opsionalë", mund të mos e plotësoni parametrin 4 ose parametrat 3 dhe 4, por nuk mund të mos plotësosh vetëm parametrin 3.


Codes greater than 127 may depend on your system's character mapping (for example iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), and hence may not be portable.

Please support us!