TypeName Function; VarType Function

Returns a string (TypeName) or a numeric value (VarType) that contains information for a variable.

Syntax:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Return value:

Numri i plotë për orë

Parameters:

Variable: The variable that you want to determine the type of. You can use the following values:

keyword

Named constant

VarType

Lloji i publikimit

Boolean

11

Data (e ndryshueshme)

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Data (e ndryshueshme)

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Gabim: Operacion i pavlefshëm i pikës qarkulluese

Integer

V_INTEGER

2

Data (e ndryshueshme)

Long

V_LONG

3

**Ndryshorja nuk u gjet**

Object

9

Variabla e objektit nuk është përcaktuar

Single

V_SINGLE

4

Gabim: Operacion i pavlefshëm i pikës qarkulluese

String

V_STRING

8

Data (e ndryshueshme)

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Kontrollimi i drejtshkrimit nuk është në dispozicion

Null

V_NULL

1

jo, ruaj të dhënat ekzistuese


Error codes:

5 Invalid procedure call

Example:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Some types In LibreOffice Basic"
End Sub

Please support us!