CStr Function

Converts any numeric expression to a string expression.

Sintaksa:


Shprehje e rezervuar

Vlerë absolute

Varg

Parametrat animues

Llogarit gjatësinë e një vargu tekstual.

Expression Types and Conversion Returns

JO logjike

String that evaluates to either True or False.

Data

String that contains the date and time.

Është e zbraztë

Ka ndodhur një gabim i panjohur

Empty :

String without any characters.

Çfardo regjistrimi

Vlera të interpretohet si një numër.


Zeros at the end of a floating-point number are not included in the returned string.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Shembull


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Please support us!