CCur Function

Converts a string expression or numeric expression to a currency expression. The locale settings are used for decimal separators and currency symbols.

Sintaksa:


Shprehje e rezervuar

Vlerë absolute

Fusha e valutave

Parametri i sllajdit

Llogarit gjatësinë e një vargu tekstual.

Please support us!