LibreLogo

LibreLogo je enostavno, poslovenjeno in Logu podobno okolje za programiranje z želvjo vektorsko grafiko za učenje računalništva (programiranja in urejanja besedil). namiznega založništva in grafičnega oblikovanja. Oglejte si http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf (v angl.).

Orodna vrstica LibreLogo

Orodna vrstica LibreLogo (Pogled – Orodne vrstice – Logo) vsebuje ikone za premikanje želve, zagon in ustavitev programa, vrnitev na izhodiščno mesto, čiščenje zaslona in poudarjanje skladnje/prevajanje, kot tudi vnosno vrstico (ukazno vrstico).

Ikone za premikanje želve

So ekvivalentne ukazom »NAPREJ 10«, »NAZAJ 10«, »LEVO 15«, »DESNO 15«. S klikom ene od ikon tudi usmerite pozornost na želvo, da po strani drsi na svoj položaj.

Začni program Logo

Kliknite ikono »Začni program Logo«, da celotno ali izbrano besedilo dokumenta programa Writer izvedete kot program LibreLogo. V prazen dokument bo vstavljen primer programa, ki bo tudi izvršen.

Kliknite ikono »Ustavi«, da ustavite izvajanje programa.

Začetek

Kliknite ikono »Začetek« za ponastavitev položaja in nastavitev želve.

Počisti zaslon

Kliknite ikono »Počisti zaslon«, da odstranite risane predmete dokumenta.

Urejevalnik programov / Označevanje skladnje / Prevajanje

Ikona »čarobne paličice« nastavi dvostransko postavitev za urejanje programske kode ter razširi in spremeni okrajšane ukaze Logo v dokumentu Writer iz malih črk v velike. Spremenite jezik dokumenta ( – Jeziki in področne nastavitve – Splošno – Zahodni) in kliknite to ikono, da prevedete program Logo v izbrani jezik.

Ukazna vrstica

Pritisnite vnašalko v ukazni vrstici, da izvršite njeno vsebino. Program ustavite z ikono “Ustavi”.

Držite pritisnjeno vnašalko, da ponovite ukazno vrstico, npr. pri naslednjem zaporedju ukazov:

 NAPREJ 200 LEVO 89

Če želite ponastaviti ukazno vrstico, trikrat kliknite vanjo ali pritisnite kombinacijo tipk +A, da izberete prejšnje ukaze, in vnesite nove ukaze.

Grafični uporabniški vmesnik osnovnih nastavitev želvje grafike

Želvji lik LibreLoga je navaden risani predmet fiksne velikosti. Premikate in sukate ga lahko na standarden način z miško in ikono Zasukaj v orodni vrstici Lastnosti risanega predmeta. S spreminjanjem nastavitev Debelina črte, Barva črte in Barva področja nastavljate atribute VELIKOSTPERESA, BARVAPERESA in BARVAPOLNILA za LibreLogo.

Urejanje programov

Risbe in programi LibreLogo uporabljajo isti dokument programa Writer. Platno LibreLogo je na prvi strani dokumenta programa Writer. Pred programi LibreLogo lahko vstavite prelom strani in nastavite povečavo strani z ikono »čarobne paličice« v orodni vrstici Logo, ter spremenite velikost pisave na ugodno dvostransko postavitev za programiranje LibreLogo: leva (prva) stran je platno, desna (druga) stran je za urejevalnik programov v jeziku LibreLogo.

Programski jezik LibreLogo

LibreLogo je Logu podoben programski jezik, ki ga je enostavno lokalizirati; je poslovenjen in lokaliziran tudi v številne druge jezike LibreOffice. Združljiv je s starejšimi sistemi Logo, ko gre za enostavne programe Logo, uporabljene v izobraževanju, npr.

 PRI trikotnik :velikost
PONOVI 3 [
NAPREJ :velikost
LEVO 120
]
KONEC

trikotnik 10 trikotnik 100 trikotnik 200

Razlike s programskim jezikom Logo

Druge funkcionalnosti LibreLogo

Ukazi LibreLogo

Osnovna skladnja

Razlikovanje med velikimi in malimi črkami

Ukazi, barvne konstante ne razlikujejo med velikimi in malimi črkami:

 IZPIŠI “Pozdravljen, svet!”
izpiši “Pozdravljen, svet, že spet!”

Pri imenih spremenljivk je pomembna velikost črk:

 a = 5
A = 7
IZPIŠI a
IZPIŠI A

Programske vrstice

Vrstice programa LibreLogo so odstavki v dokumentu programa Writer. Programska vrstica lahko vsebuje več ukazov:

 IZPIŠI "Pozdravljen, svet!" IZPIŠI "LibreLogo"

Komentarji

Komentarji so vrstice ali deli vrstic od podpičja do konca vrstice (odstavka):

 ; nekaj komentarjev
IZPIŠI 5 * 5 ; nekaj komentarjev

Prelomi programske vrstice v več odstavkov

Programsko vrstico je mogoče prelomiti v več odstavkov z znakom tilda na koncu vrstice:

 IZPIŠI “To je zelo dolgo ” + ~
“opozorilno sporočilo”

Premikanje želve

NAPREJ (np)

 NAPREJ 10 ; premakni naprej 10 točk (1 točka = 1/72 palca)
NAPREJ 10tč ; glejte zgoraj
NAPREJ 0,5pal ; premakni naprej 0,5 palca (1 palec = 2,54 cm)
NAPREJ 0,5" ; glejte zgoraj
NP 1mm
NP 1cm

NAZAJ (nz)

 NAZAJ 10 ; premakni se nazaj za 10 točk

LEVO (lv)

 LEVO 90 ; obrni se za 90 stopinj nasprotno smeri urinega kazalca
LEVO 90° ; glejte zgoraj
LV 3u ; glejte zgoraj (urni položaj)
LV poljubno ; obrni se na naključni položaj

DESNO (ds)

 DESNO 90 ; obrni se za 90 stopinj v smeri urinega kazalca

PEROGOR (pg)

 PEROGOR ; želva se bo premikala brez hkratnega risanja

PERODOL (pd)

 PERODOL ; želva se bo premikala s hkratnim risanjem

POLOŽAJ (pol)

 POLOŽAJ [0, 0] ; obrni se in premakni v levi zgornji kot
POLOŽAJ VELIKOSTSTRANI ; obrni se in premakni v desni spodnji kot
POLOŽAJ [VELIKOSTSTRANI[0], 0] ; obrni se in premakni v desni zgornji kot
POLOŽAJ POLJUBNO ; obrni se in premakni na naključen položaj

SMER (dols)

 SMER 0 ; obrni se proti severu
SMER 12u ; glej zgoraj
SMER [0, 0] ; obrni se proti levemu gornjemu kotu
SMER POLJUBNO ; obrni se v naključno smer

Ostali želvji ukazi

SKRIJŽELVO (sž)

 SKRIJŽELVO ; skrije želvo (vse do izvedbe ukaza pokažiželvo)

POKAŽIŽELVO (pž)

 POKAŽIŽELVO ; pokaži želvo

ZAČETEK

 ZAČETEK ; ponastavi začetni položaj želve

POČISTIZASLON (pz)

 POČISTIZASLON ; odstrani risane predmete dokumenta

ZAPOLNI in ZAKLJUČI

 ZAPOLNI ; zaključi in zapolni trenutni črtni lik
ZAKLJUČI ; zaključi trenutni črtni lik ali spoji dejanski točki

Primer: zapolnjevanje trikotnika:

 NAPREJ 50 LEVO 120 NAPREJ 50 ZAPOLNI

Primer: risanje trikotnika:

 NAPREJ 50 LEVO 120 NAPREJ 50 ZAPRI

Nastavitve pisala

VELIKOSTPERESA (vp)

 VELIKOSTPERESA 100 ; debelina črte je 100 točk
VELIKOSTPERESA POLJUBNO ; enakovredno ukazu VELIKOSTPERESA NAKLJUČNO 10

BARVAPERESA (bp)

 BARVAPERESA “rdeča” ; določi rdečo barvo peresa (z imenom barve, glejte konstante barv)
BARVAPERESA [255, 255, 0] ; določi rumeno barvo (seznam RGB)
BARVAPERESA 0xffff00 ; določi rumeno barvo (šestnajstiška koda)
BARVAPERESA 0 ; določi črno barvo (0x000000)
BARVAPERESA POLJUBNO ; naključna barva
BARVAPERESA [5] ; določi rdečo barvo (z identifikatorjem barve, glejte konstante barv)
BARVAPERESA “nevidno” ; nevidna barva peresa za like brez vidnega orisa
BARVAPERESA “~rdeča” ; določi naključno rdečo barvo

PROSOJNOSTPERESA

 PROSOJNOSTPERESA 80 ; nastavi prosojnost trenutne barve peresa na 80 %

KONICAPISALA/KONICAČRTE

 KONICAPISALA “brez” ; brez posebnega konca črte (privzeto)
KONICAPISALA “zaobljeno” ; zaobljen konec črte
KONICAPISALA “pravokotno” ; pravokoten konec črte

STIKPERESA/STIKČRT

 STIKPERESA “zaokroženo” ; zaokrožen stik črt (privzeto)
STIPERESA “izbočeno” ; oster stik črt
STIKPERESA “vbočeno” ; vbočen stik črt
STIKPERESA “brez” ; brez stika črt

SLOGPERESA

 SLOGPERESA “polno” ; polna črta (privzeto)
SLOGPERESA “pikasto” ; pikasta črta
SLOGPERESA “črtkano” ; črtkana črta

; privzeti vzorec pika-črtica določite s seznamom z naslednjimi argumenti:
; – število soležnih pik
; – dolžina pike
; – število soležnih črtic
; – dolžina črtice
; – razdalja med pikami/črticami
; – vrsta (neobvezno):
; 0 = pike so pravokotniki (privzeto)
; 2 = pike so kvadrati (dolžine in razdalje so relativne na velikostperesa)

SLOGPERESA [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Nastavitve polnila

BARVAPOLNILA (bp)

 BARVAPOLNILA “modra” ; zapolni z modro barvo, glejte tudi BARVAPISALA
BARVAPOLNILA “nevidno” KROG 10 ; nezapolnjen krog
BARVAPOLNILA [“modra”, “rdeča”] ; preliv med rdečo in modro
BARVAPOLNILA [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; med belo in oranžno
BARVAPOLNILA [“modra”, “rdeča”, 1, 0, 0] ; določen je osni preliv (z obveznima nastavitvama sukanja in obrobe), možne vrednosti: 0-5 = linearni, osni, radialni, eliptični, kvadratni in pravokotni preliv
BARVAPOLNILA [“rdeča”, “modra”, 0, 90, 20] ; linearni preliv z 20 % obrobo, zasukan 90 stopinj od dejanske smeri želve
BARVAPOLNILA [“rdeča”, “modra”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; od 200% do 50% intenzivnosti
BARVAPOLNILA [POLJUBNO, POLJUBNO, 2, 0, 0, 50, 50] ; radialni preliv z naključnimi barvami in 50-50 % vodoravnim in navpičnim položajem središča

PROSOJNOSTPOLNILA

 PROSOJNOSTPOLNILA 80 ; določi prosojnost trenutne barve polnila na 80 %
PROSOJNOSTPOLNILA [80] ; določi linearen preliv prosojnosti od 80 % k 0 %
PROSOJNOSTPOLNILA [80, 20] ; določi linearni preliv prosojnosti od 80 % k 20 %
PROSOJNOSTPOLNILA [80, 20, 1, 90] ; določi osni preliv prosojnosti, zasukan za 90 stopinj od dejanske smeri želve
PROSOJNOSTPOLNILA [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; določi radialni preliv prosojnosti od zunanje 80 % proti notranji 20 % prosojnosti z 20 % robom in 50-50 % vodoravnim in navpičnim položajem središča

SLOGPOLNILA

 SLOGPOLNILA 0 ; zapolni brez šrafiranja (privzeto)
SLOGPOLNILA 1 ; enojno črno šrafiranje (vodoravno)
SLOGPOLNILA 2 ; enojno črno šrafiranje (45 stopinj)
SLOGPOLNILA 3 ; enojno črno šrafiranje (-45 stopinj)
SLOGPOLNILA 4 ; enojno črno šrafiranje (navpično)
SLOGPOLNILA 5 ; rdeče prečrtano šrafiranje (45 stopinj)
SLOGPOLNILA 6 ; rdeče prečrtano šrafiranje (0 stopinj)
SLOGPOLNILA 7 ; prečrtano modro šrafiranje (45 stopinj)
SLOGPOLNILA 8 ; prečrtano modro šrafiranje (0 stopinj)
SLOGPOLNILA 9 ; modro trojno prečrtano
SLOGPOLNILA 10 ; široko črno enojno šrafiranje (45 stopinj)

; šrafiranje po meri navedete s seznamom z naslednjimi argumenti:
; – slog (1 = enojno, 2 = dvojno, 3 = trojno šrafiranje)
; – barva
; – razdalja
; – stopinje

SLOGPOLNILA [2, “zelena”, 3tč, 15°] ; zeleno prečrtano šrafiranje (15 stopinj)

Risani predmeti

KROG

 KROG 100 ; nariši krog (polmer = 100 točk)

ELIPSA

 ELIPSA [50, 100] ; nariši elipso s premeroma 50 in 100
ELIPSA [50, 100, 2u, 12u] ; nariši eliptični izsek (od položaja 2 uri do 12 ur)
ELIPSA [50, 100, 2u, 12u, 2] ; nariši odsek elipse
ELIPSA [50, 100, 2u, 12u, 3] ; nariši eliptični lok

KVADRAT

 KVADRAT 100 ; nariši kvadratni lik (velikost = 100 točk)

PRAVOKOTNIK

 PRAVOKOTNIK [50, 100] ; nariši pravokotni lik (50×100 točk)
PRAVOKOTNIK [50, 100, 10] ; nariši zaobljeni pravokotnik

TOČKA

 TOČKA ; nariši točko z velikostjo in barvo pisala

ZAPRI lahko združi zadnji točki, ZAPOLNI lahko zapolni lik, ki ga določajo točke. Primer: enostavno je narisati plosko zvezdo, tako da pričnete iz njenega središča:

 PEROGOR
PONOVI 5 [
NAPREJ 80
TOČKA
NAZAJ 80
DESNO 36
NAPREJ 50
TOČKA
NAZAJ 50
DESNO 120
] ZAPOLNI

OZNAKA

 OZNAKA “besedilo” ; izpiši besedilo na položaju želve
OZNAKA 'besedilo' ; glejte zgoraj
OZNAKA "besedilo ; glejte zgoraj (velja le za posamezne besede)

BESEDILO

 KROG 10 BESEDILO “besedilo” ; določi besedilo risanega predmeta

Nastavitve pisave

BARVAPISAVE

 BARVAPISAVE “zelena”; določi barvo pisave

VRSTAPISAVE

 VRSTAPISAVE “Linux Libertine G” ; določi pisavo (vrsto, družino)
VRSTAPISAVE “Linux Libertine G:smcp=1” ; določi tudi nastavitev pisave (male velike črke)
VRSTAPISAVE “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; male velike črke + stare številke

VELIKOSTPISAVE

 VELIKOSTPISAVE 12 ; določi velikost na 12 točk

DEBELINAPISAVE

 DEBELINAPISAVE “krepko” ; določi krepko pisavo
DEBELINAPISAVE “navadno” ; določi navadno debelino pisave

SLOGPISAVE

 SLOGPISAVE “ležeče” ; nastavi ležečo različico
SLOGPISAVE “navadno” ; nastavi navadno različico

SLIKA (slk)

SLIKA je namenjena

Združevanje likov

 ; SLIKA [ ukazi_LibreLogo ]
SLIKA [ NAPREJ 100 KROG 100 ] ; drevesu podoben združen lik

Glejte tudi »Združi« v pomoči za LibreOffice Writer.

 PRI drevo mesto
PEROGOR POLOŽAJ mesto SMER 0 PERODOL
SLIKA [ NAPREJ 100 KROG 100 ] ; drevesu podoben združen lik
KONEC

SLIKA [ drevo [230, 400] drevo [300, 400] ] ; združeni liki v združenem liku

Pričetek novih črtnih likov

 SLIKA ; začne z novim črtnim likom
NAPREJ 10 SLIKA NAPREJ 10 ; dva črtna lika

Shranjevanje slik SVG

 SLIKA “primer.svg” [ KROG 5 ] ; shrani sliko kot datoteko slike SVG v uporabnikovo mapo
SLIKA “Desktop/primer.svg” [ NAPREJ 100 KROG 5 ] ; kot zgoraj, z relativno potjo
SLIKA “/home/user/primer.svg” [ KROG 5 ] ; absolutna pot za Unix/Linux
SLIKA “C:\primer.svg” [ KROG 5 ] ; absolutna pot za Windows

Shranjevanje animacij SVG/SMIL (slike z ukazom MIRUJ)

 SLIKA “animacija.svg” [ KROG 5 MIRUJ 1000 KROG 99 ] ; shrani kot animacijo SVG/SMIL (glej tudi MIRUJ)
SLIKA “animacija2.svg” [ KROG 5 MIRUJ 1000 KROG 99 MIRUJ 2000 ] ; tako kot zgoraj, vendar uporaba ukaza MIRUJ po zadnjem predmetu povzroči zankanje: po 2 sekundah se animacija ponovno zažene v brskalnikih, ki so skladni s SMIL

Konsistentnost na levem robu

Uporabite SLIKA, da ohranite konsistentnost položajev in črtnih likov na levem robu v programu Writer:

 SLIKA [ KROG 20 POLOŽAJ [-100, 100] KROG 20 ]

Zanke

PONOVI

 ; PONOVI število [ ukazi ]

PONOVI 10 [ NAPREJ 10 LEVO 45 KROG 10 ] ; ponovi desetkrat
 ; število ni obvezno

PONOVI [ POLOŽAJ POLJUBNO ] ; neskončna zanka

ŠTEVECPON

Spremenljivka zanke (tudi v zankah ZA in DOKLER).

 PONOVI 100 [ NAPREJ ŠTEVECPON LEVO 90 ]

ZA V

Zanka za elemente seznama:

 ZA i V [1, 5, 7, 9, 11] [
   NAPREJ i
   LEVO 90
 ]

Zanka za znake v nizu znakov:

 ZA i V “besedilu” [
   OZNAKA i
   NAPREJ 10
 ]

DOKLER

 DOKLER JERESNIČNO [ POLOŽAJ POLJUBNO ] ; neskončna zanka
DOKLER ŠTEVECPON <= 10 [ NAPREJ 50 LEVO 36 ] ; kot PONOVI 10 [ ... ]

PREKINI

Ustavi zanko.

 PONOVI [ ; neskončna zanka
POLOŽAJ POLJUBNO
ČE ŠTEVECPON = 100 [ PREKINI ] ; enakovredno PONOVI 100 [ ... ]
]

NADALJUJ

Skoči na naslednjo iteracijo v zanki.

 PONOVI 100 [
POLOŽAJ POLJUBNO
ČE ŠTEVILOPON % 2 = 0 [ NADALJUJ ]
KROG 10 ; nariše kroge na vsakem drugem položaju
]

Pogoji

ČE

 ; ČE pogoj [ jeresnično blok ]
; ČE pogoj [ jeresnično blok ] [ niresnično blok ]

ČE a < 10 [ IZPIŠI “Majhno” ]
ČE a < 10 [ IZPIŠI “Majhno” ] [ IZPIŠI “Veliko” ]

IN, ALI, NE

Logični operatorji.

 ČE a < 10 IN NE a = 5 [ IZPIŠI “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ali 9” ]
ČE a < 10 IN a != 5 [ IZPIŠI “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ali 9” ] ; kot zgoraj

Podprogrami

PRI, KONEC

Nova beseda (ali procedura).

 PRI trikotnik
PONOVI 2 [ NAPREJ 100 DESNO 120 ] ZAPOLNI
KONEC

PONOVI 10 [ trikotnik PEROGOR POLOŽAJ POLJUBNO PERODOL ]

IZHOD

Vrnjena vrednost funkcije.

 PRI naključnačrka
IZHOD NAKLJUČNO “qwertyuiopšđasdfghjklčćžzxcvbnm”
KONEC

IZPIŠI naključnačrka + naključnačrka + naključnačrka ; izpiši tričrkovno naključno besedo

USTAVI

Vrni se iz procedure.

 PRI primer število
Če število < 0 [ USTAVI ]
IZPIŠI KOREN število ; izpiši kvadratni koren
]

primer 100
primer -1 ; brez izpisa in z napako
primer 25

Privzete spremenljivke

POLJUBNO

Privzeta naključna vrednost barv itn.

 BARVAPERESA POLJUBNO ; naključna barva peresa

JERESNIČNO

Logična vrednost.

 DOKLER JERESNIČNO [ POLOŽAJ POLJUBNO ] ; neskončna zanka
IZPIŠI JERESNIČNO ; izpiši jeresnično

NIRESNIČNO

Logična vrednost.

 DOKLER NI NIRESNIČNO [ POLOŽAJ POLJUBNO ] ; neskončna zanka
IZPIŠI NIRESNIČNO ; izpiši niresnično

VELIKOSTSTRANI

 IZPIŠI VELIKOSTSTRANI ; izpiši seznam velikosti strani v točkah, npr. [595,30, 841,89]

PI/π

 IZPIŠI PI ; izpiši 3,14159265359

Vhod/izhod

IZPIŠI

 IZPIŠI “besedilo” ; izpiši “besedilo” v pogovornem oknu
IZPIŠI 5 + 10 ; izpiši 15

VNOS

 IZPIŠI VNOS “Vnosna vrednost?” ; vpraša in izpiše niz s povpraševalnim pogovornim oknom
IZPIŠI PLAVAJOČE (VNOS “Prva številka?”) + PLAVAJOČE (VNOS “Druga številka?”) ; enostaven kalkulator

MIRUJ

 MIRUJ 1000 ; počakaj 1000 ms (1 s)

GLOBALNO

Določi globalne spremenljivke, ki se uporabljajo v procedurah.

 GLOBALNO vizitka
vizitka = “LibreLogo”

PRI primer
IZPIŠI vizitka
GLOBALNO vizitka ; ko želimo dodati novo vrednost
vizitka = “nova vrednost za globalno spremenljivko”
KONEC

primer
IZPIŠI vizitka

Funkcije

NAKLJUČNO

 IZPIŠI NAKLJUČNO 100 ; naključno število s plavajočo vejico (0 <= x < 100)
IZPIŠI NAKLJUČNO “besedilo” ; naključna črka iz niza “besedilo”
IZPIŠI NAKLJUČNO [1, 2] ; naključni element seznama (1 ali 2)

CELO

 IZPIŠI CELO 3,8 ; izpiši 3 (celoštevilski del 3,8)
IZPIŠI CELO NAKLJUČNO 100 ; naključno celo število (0 <= x < 100)
IZPIŠI CELO “7” ; pretvori znakovni parameter v celo število

PLAVAJOČE

 ; pretvori znakovni parameter v plavajoče število
IZPIŠI 2 * PLAVAJOČE “5,5” ; izpiši 11,0

NIZ

 ; pretvori številski parameter v niz
IZPIŠI “Rezultat: ” + NIZ 5 ; izpiši “Rezultat: 5”
IZPIŠI 10 * NIZ 5 ; izpiši 5555555555

KOREN

 IZPIŠI KOREN 100 ; izpiši 10, kvadratni koren števila 100

SIN

 IZPIŠI SIN 90 * PI/180 ; izpiši 1,0 (sinus kota 90° v radianih)

COS

 IZPIŠI COS 0 * PI/180 ; izpiši 1,0 (kosinus kota 0° v radianih)

LOG10

 IZPIŠI LOG10 100 ; izpiši 2,0 (navadni logaritem števila 100)

ZAOKROŽI

 IZPIŠI ZAOKROŽI 3,8 ; izpiši 4 (zaokroženo 3,8)
IZPIŠI ZAOKROŽI NAKLJUČNO 100 ; naključno celo število (0 <= x <= 100)

ABS

 IZPIŠI ABS -10 ; izpiši 10, absolutno vrednost -10

PREŠTEJ

 IZPIŠI PREŠTEJ “besedilo” ; izpiši 8, število znakov v besedi “besedilo”
IZPIŠI PREŠTEJ [1, 2, 3] ; izpiši 3, velikost seznama

MNOŽICA

 ; pretvori seznam v Pythonsko množico
IZPIŠI MNOŽICA [4, 5, 6, 6] ; izpiši {4, 5, 6}
IZPIŠI MNOŽICA [4, 5, 6, 6] | MNOŽICA [4, 1, 9] ; izpiši {1, 4, 5, 6, 9}, unija
IZPIŠI MNOŽICA [4, 5, 6, 6] & MNOŽICA [4, 1, 9] ; izpiši {4}, presek
IZPIŠI MNOŽICA ([4, 5, 6, 6]) - MNOŽICA [4, 1, 9] ; izpiši {5, 6}, razlika
IZPIŠI MNOŽICA [4, 5, 6, 6] ^ MNOŽICA [4, 1, 9] ; izpiši {1, 5, 6, 9}, simetrična razlika

OBSEG

 ; tvorba seznama, podobnega tistim v Pythonu
IZPIŠI SEZNAM OBSEG 10 ; izpiši [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
IZPIŠI SEZNAM OBSEG 3 10 ; izpiši [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
IZPIŠI SEZNAM OBSEG 3 10 3 ; izpiši [3, 6, 9]

ZA i V OBSEG 10 50 10 [ ; zanka za [10, 20, 30, 40]
NAPREJ i
LEVO 90
]

SEZNAM

 ; odstrani ponavljajoče se elemente seznama z uporabo pretvorbe množice in seznama
IZPIŠI SEZNAM (MNOŽICA [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; izpiši [1, 3, 5, 2]

PAR

Pretvorba v Pythonski par (nespremenljiv seznam)

 IZPIŠI PAR [4, 5]

RAZVRŠČENO

Vrne razvrščen seznam.

 IZPIŠI RAZVRŠČENO [5, 1, 3, 4] ; izpiši [1, 3, 4, 5]

ZAM

Zamenjaj nize znakov z uporabo regularnih izrazov (vzorcev z nadomestnimi znaki).

 IZPIŠI ZAM (“b”, “B”, “besedilo”) ; izpiši “Besedilo”, zamenjaj “b” z “B”
IZPIŠI ZAM (“(.)”, “\\1\\1”, “besedilo”) ; izpiši “bbeesseeddiilloo”, podvoji vsak znak

IŠČI

Poišče znakovne nize z uporabo regularnih izrazov.

 ČE IŠČI (“\b”, "beseda") [ IZPIŠI “Črka je v besedi.” ]

NAJDIVSE

Najde vse nize znakov v vhodnem nizu, ki se ujemajo s podanim regularnim izrazom.

 IZPIŠI NAJDIVSE(“\w+”, “Psi, mačke.”) ; izpiši [“Psi”, “mačke”], seznam besed.

NAJMANJ

 IZPIŠI NAJMANJ [1, 2, 3] ; izpiši 1, najmanjšega od elementov v seznamu

NAJVEČ

 IZPIŠI NAJVEČ [1, 2, 3] ; izpiši 3, največjega od elementov v seznamu

Barvne konstante

 BARVAPERESA “SREBRNA” ; določeno z imenom
BARVAPERESA [1] ; določeno z identifikatorjem
BARVAPERESA “~SREBRNA” ; naključna srebrna barva

Identifikator

Ime

0

ČRNA

1

SREBRNA

2

SIVA

3

BELA

4

KOSTANJEVA

5

RDEČA

6

ŠKRLATNA

7

FUKSIJA/MAGENTNA

8

ZELENA

9

LIMETNA

10

OLIVNOZELENA

11

RUMENA

12

MORNARSKOMODRA

13

MODRA

14

MODROZELENA

15

VODENOMODRA/CIJANSKA

16

ROZA

17

PARADIŽNIKOVA

18

ORANŽNA

19

ZLATA

20

VIJOLIČNA

21

NEBESNOMODRA

22

ČOKOLADNA

23

RJAVA

24

NEVIDNO


Podprite nas!