Tipke za bližnjice v LibreOffice Writerju

Tipke za bližnjice lahko uporabite za hitro opravljanje pogostih nalog v LibreOffice. Ta odsek vsebuje seznam privzetih tipk za bližnjice za LibreOffice Writer.

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Uporabite lahko tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Funkcijske tipke za LibreOffice Writer

Tipke za bližnjico

Učinek

F2

Vrstica za formule

+F2

Vstavi polja

F3

Dopolni s samodejnim besedilom

+F3

Uredi samobesedilo

Dvigalka+F4

Izberi naslednji okvir

Krmilka+dvigalka+F4

Odpri pogled na vire podatkov

F5

Krmar vključen/izključen

Dvigalka+F5

Pomakne kazalec na mesto, kjer je bil dokument nazadnje shranjen, preden se je zaprl.

+dvigalka+F5

Krmar vključen, pomik na številko strani

F7

Črkovanje

+F7

Slovar sopomenk

F8

Razširjen izbor

+F8

Senčenje polj vključeno/izključeno

Dvigalka+F8

Izbirni način z dodajanjem

Krmilka+dvigalka+F8

Bločni izbirni način

F9

Posodobi polja

+F9

Pokaži polja

Dvigalka+F9

Preračunaj tabelo

+dvigalka+F9

Posodobi vnosna polja in sezname

+F10

Nenatisljivi znaki vključeni/izključeni

Okno Slogi vključeno/izključeno

Dvigalka+F11

Ustvari slog

+F11

Nastavi pozornost na polje Uporabi slog

+dvigalka+F11

Posodobi slog

F12

Vključi/izključi oštevilčeni seznam

+F12

Vstavi ali uredi tabelo

Dvigalka+F12

Vključi/izključi označeni seznam

+dvigalka+F12

Oštevilčeni/označeni seznam izključen


Tipke za bližnjice za LibreOffice Writer

Tipke za bližnjico

Učinek

+A

Izberi vse

+J

Poravnaj obojestransko

+D

Dvojno podčrtano

+E

Na sredini

+H

Najdi in zamenjaj

+dvigalka+P

Nadpisano

+L

Poravnaj levo

+R

Poravnaj desno

+dvigalka+B

Podpisano

Ponovi zadnje dejanje

+0 (nič)

Uporabi slog odstavka Telo besedila

+1

Uporabi slog odstavka Naslov 1

+2

Uporabi slog odstavka Naslov 2

+3

Uporabi slog odstavka Naslov 3

+4

Uporabi slog odstavka Naslov 4

+5

Uporabi slog odstavka Naslov 5

+ tipka plus (+)

Izračuna izbrano področje besedila in kopira rezultat v odložišče.

+vezaj (-)

Delilni vezaji; deljenje besed po vaših lastnih nastavitvah.

+dvigalka+znak minus (-)

Nedeljivi vezaj (ni uporabljen za ločevanje zlogov).

+znak za množenje * (samo na numerični tipkovnici)

Zaženi polje makra

+dvigalka+preslednica

Nedeljivi presledki. Nedeljivi presledki niso na koncu vrstice in niso razširjeni, če je besedilo poravnano obojestransko.

Dvigalka+vnašalka

Prelom vrstice brez spremembe odstavka

+vnašalka

Vstavi ročni prelom strani

+dvigalka+vnašalka

Vstavi prelom stolpca v besedilih z več stolpci

+vnašalka

Vstavljanje novega odstavka v seznam brez številčenja. Ne deluje, če je kazalka na koncu seznama.

+vnašalka

Vstavi nov odstavek neposredno pred ali za odsek oz. tabelo.

Pri odsekih se mora kazalka nahajati na položaju prvega ali zadnjega znaka. Pri tabelah se mora kazalka nahajati na položaju prvega znaka prve celice ali zadnjega znaka zadnje celice.

Puščica levo

Premakne kazalko na levo

Dvigalka+smerna tipka levo

Premakne kazalko z izbiro vred na levo

+smerna tipka levo

Skoči na začetek besede

+dvigalka+smerna tipka levo

Izbira na levo, besedo za besedo

Puščica desno

Premakni kazalko na desno

Dvigalka+smerna tipka desno

Premakni kazalko z izbiro na desno

+smerna tipka desno

Skoči na začetek naslednje besede

+dvigalka+smerna tipka desno

Izbira na desno, besedo za besedo

Puščica navzgor

Premakne kazalko eno vrstico navzgor

Dvigalka+smerna tipka navzgor

Izbiranje vrstic v smeri navzgor

Krmilka+smerna tipka navzgor

Premakne kazalko na začetek odstavka. Naslednji pritisk tipk premakne kazalko na začetek prejšnjega odstavka.

+dvigalka+smerna tipka navzgor

Izbere besedilo do začetka odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do začetka prejšnjega odstavka.

Puščica navzdol

Premakne kazalko navzdol za eno vrstico

Dvigalka+smerna tipka navzdol

Izbiranje vrstic v smeri navzdol

+smerna tipka navzdol

Premakne kazalko na začetek naslednjega odstavka.

+dvigalka+smerna tipka navzdol

Izbere besedilo do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do konca naslednjega odstavka.

Skoči na začetek vrstice

Skoči in izberi do začetka vrstice

Skoči na konec vrstice

Skoči in izberi do konca vrstice

Skoči na začetek dokumenta

Skoči in izbere besedilo do začetka dokumenta

Pojdi na konec dokumenta

Skoči in izbere besedilo do konca dokumenta

+prejšnja stran

Preklopi kazalko med besedilom in glavo

+naslednja stran

Preklopi kazalko med besedilom in nogo

Vstavi

Vstavni način vključen/izključen

Prejšnja stran

Premakne stran na zaslonu navzgor

Dvigalka+prejšnja stran

Premakne stran na zaslonu navzgor z izborom

Naslednja stran

Premakne stran na zaslonu navzdol

Dvigalka+naslednja stran

Premakne stran na zaslonu navzdol z izborom

Izbriše besedilo do konca besede

+vračalka

Izbriše besedilo do začetka besede

V seznamu: izbriše prazen odstavek pred trenutnim odstavkom

+dvigalka

Izbriše besedilo do konca stavka

+dvigalka+vračalka

Izbriše besedilo do začetka stavka

+tabulatorka

Naslednji predlog samodejnega dopolnjevanja besed

+dvigalka+tabulatorka

Uporabi prejšnji predlog samodejnega dopolnjevanja besed

+dvigalka+V

V dokument prilepi vsebino odložišča kot neoblikovano besedilo.

+ dvoklik ali + dvigalka + F10

Uporabi to kombinacijo za hitro zasidranje ali odsidranje krmarja, okna Slogi ali drugih oken.


Tipke za bližnjice za odstavke, odstavke seznamov, ravni orisa in ravni seznamov

Tipke za bližnjico

Učinek

+smerna tipka navzgor

Premakne aktiven odstavek ali izbrane odstavke za en odstavek navzgor.

+smerna tipka navzdol

Premakne aktiven odstavek ali izbrane odstavke za en odstavek navzdol.

Tabulatorka

S kazalko, postavljeno pred naslov ali odstavek seznama: naslov v obliki »Naslov X« (X = 1-9) se v orisu premakne eno raven nižje. Pri odstavkih seznamov se raven seznama zniža za eno.

Dvigalka+tabulatorka

S kazalko, postavljeno pred naslov ali odstavek seznama: naslov v obliki »Naslov X« (X = 2-10) se v orisu premakne eno raven višje. Pri odstavkih seznamov se raven seznama zviša za eno.

+tabulatorka

S kazalko, postavljeno na poljubno mesto v naslovu ali odstavku seznama: poveča zamik vsem naslovom. Pri odstavkih seznamov poveča zamik vseh odstavkov na istem seznamu.

+dvigalka+tabulatorka

S kazalko, postavljeno na poljubno mesto v naslovu ali odstavku seznama: zmanjša zamik vseh naslovov. Pri odstavkih seznamov zmanjša zamik vseh odstavkov na istem seznamu.


note

Če želite vstaviti tabulator na začetek naslova ali odstavka seznama, uporabite možnost Oštevilčenju sledi na zavihku Položaj v pogovornem oknu Oštevilčevanje naslovov ali Označevanje in oštevilčevanje. Namesto tega lahko tudi kopirate tabulator in ga nato prilepite na začetek.


Tipke za bližnjice za tabele v LibreOffice Writerju

Tipke za bližnjico

Učinek

+A

Če je aktivna celica prazna: izberi celotno tabelo. Drugače: izberi vsebino aktivne celice. S ponovnim klikom izberi celotno tabelo.

+začetek

Če je aktivna celica prazna: pojdi na začetek tabele. Drugače: s prvim klikom pojdi na začetek aktivne celice, z drugim klikom pojdi na začetek trenutne tabele, s tretjim klikom pojdi na začetek dokumenta.

+konec

Če je aktivna celica prazna: pojdi na konec tabele. Drugače: s prvim klikom pojdi na konec aktivne celice, z drugim klikom pojdi na konec trenutne tabele, s tretjim klikom pojdi na konec dokumenta.

+tabulatorka

Vstavi tabulatorski presledek (samo v tabelah). Glede na upravljalca oken, ki ga uporabljate, lahko namesto tega uporabite tipki +tabulatorka.

+smerne tipke

Poveča/zmanjša velikost stolpca/vrstice na desnem/spodnjem robu celice

+dvigalka+smerne tipke

Poveča/zmanjša velikost stolpca/vrstice na levem/vrhnjem robu celice

+smerne tipke

Tako kot , vendar le, če je aktivna celica spremenjena.

+dvigalka+smerne tipke

Tako kot , vendar le, če je aktivna celica spremenjena.

+dvigalka+T

Odstrani zaščito celice iz vseh izbranih tabel. Če je kazalka kjerkoli v dokumentu, npr. če tabela ni bila izbrana, potem je zaščita celice odstranjena iz vseh tabel.

Dvigalka++brisalka

Če ni izbrana nobena celica v celoti, bo izbrisano besedilo od kazalke do konca trenutnega stavka. Če je kazalka na koncu celice in ni izbrana nobena celica, bo izbrisana vsebina naslednje celice.

Če ni izbrana nobena celica v celoti in je kazalka na koncu tabele, bo izbrisan naslednji stavek po tabeli, če ni zadnji odstavek v dokumentu.

Če je izbrana ena ali več celic, bodo izbrisane vse vrstice, ki vsebujejo ta izbor celic. Če so vse izbrane vrstice, v celoti ali delno, bo izbrisana cela tabela.


Tipke za bližnjice za premikanje in spreminjanje velikosti okvirjev, grafike in predmetov

Tipke za bližnjico

Učinek

Ubežnica

Kazalka je v okviru in besedilo ni izbrano: ubežnica izbere okvir.

Okvir je izbran: ubežnica odstrani kazalko iz okvira.

F2 ali vnašalka ali poljubna druga tipka, ki na zaslonu ustvari znak

Če je izbran okvir: postavi kazalko na konec besedila v okviru. Če pritisnete katero koli tipko, ki povzroči znak na zaslonu in je dokument v urejevalnem načinu, se znak doda k besedilu.

+smerne tipke

Premakni predmet.

+smerne tipke

Spremeni velikost s premikom desnega spodnjega kota.

+dvigalka+smerne tipke

Spremeni velikost s premikom levega zgornjega kota.

+tabulatorka

Izbere sidro predmeta (v načinu urejanja točk).


Podprite nas!