Izračunaj

Določa nastavitve računanja v preglednicah. Določa vedenje preglednic s ponavljalnimi sklici, nastavitve datuma, število decimalnih mest in ali je treba razlikovati med velikimi/malimi črkami pri iskanju po delovnih listih.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite preglednico, izberite – LibreOffice Calc – Izračuni.


Ponavljalni sklici

V tem delu lahko omejite število približevalnih korakov, ki se izvajajo med ponavljalnimi izračuni. Dodatno lahko določite stopnjo natančnosti odgovora.

Ponovitve

Določa, ali so formule s ponavljalnimi sklici (formule, ki se nenehno ponavljajo, dokler problem ni rešen) izračunane po določenem številu ponovitev. Če polje Ponovitve ni označeno, potem bodo ponavljalni sklici v tabeli povzročili prikaz sporočila o napaki.

Primer: izračun stroška izdelka brez davka na dodano vrednost.

  1. Vnesite opis »Prodajna cena« v celico A5, opis »Osnova« v celico A6 in opis »DDV« v celico A7.

  2. Sedaj vnesite prodajno ceno (npr. 100) v celico B5. Osnovna cena bi morala biti prikazana v celici B6 in DDV bi moral biti prikazan v celici B7.

  3. Veste, da je DDV izračunan kot »osnovna cena, pomnožena z 20 %« in da osnovno ceno dobimo z odštevanjem DDV-ja od prodajne cene. Vnesite formulo =B5-B7 v celico B6 za izračun osnovne cene, in vnesite formulo =B6*0,2 v celico B7 za izračun DDV-ja.

  4. Vklopite iteracijo za pravilen izračun formul, sicer se bo pojavilo sporočilo o napaki »krožnega sklica« v vrstici stanja.

A

B

5

Prodajna Cena

100

6

Osnovna cena

=B5-B7

7

Davek

=B6*0,22


Koraki

Nastavi največje število korakov iteracije.

Najmanjša sprememba

Določa razliko med rezultatoma dveh zaporednih korakov iteracije. Če je rezultat iteracije manjši od najmanjše vrednosti spremembe, se bo iteracija končala.

Datum

Izberite začetni datum za notranjo pretvorbo iz dni v števila.

warning

Microsoft Excel napačno privzema, da je leto 1900 prestopno in šteje neobstoječi datum 1900-02-29 za veljavnega pri računanju z datumi. Datumi pred 1900-03-01 se zato v programih Excel in Calc razlikujejo.


30.12.1899 (privzeto)

Nastavi 30. 12. 1899 kot ničelni datum.

01.01.1900 (StarCalc 1.0)

Nastavi 1. 1. 1900 kot ničelni datum. To nastavitev uporabite za preglednice StarCalc 1.0, ki vsebujejo vnose datumov.

01.01.1904

Nastavi 1. 1. 1904 kot ničelni datum. To nastavitev uporabite za preglednice, ki so uvožene v tuji obliki.

Razlikuj velike in male črke

Določa, ali naj se pri primerjavi vsebine celic v besedilu razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Primer: Vtipkajte besedilo »Preizkus« v celico A1 in besedilo »preizkus« v B1. Potem vtipkajte formulo »=A1=B1« v celico C1. Če je polje Razlikuj velike in male črke potrjeno, se bo v celici pojavilo FALSE; v nasprotnem primeru se bo v celici pojavilo TRUE.

note

Besedilna funkcija EXACT vedno razlikuje velike in male črke, neodvisno od nastavitev v tem pogovornem oknu.


warning

Onemogočite razlikovanje velikih in malih črk za preglednice, pri katerih je potrebna združljivost s programom Microsoft Excel.


Natančnost kot prikazano

Določa, ali naj se za izračune uporabljajo zaokrožene vrednosti, prikazane v preglednici. V grafikonih bodo uporabljene prikazane vrednosti. Če možnost Natančnost kot prikazano ni označena, so prikazane številke zaokrožene, interno pa so izračunane kot ne-zaokrožene številke.

Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice

Določa, da iskalni pogoj, ki ste ga nastavili za funkcije za zbirke podatkov Calc, odgovarja vsebini cele celice. Če sta hkrati potrjeni možnosti Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice in V formulah omogoči nadomestne znake, LibreOffice Calc pri iskanju celic v funkcijah zbirk podatkov ravna enako kot Microsoft Excel.

* v sledečem položaju:

Rezultat iskanja:

win

Poišče win, vendar ne win95, os2win ali upwind

win*

Poišče win in win95, vendar ne os2win ali upwind

*win

Poišče win in os2win, vendar ne win 95 ali upwind

*win*

Poišče win, win 95, os2win in upwind


Če polje Iskalna pogoja = in <> morata biti uporabljena za cele celice ni potrjeno, iskalni vzorec »win« deluje kot »*win*«. Iskalni vzorec je pri iskanju s funkcijami za zbirke podatkov Calc lahko na katerem koli položaju v celici.

warning

Omogočite ujemanje celotnih celic v preglednicah, ki morajo biti združljive s programom Microsoft Excel.


V formulah omogoči nadomestne znake

Določa, da so nadomestni znaki omogočeni pri iskanju kot tudi za primerjave znakovnih nizov.

warning

Omogočite nadomestne znake v formulah preglednic, ki naj bodo združljive s programom Microsoft Excel.


V formulah omogoči regularne izraze

Določa, da so regularni izrazi namesto enostavnih nadomestnih znakov omogočeni pri iskanju kot tudi za primerjave znakovnih nizov.

warning

Ne omogočite regularnih izrazov v formulah preglednic, ki naj bodo združljive s programom Microsoft Excel.


V formulah ne omogoči nadomestnih znakov ne regularnih izrazov

Določa, da so uporabljeni zgolj dobesedni nizi pri iskanju kot tudi za primerjave znakovnih nizov.

warning

Ne onemogočite nadomestnih znakov v formulah preglednic, ki naj bodo združljive s programom Microsoft Excel.


Samodejno poišči oznake stolpcev in vrstic

Določa, da lahko uporabite besedilo v kateri koli celici kot oznako stolpca pod besedilom ali vrstice desno od besedila. Besedilo mora vsebovati vsaj eno besedo in ne sme vsebovati operatorjev.

Primer: Celica E5 vsebuje besedilo »Evropa«. Spodaj, v celici E6, je vrednost 100, v celici E7 pa vrednost 200. Če je polje Samodejno poišči oznake stolpcev in vrstic potrjena, lahko v celico A1 napišete sledečo formulo: =SUM(Evropa).

Omeji decimalke za splošno obliko števil

Določite lahko največje število decimalk, privzeto prikazanih v celicah s splošno obliko zapisa. Če možnost ni aktivirana, bodo v celicah s splošno številsko obliko prikazana števila s toliko decimalkami, kolikor jih omogoča prikazati širina stolpca.

Decimalna mesta

Določa število decimalnih mest, ki naj se prikažejo za števila s Splošno obliko. Števila so prikazana zaokroženo, vendar niso tako shranjena.

Podprite nas!