Splošno

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Lastnosti obrazca – zavihek Splošno.

Odprite orodno vrstico Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Lastnosti obrazca – zavihek Splošno.


Obrazec je dokument z besedilom ali preglednica z različnimi kontrolniki obrazca. Če ustvarite obrazec za spletno stran, lahko uporabnik vanj vnese podatke, ki se pošljejo preko spleta. Podatki iz kontrolnikov obrazca bodo posredovani na URL, kjer jih lahko obdelate.

Ime

Tukaj vnesete ime obrazca, s katerim se boste lahko sklicevali na obrazec v Krmarju po obrazcih.

URL

Tukaj navedete URL, na katerega bodo posredovani podatki izpolnjenega obrazca.

Okvir

V tem polju določite ciljni okvir, v katerem se bo pojavil naloženi URL.

Če kliknete polje, lahko izberete možnost s seznama, ki določa, v kateri okvir bo naložen naslednji dokument. Obstajajo naslednje možnosti:

Vnos

Pomen

_blank

Naslednji dokument bo ustvarjen v novem praznem okvirju.

_parent

Naslednji dokument bo ustvarjen v matičnem okvirju. Če matični okvir ne obstaja, bo dokument ustvarjen v istem okvirju.

_self

Naslednji dokument bo ustvarjen v istem okvirju.

_top

Naslednji dokument bo ustvarjen v vrhnjem oknu, torej v najvišjem okvirju v hierarhiji; če je trenuten okvir že vrhnje okno, bo dokument ustvarjen v trenutnem okvirju.


Vrsta pošiljanja

Tukaj izberete, kako bodo poslani izpolnjeni podatki na obrazcu.

Z načinom »prejmi« bodo podatki iz vsakega kontrolnika poslani kot okoljska spremenljivka. URL-ju bodo pripeti v obliki »?Kontrolnik1=Vsebina1&Kontrolnik2=Vsebina2&...«; niz znakov bo analiziral program na prejemnikovem strežniku.

Z načinom »pošlji« bo iz vsebine obrazca ustvarjen dokument, ki bo poslan na navedeni URL.

Kodiranje oddaje

Izberite vrsto kodiranja za prenos podatkov.

Prenos podatkov iz kontrolnikov

Pri pošiljanju obrazca se bodo upoštevali vsi kontrolniki v programu LibreOffice. Poslano bo ime kontrolnika in njegova vrednost, če obstaja.

Vrsta poslane vrednosti je odvisna od vrste kontrolnika. Iz polj z besedilom bodo poslani vidni vnosi, iz seznamskih polj izbrani vnosi, iz potrditvenih polj in polj z možnostmi pa dodeljene sklicne vrednosti, če so bila ta polja aktivirana.

Kako bodo ti podatki poslani, je odvisno od izbrane vrste prenosa (prejmi ali pošlji) in kodiranja (URL ali večdelno). Če npr. izberete način prejmi in kodiranje URL, bodo poslani vrednostni pari v obliki <Ime>=<Vrednost>.

Poleg kontrolnikov, ki jih prepozna HTML, so v programu LibreOffice na voljo tudi drugi kontrolniki. Iz polj, ki imajo točno določeno obliko številk, ne bodo poslane vidne vrednosti, ampak fiksne privzete oblike. Naslednja tabela prikazuje, kako bodo poslani kontrolniki, značilni za LibreOffice:

Kontrolnik

Vrednostni par

Številsko polje, valutno polje

Decimalno ločilo bo vedno prikazano kot vejica.

Datumsko polje

Datumsko polje bo vedno poslano v fiksni obliki (MM-DD-LLLL), ne glede na uporabnikove jezikovne nastavitve.

Časovno polje

Vsebina časovnega polja bo poslana v fiksni obliki (HH:MM:SS), ne glede na uporabnikove jezikovne nastavitve.

Vzorčno polje

Vrednosti iz vzorčnih polj bodo poslane kot polja z besedilom, torej bo poslana vrednost, ki je vidna v obrazcu.

Kontrolnik tabele

Pri kontrolnikih tabele se vedno pošljejo posamezni stolpci. Poslano bo ime kontrolnika ter ime in vrednost stolpca. Z načinom prejmi in kodiranjem URL bo prenos potekal v obliki <Ime kontrolnika tabele>. Primer: <Ime stolpca>=<Vrednost>, pri tem je vrednost odvisna od stolpca.


Podprite nas!