Kode za obliko številk

Kode za obliko številk so lahko sestavljene iz največ štirih odsekov, ki jih ločuje podpičje (;).

  1. V kodi za obliko številke z dvema odsekoma, prvi odsek velja za pozitivne vrednosti in ničlo, drugi odsek pa za negativne vrednosti.

  2. V kodi za obliko številke s tremi odseki, prvi odsek velja za pozitivne vrednosti, drugi odsek za negativne vrednosti in tretji za vrednost nič.

  3. Trem odsekom lahko dodelite pogoje tudi tako, da je oblika uporabljena samo, če je pogoj izpolnjen.

  4. Četrti odsek pride v poštev, če vsebina ni vrednost, temveč besedilo. Vsebino predstavlja znak afne (@).

Decimalna mesta in signifikantne števke

Kot ograde v vaših kodah za obliko številke uporabite ničlo (0), znak za številko (#) ali vprašaj (?), ki bodo predstavljale številke. # prikaže samo signifikantne števke, medtem ko 0 prikaže ničle, če številka vsebuje manj mest, kot jih zahteva oblika. ? deluje enako kot #, le da doda presledek, s katerim ohrani poravnavo decimalnega dela števila, če slednje vsebuje prikrito nesignifikantno ničlo.

Če želite prikazati število mest, ki jih je potrebno vključiti v števec in imenovalec ulomka, uporabite vprašaje (?), ničle (0) ali številske znake (#). Ulomki, ki ne ustrezajo vzorcu, ki ga določite, so prikazani kot števila s plavajočo vejico.

Če številka na desni strani decimalnega ločila vsebuje več mest, kot je ograd v obliki, je ustrezno zaokrožena. Če številka na levi strani decimalnega ločila vsebuje več mest, kot je ograd v obliki, pa je prikazana v celoti. Uporabite naslednji seznam kot vodilo za uporabo ograd, ko ustvarjate kodo za obliko številk:

Ograde

Razlaga

#

Ne prikaže dodatnih ničel.

?

Prikaže znake za presledek namesto dodanih ničel.

0 (ničla)

Prikaže dodatne ničle, če ima številka manj mest kot pa ničel v obliki.


Primeri

Oblika številk

Koda oblike

3456,78 kot 3456,8

####.#

9,9 kot 9,900

#.000

13 kot 13,0 in 1234,567 kot 1234,57

#.0#

5,75 kot 5 3/4 in 6,3 kot 6 3/10

# ???/???

,5 kot 0,5

0.##

,5 kot 0,5   (z dvema dodatnima presledkoma na koncu)

0.???


Ločilo tisočic

Glede na vašo nastavitev jezika lahko za ločilo tisočic uporabite vejico, piko ali presledek. Ločilo lahko uporabite tudi za zmanjšanje velikosti števila, ki je prikazano z večkratnikom števila 1000. Spodnji primeru uporabljajo za ločilo tisočic piko:

Oblika številk

Koda oblike

15000 kot 15.000

#,###

16000 kot 16

#,


Vključevanje besedila v kode za obliko številk

Besedilo in številke

Če želite vključiti besedilo v obliko številke, ki je uporabljena za številke v celicah, pred in za besedilom vnesite dvojni narekovaj (") ali pa vnesite obrnjeno poševnico (\) pred posameznim znakom. Primer: vnesite #,# "metrov" za prikaz »3,5 metrov« ali #,# \m za prikaz »3,5 m«. Če uporabite presledek kot ločilo tisočic, morate v prejšnjih primerih med narekovaje vstaviti presledke: #,#" metrov" ali #,#\ \m, da dobite pravilen rezultat.

Besedilo in besedilo

Če želite vključiti besedilo v obliko številke, ki je uporabljena za celico, ki bi lahko vsebovala besedilo, na obeh straneh besedila vnesite dvojne narekovaje (" ") in nato dodajte znak afna (@). Primer: vnesite "Skupno za "@ za prikaz »Skupno za december«.

Presledki

Če želite uporabiti znak za določanje širine presledka v obliki številke, pred znakom vtipkajte podčrtaj (_). Širina presledka se spreminja glede na širino znaka, ki ga izberete. Primer: _M ustvari širši presledek kot _i.

Za zapolnitev prostora z danim znakom uporabite zvezdico (*), ki ji sledi želeni znak. Primer:

*\0

prikaže celoštevilsko vrednost (0), pred katero bo toliko levih poševnic (\), kolikor jih je potrebno, da bi zapolnili širino stolpca. Pri računovodski postavitvi boste morda levo poravnali simbol valute, kot je v naslednji obliki:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Barva

Če želite nastaviti barvo dela v kodi oblike številke, vstavite eno od naslednjih imen barv v oglatih oklepajih [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Pogoji

Pogojni oklepaji

Obliko številke lahko določite tako, da je uporabljena le, ko je izpolnjen pogoj, ki ga določite. Pogoje oklepajo oglati oklepaji [ ].

Uporabite lahko vsako kombinacijo številk z operatorji <, <=, >, >=, = in <>.

Če želite npr. uporabiti različne barve za različne podatke o temperaturi, vnesite:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Vse temperature pod ničlo so modre barve, temperature med 0 in 30 °C črne barve in temperature višje od 30 °C rdeče barve.

Pozitivna in negativna števila

Če želite določiti obliko številke, ki doda drugačno besedilo k številki glede na to, ali je številka pozitivna, negativna ali enaka nič, uporabite naslednjo obliko:

"plus" 0;"minus" 0;"nič" 0

Prikaz odstotkov, znanstvenega zapisa in ulomkov

Odstotki

Če želite izpis številk kot odstotkov, obliki številke dodajte znak za odstotek (%).

Znanstveni zapis

Znanstveni zapis omogoča, da zelo velika števila ali zelo majhne ulomke zapišete v strnjeni obliki. V znanstvenem zapisu je npr. število 650000 zapisano v obliki 6,5 x 105, in število 0,000065 v obliki 6,5 x 10-5. V LibreOffice pa sta ti števili zapisani v oblikah 6,5E+5 in 6,5E-5. Če želite ustvariti obliko številke, ki pri prikazu številke uporabi znanstveni zapis, vnesite znak # ali 0, nato pa eno izmed naslednjih kod E-, E+, e- or e+. Če opustite znak E ali e, se pri pozitivni vrednosti eksponenta slednji ne bo izpisal. Inženirski zapis zagotovite tako, da vnesete 3 števke (0 ali #) v celoštevilski del, npr. ###,##E+00.

Prikaz ulomkov

Da bi predstavili vrednost v obliki ulomka, se oblika sestoji iz dveh ali treh delov: neobvezen celoštevilski del, števec in imenovalec. Celo število in števec ločuje presledek ali poljubno navedeno besedilo. Števec in imenovalec loči znak poševnice. Vsak del je lahko sestavljen iz kombinacije znakov za ograde #, ? in 0.

Imenovalec se izračuna, tako da ima najbližjo vrednost ulomka glede na število ograd. Primer: vrednost PI je predstavljena kot 3 16/113 v zapisu:

# ?/???

Vrednost imenovalca lahko tudi vsilimo kot vrednost, ki nadomesti ograde. Primer: da bi določili vrednost PI kot večkratnik 1/16 (t.j. 50/16), uporabimo zapis:

?/16

Kode za obliko številk pri oblikah valut

Privzeta oblika valute za celice v vaši preglednici je določena s krajevno nastavitvijo vašega operacijskega sistema. Če želite, lahko za celico uporabite simbol valute po meri. Vnesite npr. #.##0,00 € za prikaz 4,50 € (evrov).

Določite lahko tudi lokalno nastavitev za valuto, tako da za simbolom vnesete lokalno kodo za državo. [$€-407] npr. predstavlja evre v Nemčiji. Če si želite ogledati lokalno kodo za državo, v pogovornem oknu Oblikuj celice izberite državo na seznamu Jezik, ki ga najdete na zavihku Številke.

note

Koda oblike za valute uporablja obliko [$xxx-nnn], pri kateri xxx predstavlja simbol valute in nnn kodo valute. Posebni bančni simboli, kot je EUR (za evro), ne zahtevajo kode države. Oblika valute ni odvisna od jezika, ki ga izberete v polju Jezik.


Oblike zapisa datuma in časa

warning

Microsoft Excel napačno privzema, da je leto 1900 prestopno in šteje neobstoječi datum 1900-02-29 za veljavnega pri računanju z datumi. Datumi pred 1900-03-01 se zato v programih Excel in Calc razlikujejo.


Oblike zapisa datuma

Za prikaz dni, mesecev in let uporabite naslednje kode oblike številk.

warning

Določene kode oblike za nekatere jezike niso ravno smiselne.


Oblika

Koda oblike

Mesec v obliki 3.

M

Mesec v obliki 03.

MM

Mesec v obliki jan-dec

MMM

Mesec v obliki januar-december

MMMM

Prva črka v imenu meseca

MMMMM

Dan v obliki 2

D

Dan v obliki 02

DD

Dan v obliki ned-sob

NN or DDD or AAA

Dan v obliki nedelja do sobota

NNN or DDDD or AAAA

Dan, za katerim stoji vejica, kot v »Nedelja,«

NNNN

Leto v obliki 00-99

YY

Leto v obliki 1900-2078

YYYY

Koledarski teden

WW

Četrtletje v obliki Q1 do Q4

Q

Četrtletje v obliki 1. četrtletje do 4. četrtletje

QQ

Okrajšava za dobo na japonskem koledarju Gengou, posamezen znak (možne vrednosti so: M, T, S, H)

G

Doba, okrajšava

GG

Doba, polno ime

GGG

Letnica v neki dobi, kratka oblika

E

Letnica v neki dobi, dolga oblika

EE ali R

Dobra, polno ime in letnica

RR ali GGGEE


Zgoraj navedene kode oblikovanja delujejo z vašo jezikovno različico LibreOffice. A ko želite preklopiti področno nastavitev LibreOffice na drugo, morate poznati kode oblikovanja, ki jih uporablja ta druga področna nastavitev.

Če ima vaš program npr. angleške jezikovne nastavitve, želite pa oblikovati letnico s štirimi števkami, vnesite kot kodo oblikovanja YYYY. Ko preklopite na nemške področne nastavitve, morate namesto tega uporabiti JJJJ. Naslednja tabela prikaže zgolj lokalizirane razlike. Če uporabljate slovensko področno nastavitev, veljajo angleške kode.

Področna nastavitev

Leto

Mesec

Dan

Ura

Dan v tednu

Doba

English - en

in vse nenaštete področne nastavitve

Y

M

D

H

A

G

nemški – de

J

T

nizozemski – nl

J

U

francoski – fr

A

J

O

italijanski – it

A

G

O

X

portugalski – pt

A

O

španski – es

A

O

danski – da

T

norveški – no, nb, nn

T

švedski – sv

T

finski – fi

V

K

P

T


Vnašanje datumov

Za vnos datuma v celico uporabite obliko gregorijanskega koledarja. Primer: vnesite 1.2.2002 za 2. januar 2002 (velja za slovenske krajevne nastavitve).

Vse datumske oblike so odvisne od področja, ki je nastavljeno v – Nastavitve jezika – Jeziki. Če je npr. vaše področje nastavljeno na »japonski«, bo računalnik uporabljal koledar Gengou. Privzeta datumska oblika v programu LibreOffice uporablja gregorijanski koledar.

Če želite navesti koledarske obliko, ki je neodvisna od področnih nastavitev, dodajte pred datumsko obliko modifikator. Za prikaz datuma, ki uporablja judovsko koledarsko obliko pri nehebrejskih področnih nastavitvah, npr. vnesite: [~hebrejski]DD/MM/YYYY.

Navedeni koledar se izvozi v zapisu Microsoft Excel z uporabo razširjene območne oznake (LCID). Razširjeni LCID lahko uporabite tudi v nizu oblikovanja. Pretvorjen bo v spremenilnik koledarja, če je podprt. Glejte spodnji odsek Razširjena območna oznaka (LCID).

Modifikator

Koledar

[~buddhist]

Tajski budistični koledar

[~gengou]

Japonski koledar Gengou

[~gregorian]

Gregorijanski koledar

[~hanja] ali [~hanja_yoil]

Korejski koledar

[~hijri]

Arabski islamski koledar

[~jewish]

Judovski koledar

[~ROC]

Koledar Republike Kitajske


Oblike zapisa časa

Če želite prikazati ure, minute in sekunde, uporabite naslednje kode za oblike številk:

Oblika

Koda oblike

Ure kot 0-23

H

Ure kot 00-23

HH

Ure kot 00 do več kot 23

[HH]

Minute kot 0-59

M

Minute kot 00-59

MM

Minute kot 00 do več kot 59

[MM]

Sekunde kot 0-59

S

Sekunde kot 00-59

SS

Sekunde kot 00 do več kot 59

[SS]


note

Če želite sekunde prikazati z ulomkom, kodi oblike števil dodajte decimalna ločila. Vnesite, npr. HH:MM:SS.00, če želite prikazati čas kot »01:02:03.45«.


Oblike za čas v minutah, M in MM, moramo uporabiti v kombinaciji z oblikami za ure ali sekunde, da se izognemo zmedi z datumsko obliko meseca.

Če je čas vnesen kot 02:03.45 ali 01:02:03.45 ali 25:01:02, računalnik dodeli naslednje oblike, če ni navedena kakšna druga oblika zapisa časa: MM:SS.00 ali [HH]:MM:SS.00 ali [HH]:MM:SS

Prikazovanje številk z izvirnimi znaki

Modifikatorji NatNum

Če želite prikazati številke z izvirnimi znaki, uporabite modifikator [NatNum1], [NatNum2], ... [NatNum11] na začetku kod za oblike številk.

Za izpisana števila v različnih številskih, valutnih in datumskih oblikah uporabite modifikator [NatNum12] z izbranimi argumenti na začetku kode za obliko številke. Glejte spodnji odsek NatNum12.

Za pretvarjanje številk v niz, ki se ujema s kodo za oblike izvirnih številk ustreznega področja, modifikator [NatNum1] vedno uporablja preslikavo znakov enega za drugim. Drugi modifikatorji imajo drugačne rezultate, če se uporabljajo na drugih področjih. Področje lahko predstavlja jezik ali ozemlje, za katerega je definirana oblika zapisa, ali modifikator, kot je [$-lll], ki sledi modifikatorju izvirne številke. V tem primeru je lll šestnajstiški MS-LCID, ki se uporablja tudi v kodah za oblike valut. Če želite npr. na angleško govorečem področju v ZDA prikazati številko s kratkimi znaki za japonske pismenke Kanji, uporabite naslednjo kodo za obliko številke:

[NatNum1][$-411]0

Na naslednjem seznamu je prikazan modifikator Microsoft Excel [DBNumX], ki ustreza modifikatorju [NatNum] programa LibreOffice . Če želite, lahko za svoje področje namesto modifikatorja [NatNum] uporabite modifikator [DBNumX]. Če je možno, program LibreOffice že na začetku preslika modifikatorje [DBNumX] v modifikatorje [NatNumN].

Prikazovanje datumov z modifikatorji [NatNum] ima lahko drugačen učinek kot prikazovanje ostalih vrst številk. Takšni učinki so označeni z »CAL: «. Primer: »CAL: 1/4/4« označuje, da je leto prikazano z modifikatorjem [NatNum1], medtem ko sta dan in mesec prikazana z modifikatorjem [NatNum4]. Če »CAL« ni podan, datumska oblika za določen modifikator ni podprta.

[NatNum0]

Poskuša pretvoriti vsakršen izviren številski niz v arabske števke ASCII. Če je niz že v zapisu ASCII, ostane v ASCII.

[NatNum1]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

besedilo z malimi črkami

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

japonski

kratke pismenke Kanji

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

korejski

besedilo z malimi korejskimi črkami

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

hebrejski

hebrejski znaki

arabski

arabsko-indijski znaki

tajski

tajski znaki

hindujski

indijsko-devanagarski znaki

odijski

odijski (orijski) znaki

maratski

indijsko-devanagarski znaki

bengalski

bengalski znaki

pundžabski

pundžabski (gumurkški) znaki

gudžaratski

gudžaratski znaki

tamilski

tamilski znaki

teluški

teluški znaki

kanareški

kanareški znaki

malajalamski

malajalamski znaki

laoški

laoški znaki

tibetanski

tibetanski znaki

burmanski

burmanski (mjanmarski) znaki

kmerski

kmerski (kamboški) znaki

mongolski

mongolski znaki

nepalski

indijsko-devanagarski znaki

džonkški

tibetanski znaki

perzijski

vzhodno arabsko-indijski znaki

cerkvenoslovanski

cirilični znaki


[NatNum2]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

kitajske velike črke

CAL 2/8/8 [DBNum2]

japonski

tradicionalni znaki Kanji

CAL 2/5/5 [DBNum2]

korejski

korejske velike črke

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

hebrejski

hebrejsko oštevilčevanje


[NatNum3]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

arabske števke polne širine

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

japonski

arabske števke polne širine

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

korejski

arabske števke polne širine

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

besedilo z malimi črkami

[DBNum1]

japonski

moderno dolgo besedilo s pismenkami Kanji

[DBNum2]

korejski

formalno besedilo z malimi črkami


[NatNum5]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

kitajsko besedilo z velikimi črkami

[DBNum2]

japonski

tradicionalno dolgo besedilo s pismenkami Kanji

[DBNum3]

korejski

formalno besedilo z velikimi črkami


[NatNum6]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

besedilo polne širine

[DBNum3]

japonski

besedilo polne širine

korejski

besedilo polne širine


[NatNum7]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

besedilo z malimi kratkimi črkami

japonski

moderno kratko besedilo s pismenkami Kanji

korejski

neformalno besedilo z malimi črkami


[NatNum8]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

kitajski

besedilo z velikimi kratkimi črkami

japonski

tradicionalno kratko besedilo s pismenkami Kanji

[DBNum4]

korejski

neformalno besedilo z velikimi črkami


[NatNum9]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

korejski

Hangulski znaki


[NatNum10]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

korejski

formalno hangulsko besedilo

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Transliteracije

Izvirni številski znaki

DBNumX

Oblika zapisa datuma

korejski

neformalno hangulsko besedilo


Razširjena območna oznaka (LCID)

Če je združljivo, se domorodno številčenje in koledar izvozita v Microsoft Excel z razširjeno območno oznako (LCID). Razširjeni LCID lahko uporabimo tudi v zapisu niza namesto modifikatorja NatNum.

Razširjeno območno oznako sestavlja 8 šestnajstiških števk: [$-NNCCLLLL], kjer sta prvi števki NN za označitev domorodnih števk, CC za koledar ter LLLL za kodo LCID. Primer: [$-0D0741E] bo pretvorjeno v [NatNum1][$-41E][~budistični]: tajske števke (0D) z budističnim koledarjem (07) v tajskih krajevnih nastavitvah (041E).

Domorodne števke

Prvi števki NN predstavljata domorodne števke:

NN

Števke

Predstavljanje

Združljiva območna oznaka (LCID)

01

Arabska

1234567890

Vse

02

Arabska, vzhodna

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Perzijska

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagarska

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengalska

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Pundžabska

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gudžaratska

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Orijska

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamilska

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Teluška

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kanareška

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malajalamska

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Tajska

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Laoška

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetanska

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Burmanska

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrajska

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Kmerska

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolska

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japonska

一二三四五六七八九〇

411

1C

(finance)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(arabska polne širine)

1234567890

1E

Kitajska (poenostavljena)

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(finance)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(arabska polne širine)

1234567890

21

Kitajska (tradicionalna)

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(finance)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(arabska polne širine)

1234567890

24

Korejska

一二三四五六七八九0

812

25

(finance)

壹貳參四伍六七八九零

26

(arabska polne širine)

1234567890

27

Korejska (hangulska)

일이삼사오육칠팔구영


Koledar

Dve naslednji števki CC sta za kodo koledarja. Vsak koledar je veljaven le za določene območne oznake (LCID).

CC

Koledar

Primer (LLLL-MM-DD)

Podprta območna oznaka (LCID)

00

gregorijanski

2016-08-31

Vse

03

lengojski

28-08-31

411 (japonski)

05

Neznano

4349-08-31

Ni podprto

06 ali 17

hijri

1437-11-28

401 (arabska – Saudova Arabija), 1401 (arabska – Alžirija), 3c01 (arabska – Bahrajn), 0c01 (arabska – Egipt), 801 (arabska – Irak), 2c01 (arabska – Jordanija), 3401 (arabska – Kuvajt), 3001 (arabska – Libanon), 1001 (arabska – Libija), 1801 (arabska – Maroko), 2001 (arabska – Oman), 4001 (arabska – Katar), 2801 (arabska – Sirija), 1c01 (arabska – Tunizija), 3801 (arabska – Z.A.E.), 2401 (arabska – Jemen) in 429 (perzijska)

07

budistični

2559-08-31

454 (laoški), 41E (tajski)

08

judovski

5776-05-27

40D (hebrejski)

10

indijanski

1938-06-09

Ni podprto

0E, 0F, 11, 12 ali 13

Neznano

2016-07-29

Ni podprto

Ni podprto

Hanja

412 (korejski)

Ni podprto

ROC

0105-08-31

404 (kitajski, Tajvan)


Modifikator NatNum12

Če želite prikazati številke z izvirnimi znaki, uporabite modifikator [NatNum12] z izbranimi argumenti na začetku kode za obliko številke.

Splošni primeri oblikovanja NatNum12

Kode za oblikovanje

Razlaga

[NatNum12]

Zapiše število z besedo kot kardinalno število: 1 → ena

[NatNum12 ordinal]

Zapiše število z besedo kot vrstilni števnik: 1 → prvi

[NatNum12 ordinal-number]

Zapiše število kot angleški pokazatelj vrstilnega števnika: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Zapiše število z besedo kot kardinalno število z veliko začetnico: 1 → Ena

[NatNum12 upper ordinal]

Zapiše število z besedo v velikih črkah kot vrstilni števnik: 1 → PRVI

[NatNum12 title]

Zapiše število z besedo v velikih črkah kot kardinalno število: 101 → sto ena

[NatNum12 EUR]

Zapiše število z besedo kot denarni znesek v dani valuti, določeni s tričrkovno kodo ISO: 1 → en evro

[NatNum12 D=ordinal-number]D" "MMMM

Zapiše število z besedo kot datum v zapisu »Prvi maj«

[NatNum12 YYYY=leta,D=capitalize ordinal]D" "MMMM YYYY

Zapiše število z besedo v obliki »Prvi maj tisoč devetsto devetindevetdeset«

[NatNum12 MMM=upper]MMM-DD

Zapiše okrajšano ime meseca z velikimi črkami v obliki »JAN-01«

[NatNum12 MMMM=lower]MMMM

Zapiše ime meseca z malimi črkami v obliki »januar«


Drugi možni argumenti: »money« pred tričrkovno kodo valute, npr. [NatNum12 capitalize money EUR]0,00 oblikuje številko »1,99« kot »en in 99/100 evrov«.

Šifre napak

Če je vrednost zunaj meja za izbrano obliko, je prikazana naslednja koda oz. šifra napake:

#FMT

Podprite nas!