Trendne črte

Trendne črte, znane tudi kot regresijske krivulje, lahko dodate vsem vrstam grafikonov 2D, razen tortnim in borznim.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Trendna črta (grafikoni)


Ikona opombe

Če vstavite trendno črto v tovrstni grafikon, ki uporablja kategorije (npr. Črta ali Stolpec), bodo številke 1, 2, 3, uporabljene kot vrednosti X za izračun trendne črte. Za tovrstne grafikone bi bila vrsta grafikona XY najbrž ustreznejša.


  1. Če želite vstaviti trendno črto za posamezen niz podatkov, najprej dvokliknite grafikon, da vstopite v urejevalni način, nato izberite niz podatkov v grafikonu, za katerega želite ustvariti trendno črto.

  2. Izberite ukaz Vstavi – Trendna črta ali desno kliknite, da odprete kontekstni meni, in izberite Vstavi trendno črto.

  3. Črte srednje vrednosti so posebne trendne črte, ki prikazujejo srednjo vrednost. Uporabite Vstavi – Črte srednje vrednosti, če želite vstaviti črte srednje vrednosti za vse nize podatkov.

  4. Če želite izbrisati trendno črto ali črto srednje vrednosti, kliknite črto, nato pritisnite brisalko.

note

Menijski ukaz Vstavi – Trendna črta je na voljo le, če je grafikon v načinu urejanja. Če je grafikon v načinu urejanja, vendar ni izbran noben niz podatkov, je ukaz izpisan v sivi barvi.


Trendna črta je enake barve kot odgovarjajoči niz podatkov. Za spremembo lastnosti črte izberite trendno črto, nato Oblika – Oblikuj izbor – Črta.

note

Trendna črta se prikaže v legendi samodejno. Njeno ime lahko določite v možnostih trendne črte.


Enačba trendne črte in koeficient determinacije

Če je grafikon v urejevalnem načinu, LibreOffice vrne enačbo trendne črte in koeficient determinacije R2. Kliknite trendno črto, če želite videti informacije v vrstici stanja.

Če želite prikaz enačbe trendne črte, izberite trendno črto v grafikonu, desno kliknite, da se odpre kontekstni meni, in izberite Vstavi enačbo trendne črte.

Če želite spremeniti obliko vrednosti (uporabiti manj signifikantnih števk ali znanstveno notacijo), izberite enačbo v grafikonu, desno kliknite, da odprete kontekstni meni, in izberite Oblikuj enačbo trendne črte – Števila.

Privzeta enačba uporablja x za spremenljivko abscise in f(x) za spremenljivko ordinate. Če želite ti imeni spremeniti, izberite trendno črto, izberite Oblika – Oblikuj izbor – Vrsta in vnesite imeni v polji Ime spremenljivke X in Ime spremenljivke Y.

Če želite prikazati koeficient vztrajnosti R2, izberite enačbo v grafikonu, desno kliknite, da odprete kontekstni meni, in izberite Vstavi R2.

Ikona opombe

Če je presečišče vsiljeno, se koeficient vztrajnosti R2 ne izračuna na enak način kot s prostim presečiščem. Vrednosti R2 ni mogoče primerjati med vsiljenim ali prostim presečiščem.


Vrste krivulj trendnih črt

Na voljo so naslednje vrste trendnih črt:

Omejitve

Izračun trendne črte upošteva samo podatkovne pare naslednjih vrednosti:

Glede na to morate svoje podatke ustrezno pretvoriti. Priporočeno je, da obdelujete kopijo izvirnih podatkov.

Izračun parametrov s programom Calc

Parametre lahko izračunate tudi z uporabo funkcij modula Calc, kot sledi v nadaljevanju.

Enačba linearne regresije

Linearna regresija je podana z enačbo y=m*x+b.

m = SLOPE(podatki_Y;podatki_X)

b = INTERCEPT(podatki_Y;podatki_X)

Izračuna koeficient determinante z

r2 = RSQ(podatki_Y;podatki_X)

Poleg m, b in r2 funkcija polja LINEST zagotavlja dodatno statistiko za regresijsko analizo.

Enačba logaritemske regresije

Logaritmična regresija je podana z enačbo y=a*ln(x)+b.

a = SLOPE(podatki_Y;LN(podatki_X))

b = INTERCEPT(podatki_Y;LN(podatki_X))

r2 = RSQ(podatki_Y;LN(podatki_X))

Enačba eksponentne regresije

Za eksponentne trendne črte je uporabljena transformacija v linearni model. Optimalni položaj krivulje je povezan z linearnim modelom in temu primerno so obravnavani tudi rezultati.

Krivulja eksponentne regresije je podana z enačbo y=b*exp(a*x) ali y=b*mx, ki se transformira v ln(y)=ln(b)+a*x ali ln(y)=ln(b)+ln(m)*x.

a = SLOPE(LN(podatki_Y);podatki_X)

Spremenljivke za drugo variacijo se izračunajo na naslednji način:

m = EXP(SLOPE(LN(podatki_Y);podatki_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(podatki_Y);podatki_X))

Izračuna koeficient determinante z

r2 = RSQ(LN(podatki_Y);podatki_X)

Poleg m, b in r2 funkcija polja LOGEST zagotavlja dodatno statistiko za regresijsko analizo.

Enačba potenčne regresije

Za krivulje potenčne regresije se uporabi transformacija v linearni model. Potenčna regresija je podana z enačbo y=b*xa, ki se transformira v ln(y)=ln(b)+a*ln(x).

a = SLOPE(LN(podatki_Y);LN(podatki_X))

b = EXP(INTERCEPT(LN(podatki_Y);LN(podatki_X))

r2 = RSQ(LN(podatki_Y);LN(podatki_X))

Enačba polinomske regresije

Za krivulje polinomske regresije se izvede transformacija v linearni model.

Ustvarite tabelo s stolpci x, x2, x3, … , xn, y do želene stopnje n.

Uporabite formulo =LINEST(podatki_Y,podatki_X) s celotnim obsegom x do xn (brez glav) kot podatki_X.

Prva vrstica izhoda funkcije LINEST vsebuje koeficient regresijskega polinoma s koeficientom xn na skrajnem levem mestu.

Prvi element tretje vrstice izhoda funkcije LINEST je vrednost r2. Glejte funkcijo LINEST za podrobnosti o pravilni rabi in pojasnila o drugih parametrih izhoda.

Podprite nas!