Stolpci napake X/Y

Če želite stolpce napake v grafikonih 2D, uporabite pogovorno okno Stolpci napake X ali Y.

Če je izbran element niza podatkov, ta ukaz deluje le na tem nizu podatkov. Če ni izbran noben element, ta ukaz deluje na vseh nizih podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Stolpci napake X ali Vstavi – Stolpci napake Y (grafikoni)


Stolpec napake je črta pokazatelja, ki se razteza v obsegu od x/y - NegativnaVrednostNapake do x/y + PozitivnaVrednostNapake. V tem smislu je y vrednost podatkovne točke. Če je izbran »standardni odklon«, je x ali y srednja vrednost niza podatkov. Vrednosti NegativnaVrednostNapake in PozitivnaVrednostNapake izračuna funkcija stolpca napake ali pa sta podani eksplicitno.

Ikona opombe

Menijski ukaz Vstavi – Stolpci napake X/Y je na voljo le za grafikone 2D.


Kategorija napake

V območju Kategorija napake lahko izberete različne načine izpisa kategorije napake.

Brez

Ne prikaže stolpcev napake.

Konstantna vrednost

Prikaže konstantne vrednosti, ki jih navedete v območju Parametri.

Odstotek

Prikaže odstotke. Prikaz se nanaša na odgovarjajočo podatkovno točko. Odstotke nastavite v območju Parametri.

Funkcije

Izberite funkcijo za izračun stolpcev napake.

Standardna napaka: Prikaže standardno napako.

Varianca: Prikaže varianco, izračunano iz števila podatkovnih točk in njihovih vrednosti.

Standardni odklon: Prikaže standardni odklon (kvadratni koren variance). Za razliko od drugih funkcij so stolpci napake centrirani na srednjo vrednost.

Toleranca napake: Prikaže najvišjo toleranco napake v odstotkih glede na najvišjo vrednost skupine podatkov. Odstotke nastavite v območju Parametri.

Obseg celic

Kliknite Obseg celic, nato določite obseg celic, od koder naj bodo vzete pozitivne in negativne vrednosti stolpca napake.

Iz podatkovne tabele

Za grafikon z lastnimi podatki lahko vrednosti stolpca napake vnesete v podatkovno tabelo grafikona. Pogovorno okno Podatkovna tabela prikazuje dodatne stolpce z naslovi Pozitivni stolpci napake X ali Y in Negativni stolpci napake X ali Y.

Enaka vrednost za oba

Omogočite za rabo pozitivnih vrednosti napake tudi kot negativnih vrednosti napake. Spremenite lahko le vrednosti polja »Pozitivno (+)«. Ta vrednost se samodejno kopira v polje »Negativno (-)«.

Pokazatelj napake

Določa pokazatelja napake.

Pozitivno in negativno

Pokaže pozitivne in negativne stolpce napake.

Pozitivno

Pokaže le pozitivne stolpce napake.

Negativno

Pokaže le negativne stolpce napake.

Podprite nas!