Operatorji v programu LibreOffice Calc

V programu LibreOffice Calc lahko uporabljate naslednje operatorje:

Aritmetični operatorji

Ti operatorji vrnejo numerične rezultate.

Operator

Ime

Primer

+ (plus)

Seštevanje

1+1

- (minus)

Odštevanje

2-1

- (minus)

Negacija

-5

* (zvezdica)

Množenje

2*2

/ (poševnica)

Deljenje

9/3

% (odstotek)

Odstotek

15%

^ (strešica)

Potenciranje

3^2


note

Predpona »-« (negacija) ima prednost pred »^« (eksponentno). Primer: -3^2 je enako 9, kar predstavlja kvadrat negativnega števila.


Primerjalni operatorji

Ti operatorji vrnejo bodisi true bodisi false.

Operator

Ime

Primer

= (znak enako)

Enako

A1=B1

> (Večje kot)

Večje kot

A1>B1

< (Manjše kot)

Manjše kot

A1<B1

>= (Večje ali enako)

Večje ali enako

A1>=B1

<= (Manjše ali enako)

Manjše ali enako

A1<=B1

<> (Neenakost)

Neenakost

A1<>B1


Besedilni operatorji

Operator združi ločena besedila v eno besedilo.

Operator

Ime

Primer

& (In)

besedilna spojitev AND

"Pre" & "poved" je »Prepoved«


Referenčni operatorji

Ti operatorji vrnejo obseg nič, ene ali več celic.

Obseg ima največjo prednost, sledi presek in na koncu unija.

Operator

Ime

Primer

: (Dvopičje)

Obseg

A1:C108

! (Klicaj)

Presek

SUM(A1:B6!B5:C12)

Izračuna vsoto vseh celic v preseku, v tem primeru je rezultat vsota celic B5 in B6.

~ (tilda)

Konkatenacija ali unija

Vzame dva sklica in vrne seznam sklicev, ki je konkateniran levi sklic, ki mu sledi desni sklic. Dvojni vnosi so sklicani dvakrat. Glejte opombo pod to tabelo.


note

Konkatenacija sklicev z uporabo znaka tilda je nov operator, ki je na voljo v novejših različicah. Če obstaja formula s tem operatorjem v dokumentu, ki ga odprete s starejšo različico paketa, bo ta vrnil napako. V matričnem izrazu seznam sklicev ni dovoljen.


Podprite nas!