Funkcije dodatkov, seznam funkcij za analizo – II. del

note

Te funkcije dodatkov zagotavlja storitev UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


Za dostop do tega ukaza ...

Vstavit – Funkcijo – Kategorija Dodatek


IMCOS

Vrne kosinus kompleksnega števila.

IMCOSH

Vrne hiperbolični kosinus kompleksnega števila.

IMCOT

Vrne kotangens kompleksnega števila.

IMCSC

Vrne kosekans kompleksnega števila.

IMCSCH

Vrne hiperbolični kosekans kompleksnega števila.

IMSEC

Vrne sekans kompleksnega števila.

IMSECH

Vrne hiperbolični sekans kompleksnega števila.

IMSIN

Vrne sinus kompleksnega števila.

IMSINH

Vrne hiperbolični sinus kompleksnega števila.

IMTAN

Vrne tangens kompleksnega števila.

CONVERT

Pretvori vrednost iz enih merskih enot v ustrezno vrednost v drugih merskih enotah.

COMPLEX

Rezultat je kompleksno število, ki nastane iz realnega in imaginarnega koeficienta.

Skladnja

COMPLEX(realno_število; imaginarno_število [; pripona])

Realno_število je realni koeficient kompleksnega števila.

Imaginarno_število je imaginarni koeficient kompleksnega števila.

Pripona je seznam možnosti, »i« ali »j«.

Primer

=COMPLEX(3;4;"j") vrne 3+4j.

FACTDOUBLE

Vrne dvojno fakulteto števila.

Skladnja

FACTDOUBLE(Število)

Vrne število!!, dvojno fakulteto števila, kjer je število celo število, ki je večje ali enako nič.

Za soda števila FACTDOUBLE(n) vrne:

2*4*6*8* ... *n

Za liha števila FACTDOUBLE(n) vrne:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) po definiciji vrne 1.

Primer

=FACTDOUBLE(5) vrne 15.

=FACTDOUBLE(6) vrne 48.

=FACTDOUBLE(0) vrne 1.

IMABS

Rezultat je absolutna vrednost kompleksnega števila.

Skladnja

IMABS("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMABS("5+12j") vrne 13.

IMAGINARY

Rezultat je imaginarni koeficient kompleksnega števila.

Skladnja

IMAGINARY("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMAGINARY("4+3j") vrne 3.

IMARGUMENT

Rezultat je argument (kot fi) kompleksnega števila.

Skladnja

IMARGUMENT("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMARGUMENT("3+4j") vrne 0,927295.

IMCONJUGATE

Rezultat je povezan kompleksni dodatek h kompleksnemu številu.

Skladnja

IMCONJUGATE("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMCONJUGATE("1+j") vrne 1-j.

IMDIV

Zdeli dve kompleksni števili.

Skladnja

IMDIV("deljenec"; "delitelj")

Imenovalec (deljenec) in števec (delitelj) sta kompleksni števili, ki ju vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") vrne 5+12i.

IMEXP

Rezultat je algebraična oblika eksponenta kompleksnega števila. Vrednost konstante je približno 2,71828182845904.

Skladnja

IMEXP("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMEXP("1+j") vrne 1,47+2,29j (zaokroženo).

IMLN

Ta rezultat je naravni logaritem (z osnovo e) kompleksnega števila. Konstanta e ima približno vrednost 2.71828182845904.

Skladnja

IMLN("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMLN("1+j") vrne 0,35+0,79j (zaokroženo).

IMLOG10

Ta rezultat je navadni logaritem (z osnovo 10) kompleksnega števila.

Skladnja

IMLOG10("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMLOG10("1+j") vrne 0,15+0,34j (zaokroženo).

IMLOG2

Rezultat je dvojiški logaritem kompleksnega števila.

Skladnja

IMLOG2("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMLOG2("1+j") vrne 0,50+1,13j (zaokroženo).

IMPOWER

Rezultat je kompleksno_število na potenco Število.

Skladnja

IMPOWER("kompleksno_število"; število)

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Število je eksponent.

Primer

=IMPOWER("2+3i";2) vrne -5+12i.

IMPRODUCT

Rezultat je zmnožek nabora kompleksnih števil.

Skladnja

IMPRODUCT(kompleksno število 1 [; kompleksno število 2 [; ... [; kompleksno število 255]]])

Kompleksno število 1, kompleksno število 2, ... , kompleksno število 255 so kompleksna števila ali sklici na celice oz. obsege celic, ki vsebujejo kompleksna števila. Kompleksna števila je potrebno vnesti v obliki »x+yi« oz. »x+yj«.

Primer

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") vrne 27+11j.

IMREAL

Rezultat je resnični koeficient kompleksnega števila.

Skladnja

IMREAL("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMREAL("1+3j") vrne 1.

IMSQRT

Rezultat je kvadratni koren kompleksnega števila.

Skladnja

IMSQRT("kompleksno_število")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMSQRT("3+4i") vrne 2+1i.

IMSUB

Rezultat je razlika dveh kompleksnih števil.

Skladnja

IMSUB("kompleksno_število1"; "kompleksno_število2")

Kompleksno_število je kompleksno število, ki ga vnesemo v obliki »x+yi« ali »x+yj«.

Primer

=IMSUB("13+4j";"5+3j") vrne 8+j.

IMSUM

Rezultat je vsota nabora kompleksnih števil.

Skladnja

IMSUM(kompleksno število 1 [; kompleksno število 2 [; ... [; kompleksno število 255]]])

Kompleksno število 1, kompleksno število 2, ... , kompleksno število 255 so kompleksna števila ali sklici na celice oz. obsege celic, ki vsebujejo kompleksna števila. Kompleksna števila je potrebno vnesti v obliki »x+yi« oz. »x+yj«.

Primer

=IMSUM("13+4j";"5+3j") vrne 18+7j.

OCT2BIN

Rezultat je niz, ki predstavlja vneseno osmiško število v obliki dvojiškega števila (osnova-2).

Skladnja

OCT2BIN(število [; mesta])

Število je niz, ki predstavlja osmiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=OCT2BIN("3";3) vrne »011«.

OCT2DEC

Rezultat je desetiško število, ki predstavlja vneseno osmiško število.

Skladnja

OCT2DEC(Število)

Število je niz, ki predstavlja osmiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Primer

=OCT2DEC("144") vrne 100.

OCT2HEX

Rezultat je niz, ki predstavlja vneseno osmiško število v obliki šestnajstiškega števila.

Skladnja

OCT2HEX(število [; mesta])

Število je niz, ki predstavlja osmiško število. Ima lahko največ 10 mest. Najpomembnejši bit je bit predznaka, iz ostalih bitov se izračuna vrednost. Negativna števila se vnesejo kot komplement števila.

Mesta predstavljajo število izhodnih mest.

Primer

=OCT2HEX("144";4) vrne »0064«.

Podprite nas!