Funkcije dodatkov

Sledi opis in seznam nekaterih dodatnih funkcij, ki so na voljo kot dodatki.

Koncept dodatkov

Opis vmesnika za dodatkeLibreOffice Calc boste našli v pomoči. Prav tako so pomembne funkcije in parametri opisani v pomoči za .

Že obstoječi dodatki

LibreOffice vsebuje primere vmesnika dodatkov za LibreOffice Calc.

Analizne funkcije 1.del

Analizne funkcije 2.del

DAYSINMONTH

Izračuna število dni v mesecu, ki ga določa vneseni datum.

Skladnja

DAYSINMONTH(datum)

Datum je kateri koli datum v določenem letu. Parameter datuma mora biti veljaven datum glede na jezikovne nastavitve vmesnika v LibreOffice.

Primer

=DAYSINMONTH(A1) vrne 29 dni, če A1 vsebuje 17.2.1968, veljaven datum za februar 1968.

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

DAYSINYEAR

Izračuna število dni v letu, ki ga določa vneseni datum.

Skladnja

DAYSINYEAR(datum)

Datum je kateri koli datum v določenem letu. Parameter datuma mora biti veljaven datum glede na jezikovne nastavitve vmesnika v LibreOffice.

Primer

=DAYSINYEAR(A1) vrne 366 dni, če A1 vsebuje 29.2.1968, veljaven datum za leto 1968.

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ISLEAPYEAR

Ugotovi, ali je leto prestopno. Če je, funkcija vrne vrednost 1 (TRUE/PRAVILNO); če ni, vrne 0 (FALSE/NEPRAVILNO).

Skladnja

ISLEAPYEAR(datum)

Datum določi, če dani datum nastopa v prestopnem letu. Parameter datum mora biti veljaven glede na področne nastavitve LibreOffice.

warning

Microsoft Excel napačno privzema, da je leto 1900 prestopno in šteje neobstoječi datum 1900-02-29 za veljavnega pri računanju z datumi. Datumi pred 1900-03-01 se zato v programih Excel in Calc razlikujejo.


Primer

=ISLEAPYEAR(A1) vrne 1, če A1 vsebuje 1968-02-29, veljaven datum 29. februar 1968 z upoštevanjem vaših krajevnih nastavitev.

Uporabite lahko tudi =ISLEAPYEAR(1968;02;1968) ali =ISLEAPYEAR("29.2.1968").

Nikoli ne uporabite zapisa ISLEAPYEAR(2/29/68), ker se v tem primeru najprej izračuna 2 deljeno z 29 deljeno z 68, šele nato funkcija ISLEAPYEAR iz tega majhnega rezultata izračuna zaporedno številko datuma.

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MONTHS

Med datumoma izračuna razliko v mesecih.

Skladnja

MONTHS(začetni_datum; končni_datum; vrsta)

začetni_datum je prvi datum

končni_datum je drugi datum

Vrsta izračuna vrsto razlike. Možni vrednosti sta 0 (interval) in 1 (koledarski meseci).

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Niz znakov šifrira tako, da črke v abecedi premakne za 13 mest. Po črki Z se abeceda znova začne (rotacija). Če pri nastali kodi znova uporabite šifrirno funkcijo, bo ta besedilo dešifrirala.

Skladnja

ROT13(besedilo)

Besedilo je niz znakov, ki ga želite šifrirati. ROT13(ROT13(besedilo)) kodo dešifrira.

Primer

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba fb hfgnabivyv frcgrzoen 2010.") vrne niz »The Document Foundation so ustanovili septembra 2010.«. Vidite lahko, da funkcija ROT13 ne vpliva na presledke, števke in pike.

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Za podrobnosti o tej funkciji glejte stran wiki o funkciji ROT13 (v angl.).


WEEKS

Med datumoma izračuna razliko v tednih.

Skladnja

WEEKS(začetni_datum; končni_datum; vrsta)

Začetni_datum je začetni datum intervala.

Končni datum je zaključni datum intervala. Končni datum mora biti večji od začetnega datuma, sicer funkcija vrne napako.

Vrsta določa vrsto razlike, ki bo izračunana. Možni vrednosti sta 0 (časovni interval) in 1 (koledarski tedni).

Če je vrsta = 0, funkcija predvideva, da 7 dni predstavlja en teden, brez posebej določenega dne kot začetka tedna.

Če je vrsta = 1, funkcija predvideva, da je prvi dan v tednu ponedeljek. Tako vsaka pojavitev ponedeljka v intervalu (razen v začetnem datumu) šteje za dodaten teden.

note

Ta funkcija upošteva, da je prvi dan v tednu ponedeljek, ne glede na trenutne krajevne nastavitve.


Primer

V naslednjih primerih so datumi podani kot nizi. Lahko pa so shranjeni tudi v ločenih celicah in podani kot sklici nanje.

=WEEKS("12.01.2022";"17.01.2022";0) vrne 0, ker ima vrsta vrednost 0 in je v intervalu le 5 dni.

=WEEKS("12.01.2022";"19.01.2022";0) vrne 1, ker ima vrsta vrednost 0 in je v intervalu 7 dni.

=WEEKS("12.01.2022";"17.01.2022";1) vrne 1, ker ima vrsta vrednost 1 in interval vsebuje en ponedeljek, saj je 12. 01. 2022 sreda in 17. 01. 2022 ponedeljek.

=WEEKS("10.01.2022";"15.01.2022";1) vrne 0, ker ima vrsta vrednost 1 in interval ne vsebuje ponedeljkov razen začetnega datuma.

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

WEEKSINYEAR

Izračuna število tednov leta vnesenega datuma. Število tednov je definirano na naslednji način: teden, ki se razteza čez dve leti, se prišteje letu, v katerem je večje število njegovih dni.

Skladnja

WEEKSINYEAR(datum)

Datum je kateri koli datum v določenem letu. Parameter datuma mora biti veljaven datum glede na jezikovne nastavitve vmesnika v LibreOffice.

Primer

WEEKSINYEAR(A1) vrne 53, če A1 vsebuje 17.2.1970, veljaven datum za leto 1970.

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

YEARS

Med datumoma izračuna razliko v letih.

Skladnja

YEARS(začetni datum; končni_datum; vrsta)

začetni_datum je prvi datum

končni_datum je drugi datum

Vrsta izračuna vrsto razlike. Možni vrednosti sta 0 (interval) in 1 (koledarska leta).

Tehnični podatki

Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Dodatki s pomočjo LibreOffice API

Dodatke je mogoče izvršiti tudi s pomočjo API za LibreOffice.

Podprite nas!