Izključne funkcije in ukazi VBA

Ta nabor funkcij je vključen v LibreOffice Basic, če je omogočena podpora za VBA.

Te izključne funkcije VBA so omogočene, če je ukaz Option VBASupport 1 postavljen pred prvi makro v modulu LibreOffice Basic.

Ukazi VBA

Ukaz Option ClassModule

Določa, da gre za modul razredov, ki vsebuje člane, lastnosti, procedure in funkcije.

Ukaz Option VBASupport

Določa, da bo LibreOffice Basic podprl nekatere ukaze, funkcije in predmete VBA.

Ukaz Enum [VBA]

Določite skupine ne-UNO konstant ali sezname vrednosti (enumeracije), ki poenostavijo programiranje in zagotavljajo preglednost kode.

Funkcije za besedilo

Funkcija AscW [VBA]

Vrne številčno kodo Unicode prvega znaka v nizu besedila.

Funkcija ChrW [VBA]

Vrne znak Unicode, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

Funkcija InStrRev [VBA]

Vrne položaj niza v drugem nizu, začenši z desnega konca niza.

Funkcija StrReverse [VBA]

Vrne niz s preobrnjenim zaporedjem znakov.

Funkcija StrConv

Pretvori niz, kot ga določa vrsta pretvorbe.

Finančne funkcije

Funkcija DDB [VBA]

Vrne amortizacijo sredstva v določenem obdobju z metodo enakomernega padanja.

Funkcija FV [VBA]

Vrne prihodnjo vrednost naložbe, ki temelji na rednih plačilih po obdobjih, in konstantni obrestni meri (Prihodnja vrednost).

Funkcija IPmt [VBA]

Izračuna plačilo po obdobjih (amortizacijo) za naložbo z rednimi plačili in konstantno obrestno mero.

Funkcija IRR [VBA]

Izračun notranje stopnje donosa za investicijo.

Funkcija MIRR [VBA]

Izračuna prilagojeno notranjo stopnjo donosa vrste naložb.

Funkcija NPer [VBA]

Izračuna število obdobij za posojilo ali naložbo.

Funkcija NPV [VBA]

Neto sedanja vrednost naložbe. Izračuna neto sedanjo vrednost naložbe na osnovi podane diskontne stopnje ter niza periodičnih plačil in dvigov.

Funkcija Pmt [VBA]

Izračuna konstantna periodična plačila za posojilo ali naložbo.

Funkcija PPmt [VBA]

Vrne plačilo na glavnico za določeno obdobje za naložbo, ki temelji na rednih plačilih po obdobjih in konstantni obrestni meri.

Funkcija PV [VBA]

Izračuna sedanjo vrednost naložbe glede na zaporedje rednih plačil.

Funkcija Rate [VBA]

Vrne obrestno mero za posojilo oz. investicijo.

Funkcija SLN [VBA]

Vrne linearno amortizacijo sredstva na obdobje. Velikost amortizacije se med obdobjem amortizacije ne spreminja.

Funkcija SYD [VBA]

Izračuna aritmetično padajočo mero amortizacije.

Funkcije za datum in čas

Funkcija FormatDateTime [VBA]

Datumskemu izrazu določi datumsko in/ali časovno obliko in vrne rezultat kot niz.

Funkcija MonthName [VBA]

Funkcija MonthName vrne ime meseca (v jeziku uporabniškega vmesnika) za navedeno številko meseca.

Funkcija WeekdayName [VBA]

Funkcija WeekdayName vrača ime dneva za navedeni dan v tednu.

V/I funkcije

Funkcija Input [VBA]

Vrne odprti tok vhodne ali dvojiške datoteke (niz).

Matematične funkcije

Funkcija Round [VBA]

Zaokroži številsko vrednost na navedeno število decimalk.

Funkcija FormatNumber [VBA]

Vrne niz, v katerem je na številskem izrazu uporabljeno oblikovanje števil.

Funkcija FormatPercent [VBA]

Vrne niz, v katerem je na številskem izrazu uporabljeno oblikovanje števil. Znak za odstotek je dodan vrnjenemu nizu.

Funkcija Partition [VBA]

Vrne niz, ki nakazuje, kje se v izračunanem nizu obsegov pojavlja število.

Lastnosti in metode predmeta

Predmet Err [VBA]

Uporabite predmet VBA Err za javljanje oz. ravnanje z napakami pri izvajanju.

Podprite nas!