Ukaz Property

Lastnost (angl. property), imenovana tudi polje ali atribut (angl. field, attribute), označuje dani predmet ali informacijo. Lastnosti lahko uporabimo za nadzor dostopa do podatkov. Pogosto jih uporabljamo za vključevanje ukazov ob času določanja ali branja lastnosti. Koda lahko zajema vse od enostavne dodelitve do kompleksnih podprogramov. Z uporabo dostopnikov Get, Let in Set po potrebi uveljavljamo konsistenco lastnosti.

warning

Ta ukaz potrebuje Option Compatible, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

Diagram ukaza Property Get


     [Private | Public] Property Get name[char | As typename]
     End Property
   

Diagram ukaza Property Set


     [Private | Public] Property [Let | Set] name[char] [([Optional [ByRef | ByVal]]value[char | As typename])] [As typename]
     End Property
   

Parametri:

ime: ime lastnosti.

Argument: vrednost, ki bo posredovana nastavljalcu Property.

note

Nastavljavci lastnosti Property pogosto uporabljajo en sam argument. Več argumentov sprejemajo enakovredno.


Fragment argumenta

Fragment argumenta


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  
Parametri

Optional: argument ni obvezen.

ByRef: argument je podan po sklicu. ByRef je privzeta vrednost.

ByVal: argument je podan z vrednostjo. Njegovo vrednost lahko klicana rutina spremeni.

znak-vrste: znak za deklaracijo vrste.

ime-vrste: ime vrste primitivnih podatkov. Določite ga lahko tudi v knjižnici ali modulu definirane vrste.

= izraz: Določite privzeto vrednost za argument, ki se ujema z njegovo vrsto iz deklaracije. Optional je obvezen za vsak argument, ki ima določeno privzeto vrednost.

ParamArray: uporabite ParamArray, ko število parametrov ni določeno. Tipična raba je pri uporabniško določeni funkciji programa Calc. Uporaba ParamArray je omejena na zadnji argument rutine.

tip

Uporaba ParamArray ali = izraz zahteva, da je Option Compatible postavljen pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


warning

Ko uporabljate Option VBASupport 1, se neobvezni argumenti Optional brez privzete vrednosti (= izraz) inicializirajo glede na njihovo vrsto podatkov, razen kadar so Variant.


fragment typename

Fragment primitivnih vrst podatkov


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
fragment char

Znaki za deklaracije vrste


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Primeri


   Option Compatible
   Sub Main
     ProductName = "Office"
     Print ProductName ' izpiše "LibreOffice"
   End Sub
   
   Private _office As String
   Property Get ProductName As String
     ProductName = _office
   End Property
   Property Let ProductName(value As String)
     _office = "Libre"& value
   End Property
   
tip

Če Property Let ali Property Set nista definirana, lahko Property Get določi zaščitene podatke, ki jih ni možno naključno spremeniti s tujim modulom:   Option Compatible
   Public Property Get PathDelimiter As String ' Spremenljivka samo za branje
     Static this As String
     If this = "" Then : Select Case GetGuiType()
       Case 1 : this = ";" ' Windows
       Case 4 : this = ":" ' Linux ali macOS
       Case Else : Error 423 ' Lastnost ali metoda ni določena: PathDelimiter
     End Select : End If
     PathDelimiter = this
   End Property ' PathDelimiter samo za branje
   
   Sub Main
     PathDelimiter = "nek stavek" ' ne stori ničesar
   End Sub
   
note

Če ravnate s storitvami ali razrednimi predmeti UNO, uporabite Let in Set:   Option Compatible
   Sub Main
     'Set anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     anObject = CreateUnoService( "com.sun.star.frame.Desktop" )
     Print anObject.SupportedServiceNames(0) ' displays "com.sun.star.frame.Frame"
   End Sub
   
   Property Get anObject As Object
     Set anObject = _obj
   End Property
   
   Private _obj As Object
   
   'Property Set anObject(value As Object)
     'Set _obj = value.CurrentFrame
   'End Property
   Property Let anObject(value As Object)
     Set _obj = value.CurrentFrame
   End Property
   

Podprite nas!