Operator New

Uporabite operator New za tvorbo instance predmetov uporabniško določenih vrst, kot tudi storitev, struktur in enumeracij UNO.

Skladnja:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

Operator New lahko uporabimo pri deklaraciji spremenljivke ali pri operaciji dodelitve vrednosti.


Primer:

Naslednji primer uporablja operator New, da tvori instanco strukture UNO PropertyValue.


  ' Tvorba instance predmeta ob deklaraciji spremenljivke
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' Isto lahko dosežemo z dodelitvijo
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

Operator New ni obvezen, ko določite možnost Option Compatible.


Spodnji primer ustvari novo vrsto Student in tvori instanco tovrstnega predmeta:


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Podprite nas!